Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması"— Sunum transkripti:

1 Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması
Formül Yazım kuralları Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Yük (üst indis) [M(L1)m(L2)n]p+[X]p- Karşıt iyon Köşeli parantez Önce Metal Atomu

2 (difenilfosfin)dikloro(tiyoüre)platin(II)
İsimlendirme Önce katyonlar, sonra anyonlar 2. Önce ligantlar, alfabetik sırada, sonra metal atomu (difenilfosfin)dikloro(tiyoüre)platin(II) Önce ligantlar, alfabetik sıra izlenir yükler ve önekler dikkate alınmaz Sonra metal atomu Yükseltgenme sayısı parantez içinde

3 Dibromobis(trimetilfosfin)platin(II)
3. Ligant sayıları iki şekilde verilir. a) di, tri, tetra, penta, hekza, hepta…… b) bis, tris, tetrakis, pentakis…… (belirsiz durumlarda ve karmaşık ligandlarda) Örnek: dikloro, diammin, bis(trifenilfosfin), tris(trimetilamin) Dibromobis(trimetilfosfin)platin(II) Tetrakis(trifenilfosfin)platin(0)

4 Anyonik kompleksdeki adı
4. Komplekslerin Sonlandırılması a) Nötral ve/veya katyonik komplekslerde metal adı doğrudan kullanılır. b) Anyonik komplekslerde metale “-at” takısı ilave edilir. Örnek [PtCl4]2- tetrakloroplatinat(II) [Fe(CO)4]2- tetrakarbonilferrat(-II) c) Bazı metallerin anyonik adları farklıdır Metal Anyonik kompleksdeki adı Civa Merkürat Çinko Zinkat Bakır Kuprat Kurşun Plumbat Gümüş Arjantat Altın Aurat Alüminyum Alüminat Kalay Stannat

5 5. Yükseltgenme sayısı veya yük sayısı
Stock sistemi : metal iyonunun yükseltgenme sayısı Roma rakamı ile verilir K4[Fe(CN)6] Potasyum hekzasiyanoferrat(II) [Co(OH2)2(NH3)4]Cl Diakuadiamminkobalt(III) klorür [PtCl6] Hekzakloroplatinat(IV) 2. Ewens-Basset sistemi : iyonların yükü Arap rakamları ile verilir. K3[Fe(CN)6] Potasyum hekzasiyanoferrat(3-) [PtCl4] Tetrakloroplatinat(2-)

6 tetraamminbis(bisülfito)rutenyum(II)
[Ru(HSO3)2(NH3)4] diammindiklorobakır(II) [CuCl2(NH3)2] tetraamminbakır(II) sülfat [Cu(NH3)4]SO4 potasyum hekzasiyanoferrat(III) K3[Fe(CN)6] hekzaakuatitanyum(III) hekzaklorokobaltat(III) [Ti(H2O)6][CoCl6] 2-etilendikloroplatin(II) [PtCl2(C2H4)2] tris(etilendiamin)krom(III) [Cr(en)3]3+ potasyum tetrasiyanonikelat(II) K2[Ni(CN)4] [Zn(NCS)4]2- tetraizotiyosiyanatozinkat(II) tetraamminditiyosiyanatokobalt(III) sülfat [Co(SCN)2(NH3)4]2SO4 [Au(CN)4]- tetrasiyanoaurat(III)

7 triakuatriamminkrom(III) klorür
[Cr(NH3)3(H2O)3]Cl3 diakuabromofloroiyodoklorokromat(III) [CrBrFICl(H2O)2]- hekzaamminkrom(III) hekzakloroiridat(III) [Cr(NH3)6][IrCl6] potasyum ammindioksoperoksodisiyanokromat(VI) K2[ Cr(CN)2O2(O2)NH3] tetraamminsülfatokobalt(III) nitrat [CoSO4(NH3)4]NO3 lityum tetrahidroalüminat(III) Li[AlH4] potasyum nitrosilpentasiyanoferrat(II) K3[Fe(CN)5NO] sodyum pentakloronitridoosmat(VI) Na[OsCl5N] Na3[Ag(S2O3)2] sodyum bis(tiyosülfato)arjentat(I) [CuCl2(CH3NH2)2] diklorobis(metilamin)bakır(II)

8 di--hidroksobis[tetraamminkobalt(III)]
-okso-bis[pentaamminkrom(III)] [(CO)3Fe(CO)3Fe(CO)3] tri--karbonilbis[trikarbonildemir(0)] [Br2Pt(SMe2)2PtBr2] bis(-dimetilsülfit)bis[dibromoplatin(II)]

9 hekzakarbonilmolibden(0)
bis(5-siklopentadienil)demir(0) veya bispentahaptosiklopentadienildemir(0) (6-benzen)trikarbonil krom(0)

10 dikarbonil(1-siklopentadienil)(5-siklopentadienil)demir(0)
veya dikarbonilmonohaptosiklopentadienilpentahaptosiklopentadienildemir(0) diklorobis(5-siklopentadienil) titanyum(II) veya diklorobis(pentahaptosiklopentadienil)titanyum(II) trikarbonil(6-sikloheptatrien)molibden(0) veya trikarbonilhekzahaptosikloheptatrienmolibden(0)

11 Klastırlar (Metal-metal bağı içeren kompleksler)

12


"Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları