Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DÖNEMLERE GÖRE GEL İ Ş İ M GÖREVLER İ. Gelişim görevlerini etkileyen faktörler  1. Olgunlaşma  Kişi fiziksel ve zihinsel açıdan olgunlaştıkça gelişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DÖNEMLERE GÖRE GEL İ Ş İ M GÖREVLER İ. Gelişim görevlerini etkileyen faktörler  1. Olgunlaşma  Kişi fiziksel ve zihinsel açıdan olgunlaştıkça gelişim."— Sunum transkripti:

1 1 DÖNEMLERE GÖRE GEL İ Ş İ M GÖREVLER İ

2 Gelişim görevlerini etkileyen faktörler  1. Olgunlaşma  Kişi fiziksel ve zihinsel açıdan olgunlaştıkça gelişim görevleri yerine getirilebilir. Örne ğ in; yürümenin ö ğ renilmesi, tuvalet kontrolünün kazanılması olgunlaşmaya ba ğ lıdır. E ğ er bireyin kasları yeterli olgunlu ğ a erişmemişse ne kadar çok çaba gösterirse göstersin bu gelişim görevi yerine getirilemez.

3 2. Toplumsal Beklenti ve Talepler:  İ çinde bulunulan toplum, belli yaştaki bireylerden yerine getirmesini bekledi ğ i bir takım beklentilere sahiptir. Bu beklenti bireylerin hangi gelişim görevini nasıl yaşayacaklarını etkiler.  Örne ğ in; ergenlik döneminde her iki cins yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkilere erişme gelişim görevi vardır. E ğ er tutucu bir toplumda yaşıyorsa birey sadece kendi cinsiyetinden olan bireylerle birlikte olması toplum tarafından desteklenebilece ğ inden bu gelişim görevini tam olarak yerine getiremez.

4 3. Kişisel De ğ erler ve Beklentiler:  Kişi de ğ er yargılarına, ilgilerine ve beklentilerine göre gelişim görevi seçer ve yerine getirir.  Örne ğ in; kişi evlili ğ e sıcak bakmıyorsa, kendine uygun bir eş seçememişse tanımlanan evlilikle ilgili gelişim görevini yerine getirmez.

5 5 Bebeklik (0-2 yaş) 1. Do ğ umdan sonraki çevresel de ğ işikliklere uyum 2. Yürümeyi ö ğ renmek 3. Katı yiyecekleri almayı ö ğ renmek 4. Tuvalet kontrolünü kazanma (dışkı) 5. Belli zamanlarda uyuma ve uyanma 6. Anne-babayla ilişki kurma 7. Konuşmaya başlama

6 ilk çocukluk 2-6 yaş 1. Konuşmada ustalaşma 2. Yemek yeme,kendi başına giyinmeyi,elini yüzünü yıkama gibi öz bakım becerilerini ö ğ renme. 3. Cinsel farklılıkları ö ğ renme 4. Toplumsal ve fiziksel gerçekleri tarif etmek İ çin kavramları oluşturmak 5. Anne – babalarını model alarak, yaşıtları, kardeşleri ve anne babaları ile iletişim kurmayı ö ğ renir, onlara karşı duygularının farkında olmaya başlar. 6. Okumaya hazır olmak 7. Do ğ ru ve yanlışı ayırt etmeyi ö ğ renmek, vicdan duygusunu geliştirmek. 6

7 7 İ kinci Çocukluk (7-11) 1. Basit oyunlar için gerekli olan fiziksel becerileri kazanma 2. Kendine karşı olumlu bir tutum oluşturma 2. Başkasına karşı iyi davranışlar oluşturmak. 3. Yaşıtları ile iyi geçinmeyi ö ğ renmek, aile çevresinden ev dışındaki gruplara gitmek. 4. Tolerans ve sabır becerilerini ö ğ renmek. 5. Erke ğ e ve kadına ait uygun toplumsal rolleri ö ğ renmek. 6. Okumada, yazmada ve hesaplamada temel becerileri geliştirmek. 7. Günlük yaşam için gerekli olan kavramları geliştirmek. 8. Vicdan, ahlak ve de ğ er sistemi geliştirme. 9. Kişisel ba ğ ımsızlı ğ ı kazanmaya başlamak. 10. Yaşantı ve taklit yolu ile sosyal gruplara ve kurumlara karşı davranışlar geliştirmek.

8 8 Ergenlik (12-18 yaş) 1.Aynı yaştaki kız ve erkek arkadaşlarıyla yeni ve daha olgun ilişki kurmak 2. Erkeksi ve kadınsı sosyal role erişme 3.Kendi vücut yapısını kabul etmek ve etkin şekilde kullanmayı ö ğ renmek 4. Duygusal yönden anne ve babasından ve di ğ er yetişkinlerden ba ğ ımsız olmayı ö ğ renmek 5.Ekonomik ba ğ ımsızlık için mesleki hedefler ortaya koymak 6. İ lgileri, yetenekleri ile ilgili bir meslek seçmek ve onun için hazırlanmak 7.Evlenmeye ve aile hayatına hazırlanmak 8.Vatandaşlık için beceriler ve kavramlar geliştirmek 9.Toplumsal yönden sorumluluk istemek ve elde etmek,toplumsal de ğ erleri göz önünde bulundurmak 10.Davranışlara rehber olarak de ğ erleri ve ahlak sistemini kazanmak 11.Gerçekçi hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmak

9 9 Yetişkinlik Öncesi – genç yetişkinlik 1. Eş seçme 2. Eşle yaşamayı ö ğ renmek 3. Aile hayatına başlamak 4. Çocuk yetiştirme 5. Evi idare etmek 6. Bir mesle ğ e başlamak 7. Vatandaş sorumlulu ğ u almak 8. Topluma uyumlu bir sosyal gruba üye olma

10 10 Orta yaş 1. Yetişkin olarak vatandaşlık ve toplumsal sorumlulu ğ unu üstlenmek 2. Ekonomik yönden bir yaşam standardı oluşturmak ve devam ettirmek 3. Gençlerin sorumlu, mutlu yetişkinler olmalarına yardımcı olmak 4. Yetişkinler için boş zaman faaliyetleri geliştirmek 5. Orta yaşın psikolojik de ğ işmelerini kabul etmek ve onlara uyum sa ğ lamak 6. Yaşlanmaya uyum sa ğ lamak

11 11 yaşlılık (65-+) 1. Fiziksel gücün ve sa ğ lı ğ ın azalmasına uyum sa ğ lamak 2. Emeklili ğ e ve gelirin azalmasına uyum sa ğ lamak 3. Eşin ölümüne alışmak 4. Aynı yaş grupları ile açık ilişkiler kurmak 5. Toplumsal zorunlulukları yerine getirmek

12 Aşamaları CinsiyetAkranVicdanEş Ba ğ ımsızlık Meslek İ lk çocukluk Faklılıkları ö ğ renme İ lişki kurmaya başlama Gelişiminin başlaması Özbakım becerileri OkulRolleri ö ğ renme Akranla geçinmeyi ö ğ renme Toplumun de ğ erlerini ö ğ renme Kişisel ba ğ ımsızlık ErgenlikBu rollere erişme Her iki cins akranla olgun ilişki Vicdan ve de ğ erler sistemi edinme Kriter koyma Duygusal ba ğ ımsızlık Kriter belirleme Genç yetişkinlik Uygun eş seçme Seçme YetişkinlikBiz olmasürdürme YaşlılıkAkranlarıyla yakınlık kurma Eş kaybına alışma Azalan gelire uyum sa ğ lama 12


"1 DÖNEMLERE GÖRE GEL İ Ş İ M GÖREVLER İ. Gelişim görevlerini etkileyen faktörler  1. Olgunlaşma  Kişi fiziksel ve zihinsel açıdan olgunlaştıkça gelişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları