Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir."— Sunum transkripti:

1 İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

2

3  1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, Karbon monoksit iki maddeden, karbon dioksit üç maddeden oluşmuştur.

4  2. Belli oranda birleşirler. Yine yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi bire bir birleşseler CO oluşması için, 1 C ve 1O atomu tepkimeye girmelidir. Bir CO 2 molekülü oluşabilmesi için 1 C ve 2 O atomu gereklidir. Kısaca anlaşılacağı gibi bileşikleri oluşturan elementlerin kütleleri arasında belli bir oran olmak zorundadır.

5 3. Kimyasal olarak birleşirler.  Bir bileşik oluşurken atomlar ya elektron alırlar ya verirler ya da ortaklaşa kullanırlar.  Metal-ametal bileşiklerinde, metaller elektron verir, ametaller elektron alır.  Ametal-ametal bileşiklerinde elektronlar ortaklaşa kullanılır.  Metal-metal bileşik oluşturmazlar. Homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.  Kısaca bileşikler oluşurken kimyasal olay olmak zorundadır.

6

7 5. Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırıla bilirler. -Zayıf bağlı bileşikler ısı enerjisi yöntemiyle atomlarına ayrıştırıla bilirler.

8 Kuvvetli ba ğ lı bile ş ikler ise ancak elektrolizle bile ş enlerine ayrı ş tırıla bilirler.

9 6. Saftırlar. Tüm elementler oldu ğ u gibi, tüm bile ş iklerde saf maddelerdir. 7. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. Tüm saf maddelerin belli bir erime ve kaynama noktaları vardır.

10

11 Formüllerle gösterilirler. Tüm bile ş ikler, olu ş tu ğ u sembollerin yan yana yazılmasıyla, olu ş turulan formüllerle gösterilirler. Mesela: X ve Y elementlerinden olu ş mu ş bir bile ş i ğ i X m Y n gibi bir formülle gösterirsek. Burada; m=X’in mol sayısı Ya da sayısı. n= Y’nin mol sayısı ya da sayısıdır.

12 Kütlenin Korunumu: Bile ş iklerin, kimyasal bir olay sonucu olu ş tu ğ unu ö ğ renmi ş tik. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda olu ş an maddelerin kütleleri toplamına e ş ittir. Bu kurala; Kütlenin Korunumu Kanunu denir.

13 18 g 2g 16g Örnekten de anlaşıldığı gibi, 18 gram suyu analiz ettiğimizde, 2 g hidrojenle, 16 g oksijen elde ederiz. Yani tepkimeye giren ve çıkan maddelerin kütleleri eşit olacaktır.

14 Sabit Oranlar Korunumu: Bir bileşik hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Bu orana Sabit Oranlar ya da Belirli Ağırlık Oranı Kanunu denir. Örnek: H 2 O bileşiğinde sabit oranları nedir ? H:1 O:16

15 ÇÖZÜM: = = Yani su bile ş i ğ i olu ş urken, 1 g H 2 ile 8 g O 2 tepkimeye girmektedir.

16 Formül : Bileşikleri kısaca ifade eden şekle, formül denir. Bileşiği oluşturan atomların sembollerinin yan yana yazılması ve kaçar tane atomdan oluştuğunu da, sağ alt köşesine yazılmasıyla oluşur. ÖRNEK: C 6 H 12 O 6 formülüyle gösterilen, çay şekeri; 1. C,H ve O atomlarından oluşmuştur. 2. 1 molekülü, 6 tane C, 12 tane H ve 6 tane O atomu içerir. 3. C/H =1/2 H/O=2

17 Formüller 2 kısımda incelenir. 1- Basit (Kaba Formül): Sadece bileşiği oluşturan atomların, cinsini ve bir birlerine oranını gösteren formüle denir. 2-Gerçek (Molekül Formül): Bileşiği oluşturan atomların, cinsini, gerçek sayısını ve bir birlerine oranını gösteren formüle denir.

18

19

20

21 ÇAPRAZLAMA KURALI Bileşiği oluşturan katyon ve anyonlar yan yana yazılır. Katyon ve anyonların yükleri diğerinin sağ alt köşesine gelecek şekilde çaprazlanır. NOT: Bu kural, ametal-ametal bileşikleri için uygun değildir.

22 ÖRNEK-1: ÖRNEK-2:

23 2.METAL-KÖK B İ L. İ S İ MLEND İ R İ LMES İ METAL İ N ADI + KÖKÜN ADI ÖRNEK: CaSO 4 : Kalsiyum Sülfat NaNO 3 : Sodyum Nitrat AlPO 4 : Alüminyum Fosfat Mg(ClO 3 ) 2 : Magnezyum Klora CaCr 2 O 7 : Kalsiyum di Kromat CaCO 3 : Kalsiyum Karbonat FeSO 4 : Demir-II- Sülfat Fe2(SO 4 ) 3 : Demir-III- Sülfat

24 3. KÖK–KÖK B İ L. İ S İ MLEND İ R İ LMES İ KÖKÜN ADI+ KÖKÜN ADI ÖRNEK: NH 4 NO 3 : Amonyum Nitrat (NH 4 ) 3 PO 4 : Amonyum Fosfat (NH 4 ) 2 SO 4 : Amonyum Sülfat NH 4 ClO 3 : Amonyum klorat 4. KÖK - AMETAL B İ L. İ S İ MLEND İ R İ LMES İ KÖKÜN ADI + AMETAL ADI ÖRNEK: NH 4 Cl : Amonyum Klorür (NH 4 ) 2 S : Amonyum Sülfür (NH 4 ) 3 N : Amonyum Nitrür (NH 4 ) 3 P : Amonyum Fosfür

25 5. AMETAL -AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ SAYI EKİ + ELEMENT ADI + SAYI EKİ + ELEMENT ADI + ÜR ÖRNEK: NO:Azot Monoksit N 2 O:Di Azot Monoksit NO 2 : Azot Di Oksit N 2 O 4 : Di Azot Tetra Oksit N 2 O 5 : Di Azot Penta Oksit OF 2 : Oksijen Di Florür SF 6 : Kükürt Hekza Florür ClF 7 : Klor Hepta Florür

26 6.H İ FDRATLI B İ LE Şİ KLER İ N İ S İ MLEND İ R İ LMES İ : B İ LE ŞİĞİ N ADI+ RAKAM+H İ DRAT ÖRNEK: Na 2 CO 3 X 10 H 2 O: Sodyum karbonat deka hidrat MgSO 4 X 7 H 2 O: Magnezyum sülfat hapta hidrat CuSO 4 X 4 H2O: Bakır sülfat tetra hidrat 6.ÖZEL ADLANDIRMA: Bazı bile ş ikler özel olarak adlandırılır. ÖRNEK: H 2 O: Su NH 3 : Amonyak NaCl: Yemek tuzu CH 4 : Metan H 2 SO 4 : Sülfirik asit CaCO 3 : Kireç ta ş ı CaO: Sönmemi ş kireç


"İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları