Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 1988 yılında Celal Akpınar tarafından kurulan Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya Kimya ve Sanayi A. Ş., sektöre girdi ğ i ilk yıllarda, in.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 1988 yılında Celal Akpınar tarafından kurulan Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya Kimya ve Sanayi A. Ş., sektöre girdi ğ i ilk yıllarda, in."— Sunum transkripti:

1

2  1988 yılında Celal Akpınar tarafından kurulan Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya Kimya ve Sanayi A. Ş., sektöre girdi ğ i ilk yıllarda, in ş aat malzemeleri pazarının ihtiyaç duydu ğ u beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanlarında yüksek kaliteli ve standart ürünler geli ş tirmi ş tir.  Filli Boya aynı zamanda Fawori, Alsecco ve Alligator markalarıyla hizmet vermektedir.

3  Etkin satı ş ve pazarlama sistemleri sayesinde olu ş an yüksek talep ş irketin büyük bir hızla büyümesini sa ğ lamı ş tır.  Betek A. Ş., 1993 yılında in ş aat boyaları alanına, Avrupa’nın en büyük boya markası Caparol ile teknolojik i ş birli ğ i yaparak adım atmı ş tır.  İ ki ş irketin i ş birli ğ i, hem Betek hem de Türk Boya Sektörü açısından bir dönüm noktası olmu ş ; Filli Boya markası, Avrupa’nın boya konusundaki teknolojik zenginli ğ ini Türk tüketicisi ile bulu ş turmu ş tur.  Avrupalı bir ortakla üretime geçen ilk Türk boya ş irketi olan Betek, boya sektörüne ilk yabancı sermaye giri ş ini de sa ğ lamı ş tır.

4  Betek A. Ş. 2001 itibariyle boya sektöründe pazar liderli ğ ine yükselmi ş tir.  Betek, sektördeki lider pozisyona ula ş ırken marka yatırımının da önemine inanarak bu yönde sürdürülebilir ş ekilde yatırımlar yapmı ş,Filli Boya markasını kurmu ş tur.  1.000’in üzerinde çalı ş anı, 3.000’e yakın satı ş noktası ile Betek, sadece boya sektörü de ğ il Türkiye’nin en önemli sanayi kurulu ş ları arasında önemli bir konuma yükselmi ş tir.  Betek Boya ve Kimya San. ve Tic. A Ş geli ş im sürecinde 2003 yılı önemli bir mihenk ta ş ı niteli ğ indedir, Betek bu tarihte ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerine ba ş lamı ş tır.

5  Türkiye’nin, üyeli ğ ine do ğ ru yol aldı ğ ı AB’nin büyük önem verdi ğ i çevre koruma ve çevre sa ğ lı ğ ı ölçütlerini benimseyen Betek A Ş, bunun ilk adımını 1993 yılında atmı ş, AB Boya Standartları’nı dikkate almı ş, üretim ve Ar&Ge teknoloji süreçlerini bu do ğ rultuda yönetmektedir.  Rakiplerinin ve sektörünün üzerinde yakaladı ğ ı büyüme oranları ile gücünü her yıl peki ş tiren Betek, Kasım 2007’de ise boya ve ısı yalıtımında geli ş imimize ve sektöre büyük hizmetleri olacak RMI Bilimsel Ara ş tırma Merkezi’nin açılı ş ını gerçekle ş tirmi ş tir.

6  Genel Müdürlü ğ ü İ stanbul/Bostancı da bulunan Betek A. Ş., Yurt içerisinde Kocaeli Gebze’deki 152 bin m2‘lik alanda kurulan entegre tesisi ile, boya ve ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana bile ş enlerinin üretimini yapmaktadır.  Ayrıca Kayseri de 104 bin m2 açık alan üzerine kurulan tesislerde ise ısı yalıtım malzemeleri üretilmektedir.  Yurt içerisinde yakaladı ğ ı ba ş arıyı ülke sınırları dı ş ına da ta ş ımayı misyon edinen Betek, Mısır’da 11 bin m2’lik alan üzerine kurulan tesiste 26 bin ton boya üretimi gerçekle ş tirmektedir.  Bu üretim merkezi ile sadece Mısır de ğ il, geni ş bir co ğ rafyaya yayılmı ş onlarca ülkeye ihracat gerçekle ş tirilmektedir.

7 KAYSERİ FABRİKASI

8 GEBZE FABRİKASI

9 Kalite Politikamız  Betek Kalite Prensibi, ulusal ve uluslararası standartların ve mü ş teri beklentilerinin de üzerinde ürünleri mü ş terilerine sunmaktır.  Sürekli geli ş me ve iyile ş tirme ş irket kültürümüz olup; Kalite, tüm çalı ş anlarımızın sorumlulu ğ undadır. Çalı ş anlarımızın sahip oldukları i ş ahlakını ve yeteneklerini, kendilerine sunmu ş oldu ğ umuz e ğ itimlerle geli ş tirmek temel ilkelerimizdendir.  Çevreyi korumak için teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevreye saygılı, çevreyi koruyucu ve çevre güzelli ğ ini sa ğ layıcı olmayı sürdürece ğ iz.  Yürürlükteki mevzuat ve yasal düzenlemelere uymanın yanısıra; faaliyetlerimizi güvenli, ahlaklı, çevreyle dost olarak sürdürmeye devam edece ğ iz.

10 Çevre Politikamız  Bugüne kadar Ar-ge yatırımlarımızla ve üretmi ş oldu ğ umuz çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sa ğ lı ğ ına duyarlı ve çevreyi koruyucu oldu ğ umuz gibi bundan sonra da ürün ve hizmetlerimizde çevreci özelli ğ imizi sürdürmek.  Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymak.  Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar de ğ erlendirilmesini sa ğ lamak, geri kazanımın mümkün olmadı ğ ı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek.  Çevreyi korumak ve geli ş tirmek Betek Boya ve Kimya Sanayii olarak tüm çalı ş anlarımızın görevidir.

11  İnşaat Boyaları Grubu  Expert Şantiye Grubu  Yalıtım Grubu  Yapı Kimyasalları Grubu  Mobilya Boyaları Grubu  Sanayi Boyaları Grubu  Tutkal Grubu FİLLİ BOYA ÜRÜN GRUPLARI

12 Celal Akpınar’ın 2005 yılında vefat etmesiyle Betek Grubu’nun YönetimKurulu Başkanlığını kızı Gözde Akpınar üstlenmiştir.

13 Betek Boya Genel Müdürü TAYFUN KÜÇÜKOĞLU

14 Boya Sanayicileri Derneği'nin (BOSAD) son verilerine göre Türkiye, yıllık 850 bin tonluk kapasitesi ve 2.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile Avrupa'daki altıncı büyük boya üreticisi ülke konumunda. Filli Boya ülkemizin boya sektöründe önde gelen firmalardan biridir.

15 Dinlediğiniz için teşekkürler… DOĞANCAN PİLAN ABDULLAH KOMŞUOĞLU


" 1988 yılında Celal Akpınar tarafından kurulan Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya Kimya ve Sanayi A. Ş., sektöre girdi ğ i ilk yıllarda, in." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları