Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali İ statistik Kullanım Alanları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali İ statistik Kullanım Alanları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Mali İ statistik Kullanım Alanları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı

2

3

4

5

6 KBS SAY2000i

7

8 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: International Monetary Fund (IMF) İş : Global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sa ğ lamak. Diyeti: Government Finance Statistics (GFS)

9 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: Avrupa Birli ğ i İ statistik Ofisi(EUROSTAT) İş : Avrupa Birli ğ i için Birlik düzeyinde ülke ve bölge istatistiklerini kıyaslanabilir hale getirmek ve bu istatistikleri üye ülkeler ile payla ş mak. Diyeti: Maastricht Kriterleri ve EDP tabloları

10 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı : Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları (TBMM) İş : Kanun tasarılarını görü ş mek Diyet: Mahalli idarelere ait gelir ve harcama bilgileri

11 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: Maliye Bakanlı ğ ı İş : Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, gelir ve harcama politikalarının geli ş tirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ili ş kin hizmetleri yürütmek. Diyet: Tüm mali veriler

12 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İş : Para politikalarını belirlemek, para biriminin ve para arzının istikrarını sa ğ lamak. Diyet: Finansal hesaplar

13 Adı: Hazine Müste ş arlı ğ ı İş : Ekonomi politikalarının tespiti ile ilgili çalı ş maları yapmak ve kararla ş tırılan politikaları uygulamak, hazine i ş lemlerini, para-kredi ve nakit hareketleri ile devletin iç ve dı ş borç yönetimini yapmak. Diyet: Genel yönetim borç verileri Mali İstatistik Kullanım Alanları

14 Adı: Kalkınma Bakanlı ğ ı İş : Ülke kaynaklarının tespiti ve yönetiminde yol gösterici olmak; kalkınma planı, orta vadeli plan, yıllık programlar hazırlamak, bu programlarının uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sa ğ lamak. Diyet: OVP için mali veriler Mali İstatistik Kullanım Alanları

15 Adı: Türkiye İ statistik Kurumu (TÜ İ K) İş : Resmî İ statistik Programını hazırlamak, program ile belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sa ğ lamak. Diyet: GSY İ H için gerekli harcama ve gelir hesapları, EDP için ESA tabloları Mali İstatistik Kullanım Alanları

16 Adı: Mahalli İ dareler Genel Müdürlü ğ ü İş : Mahalli idarelerin i ş ve i ş lemlerine dair çe ş itli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlı ğ a verilmi ş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geli ş tirmek; mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun ş ekilde yapılmasını gözetmek, mahalli idarelerin geli ş tirilmesi amacıyla ara ş tırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, de ğ erlendirmek ve yayınlamak, Diyet: Gelir ve harcama verileri Mali İstatistik Kullanım Alanları

17 Adı: İ ller Bankası İş : Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve ba ğ lı kurulu ş ları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını kar ş ılamak, bu idarelerin sınırları içinde ya ş ayan halkın mahalli mü ş terek hizmetlerine ili ş kin projeler geli ş tirmek, bu idarelere danı ş manlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı i ş lerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılı ğ ı i ş levlerini yerine getirmektir. Diyet: mahalli idare tüm mali verileri

18 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: Türkiye Belediyeler Birli ğ i İş : Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak, belediyelerin menfaatlerini korumak ve geli ş melerine yardımcı olmak. Diyet: Mahalli idarelerin tüm mali verileri

19 Mali İstatistik Kullanım Alanları Adı: Akademisyenler ve ara ş tırmacılar İş : Okumak, yorumlamak, yazmak Diyet: Mahalli idarelerin tüm mali verileri

20 TE Ş EKKÜRLER…


"Mali İ statistik Kullanım Alanları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları