Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeme Bozuklukları. Anareksiya Nervoza Blumia Nervoza BTA Yeme Bozuklukları Yeme bozuklukları beden a ğ ırlı ğ ıyla a ş ırı u ğ ra ş ve yeme davranı ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeme Bozuklukları. Anareksiya Nervoza Blumia Nervoza BTA Yeme Bozuklukları Yeme bozuklukları beden a ğ ırlı ğ ıyla a ş ırı u ğ ra ş ve yeme davranı ş."— Sunum transkripti:

1 Yeme Bozuklukları

2 Anareksiya Nervoza Blumia Nervoza BTA Yeme Bozuklukları Yeme bozuklukları beden a ğ ırlı ğ ıyla a ş ırı u ğ ra ş ve yeme davranı ş larında de ğ i ş ikliklerle karekterizedir. Özellikle genç kadınlarda görülür.

3 Anoreksiya Nevroza 12-18 ya ş ları arasında ba ş lar Kilo alma korkusu yüzünden bilinçli olarak a ş ırı zayıf kalma çabalarıyla giden bir bozukluktur. Genç kadınlar arasında yaygınlık %0,3 Yüksek ve orta sosyokültürel düzeyde daha sık görülür. Ergenlik dönemi hastalı ğ ı

4 Genellikle okul ba ş arıları yüksek mükemmelliyetçi gençlerdir. İ lk olarak kalabalıkta yemek yememe, sofraya oturmama, sıkı diyet yapma gibi kaçınmalarla ba ş larken yiyeceklere a ş ırı ilgi, ba ş kaları için yemek hazırlama, yemek tarifleri toplama davranı ş ları ve beslenme konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olması dikkat çeker. Ayba ş larının ba ş laması veya kesilme tanıda yardımcıdır.

5 Olması gereken kilodan % 15 eksiklikgösterir. En tipik özelli ğ i a ş ırı zayıflamaya ra ğ men ş i ş man oldu ğ u veya ş i ş manlayaca ğ ı korkusuyla yemekten kaçınmasıdır. A ş ırı zayıflı ğ a ra ğ men canlı ve hareketlidir. Kısıtlayıcı ve Bulimik tipleri vardır. Birçok organ fonksiyonunda bozukluklar ve hayati risk olabilir. Deprsyon, okb ve sosyal fobi ektanı olarak görülebilir.

6 Ruhsal bozukluklar içinde en ölümcül hastalıktır. İ yile ş me oranları oldukça dü ş üktür. Hastaların yakla ş ık % 30’ unda belirgin bir iyile ş me görülmeyebilir. Tanın konulmasından iyile ş meye kadar yıllar geçebilir (5-6 yıl) İ yile ş me nüks dönemleriyle seyredebilir.

7 Dinamik açıdan klasik olarak a ğ ır cinsel çocuksuluk, gebe kalmaya kar ş ı a ş ırı korku anneden ayrılmaya, bireyle ş meye kar ş ı a ş ırı korku gibi çatı ş malar tanımlanır. Cinsel kimlik ve çekicilik kazanmaya kar ş ı direnç vardır. ( benzer bir direncin obezite de oldu ğ u varsayılabilir ya ğ ların kar ş ı cinsi uzak tutan bir bariyer olarak i ş lev gördü ğ ü yorumları yapılmaktadır) Entelektüel ba ş arı ön planda tutulup cinsellikle ilgili her ş eyden kaçınma vardır. (istek, güzellik, ayba ş ı görme)

8 Psikoterapi Uygulamaları Temel hedef hastanın biçimi ve a ğ ırlı ğ ına ili ş kin dü ş üncelerini de ğ i ş tirmektir. Tedavide ilk a ş amalardan biri hastanın kilosunun sa ğ lıklı bir düzeye gelmesi gereksinimine, hastayı inandırmaktır. Bu sıklıkla zor bir i ş tir çünkü kendi istekleri ile tedaviye gelmez ve kilo almayı gereksiz bulur. Bu gibi durumlarda hastanın rahatsızlık hissetti ğ i, açlı ğ a ikincil olması muhtemel ve dolayısıyla kilo alma ile geri dönü ş ümü olabilen olaylar üzerinde tartı ş mak yararlıdır.

9 Kilo restorasyonunun, tedavinin küçük bir kısmı olmasına ra ğ men fizik sa ğ lı ğ ını kazanması ve psikolojik tedavilerden etkin bir ş ekilde yararlanması açısından gerekli oldu ğ u açıklanmalıdır.

10 Bazen sık görü ş meler programlanarak ba ş langıçta kilo almanın ba ş laması sa ğ lanır. Örne ğ in 2-3 hafta süre ile haftada iki görü ş me. Hastalar yedikleri besinleri gözlemlemelidir (monitor) ve düzenli ö ğ ün ve ö ğ ün aralıkları ş eklinde yemeleri istenir. Haftada 0,5 kg. en uygun minimum artı ş tır. Kilo alma terapist tarafından gözlemlenir. Her tedavi görü ş mesinin ba ş langıcında hastalar tartılır. Yine enerjiden yo ğ un ilave yiyecekler gerekebilir. Tedavinin ba ş langıcında istenilen kilo artı ş ı oranını ba ş armak için gereken kalori gereksinimi ampirik olarak belirlenir. Tedavi süreci bili ş sel yakla ş ım çerçevesinde yürütülmelidir.

11 Yeme alı ş kanlıklarının düzenlenmesi: Hasta yediklerini gözlemlemeli ve bu gözlem ka ğ ıtlarını terapi oturumları sırasında hasta ve terapist dikkatle incelemelidir. Her görü ş mede belirli ödevler saptanarak bitirilmeli ve bir sonraki görü ş mede yeniden gözden geçirilmelidir. Tedavinin ilk safhalarında, yeme alı ş kanlıklarının yakından gözlemlenmesi ve tamamen yapılandırılmı ş özgün planların önerilmesi önemlidir. Sa ğ lıklı vücut a ğ ırlı ğ ı sürdürülüyorsa, bu sınırlamalar yava ş yava ş gev ş etilir.

12 Aile üyeleri hastaların ba ş armaya çalı ş tıkları belirli hedefler konusunda bilgilendirilmeli ve terapide destekleri alınmalıdır, Sıklıkla hastanın yemesi aile içinde önemli bir çatı ş ma alanı olacaktır. Genç hastalarla aile oturumları yapılarak hastaların yeme sorumlulu ğ u ebeveynlerine emanet edilir. Ya ş ça daha büyük hastalarda de ğ i ş me sorumlulu ğ u hastalardadır ve ba ş kalarından ne kadar yardım isteyeceklerine kendileri ve terapistleri karar verir.

13 Hastalara diyet yapmamayı ö ğ renmelerini sürekli hatırlatmak önemlidir. Bu bütün hastalara uygulanmasına ra ğ men a ş ırı yeme epizodları olan hastalar için özellikle vurgulanmalıdır.

14 A ğ ırlık kontrolü tedbirlerinin de ğ i ş tirilmesi: Kusma, purgatif, diüretik kullanmanın yan etkileri vurgulanmalıdır. Dereceli ödevler vererek, hastalar sonradan kusmadan yemeyi ö ğ renmelidir. Purgatif, diüretikler için hasta ile önce i ş birlikçi bir terapödik ili ş ki kurmalı ve hastaya bu ilaçları almaması önerilmelidir. Ço ğ unluk hemen bırakabilir, kalan azınlı ğ a dereceli geri çekilme programı verilir. Hastaneye yatan hastalara tedavinin ba ş langıç fazlarında a ş ırı egzersiz yapmalarına izin verilmez. Egzersiz yapma dürtülerini incelemeli ve sadece keyif için, biçim ve a ğ ırlı ğ ı de ğ i ş tirme amacı olmadan egzersiz yapılmalıdır.

15 Bili ş sel yeniden yapılandırma prosedürleri kullanılarak dü ş ünceler, tutumlar ve bunlarla ili ş kili mantık hataları tanımlanabilir ve sorgulanabilir. Sorun çözme e ğ itimi verilmesi bazen yararlıdır çünkü sadece gündelik ya ş amda kar ş ı kar ş ıya geldikleri birçok seçim ve kararlarla u ğ ra ş malarına yardımcı olmaktan ba ş ka, genel kendini kontrol etme duygusunu da arttırır.

16 Genellikle hastalar kendilerine daha az de ğ er verirler. De ğ erlerini ölçecekleri tek yol biçim ve a ğ ırlıklarıdır. Bu ş ekilde kendini de ğ erlendirmeyi sorgulamak için bili ş sel teknikler kullanılabilir. Ayrıca kendilerini yetersiz ve etkisiz görme e ğ ilimlerini de tanımlamak için kullanılmalıdır. Beden imajının hatalı algılanmasıyla dü ş ünceler de üzerinde durulması gereken sorunun bilinç düzeyinde çıkı ş noktası olan oldukça önemli bir çalı ş ma alanıdır.

17 Yeme alı ş kanlıklarını katı bir ş ekilde de ğ i ş tirme çabaları ve kilo alma için kandırma taktikleri uygun de ğ ildir, hastayı demoralize eder, intihar riskini artırabilir. Uygun terapötik yakla ş ım tehdit edici olmamalı, ve hastanın kendine saygısı ve de ğ erini yükseltmeyi amaçlamalıdır. Uzun süreli bir tedavi süreci gerekir

18 Bulumia Nevroza Dönem dönem a ş ırı yeme, kilo alma ve bir yandan da kilo almayı durdurma çabalarıyla giden bir bozukluktur. Yeme nöbeti ba ş layınca bütün çabalarına ra ğ men yeme tutkusunu durduramaz. Kilo almayı önlemek için kusma, i ş tah kesici, idrar söktürücü ilaçlar kullanılır. Beden a ğ ırlı ğ ı, güzellik, çirkinlikle ilgili a ş ırı u ğ ra ş vardır.

19 Temel patoloji yemeyi durduramamadır. Kilosu normal veya normalin üstündedir. Sıklı ğ ı %1

20 Psikoterapi Uygulamaları: BDT’ de temel çalı ş ma alanları: Bili ş sel yeniden planlama Dü ş ünce ve davranı ş ların, hasta tarafından tutulan notlarla gözlemlenmesi Düzenli yeme biçimi olu ş turmak üzere kendini kontrol önlemlerinin kullanımı Diyet yapmayı yok etmek için düzenlenen çe ş itli di ğ er önlemler

21 Bili ş sel yeniden yapılandırma amacıyla hastayla:  Diyet yapmanın ş üphesiz tıkınırcasına yemeye bir yanıt olmasına ra ğ men psikolojik ve fizyolojik mekanizmalarla tıkınırcasına yemeyi sürdürece ğ i  Zorlayarak kusma ve daha az olmak üzere purgatif ve diüretik kötüye kullanımının tıkınırcasına yemeyi arttıraca ğ ı  Biçim ve a ğ ırlıkla a ş ırı ilgilenme özellikle kendine verilen de ğ eri biçim ve a ğ ırlık açısından dü ş ünme, a ş ırı diyet yapmaya neden olaca ğ ı ve böylece yeme sorunu devam etirece ğ i  Biçim ve a ğ ırlı ğ a ili ş kin a ş ırı ilgi sıklıkla uzun süre devam eden yetersizlik ve de ğ ersizlik dü ş ünceleriyle birlikte oldu ğ u anlatılır.

22 Gözlem ve kayıt tutma : Hastaya yemek yemesini nasıl gözlemleyece ğ i gösterilmelidir. Mantı ğ ı açıklanmalıdır. Gözlemenin amacı, yeme alı ş kanlıklarına ili ş kin ayrıntılı bilgi sa ğ lamaktır. Bu tedavi için önemlidir. Ba ş langıçta yenilen her ş eyi yazmak sıkıcı gelebilir veya anlamsız bulunabilir. Her gün ayrı ka ğ ıtlara notlar alınmalıdır.

23 Her tedavi görü ş mesi gözlem ka ğ ıtlarının gözden geçirilmesini içerdi ğ i için görü ş meye getirilmelidir. İ çeri ğ inde:  Yiyecek veya sıvının alındı ğ ı zaman kaydedilir (saat olarak).  Gün boyunca alınan bütün yiyecek ve içecekler kaydedilir. Her bir item (madde) mümkün oldu ğ unca alınır alınmaz kaydedilmelidir. Birkaç saat sonra ne yedi ğ ini hatırlamak güç olabilir. Kaloriler yazılmamalıdır.  Yemek yenilen yer.  Yemenin a ş ırı oldu ğ u dü ş ünüldü ğ ünde yanlarına yıldız konulur. Tıkınma dönemlerinde bütün yedikleri kaydedilmelidir.  Kusma, laksatif, diüretik alınan epizodlar kaydedilir.  Yeme davranı ş ı etkiledi ğ i dü ş ünülen dü ş ünce ve duyguların kaydedildi ğ i bir günlük olarak kullanılır.

24 Terapist hastaya diyet yapmanın a ş ırı yemeyi kolayla ş tıraca ğ ını önemle belirtmelidir. Amaç hastanın diyet yapmamayı ö ğ renmesidir.

25 Hastaya düzenli yeme paterni önerilmelidir. Günde 2-4 ö ğ ün ve ö ğ ünler arasında en az 3 saat olacak ş ekilde planlanmalıdır. Bu zamanlar arasında hasta yememek için elinden geleni yapmalıdır. İ lk önce yemelerinin en bozulmu ş oldu ğ u günün bölümüne yo ğ unla ş malı, sonra yava ş yava ş bütün günü kapsayana kadar yeme kalıbını yaymalıdır.

26 Yerken ba ş ka hiçbir aktivite ile u ğ ra ş ılmamalıdır. Evde bir odada ve bu odada belirli bir yerde yemek yemelidir. Yemek yerken yiyecek kayna ğ ı sınırlandırılmalıdır. Tabakta yemek bırakmayı denemesi önerilmelidir ve bırakılan yiyecek atılmalıdır. Sorun olan yiyecekler mümkün oldu ğ u kadar az bulundurulmalıdır. Alı ş veri ş ve listesi tokken yapılmalıdır.

27 Kusmanın durdurulmasından ziyade yeme alı ş kanlı ğ ının de ğ i ş tirilmesine çaba harcanmalıdır. Hasta a ş ırı yeme ğ i bırakırsa, kusma devam etmeyecektir. Ardından kusabilece ğ i varsayımı ile ne yiyece ğ ine asla karar vermemelidir. Haftada bir defa tartılmaları önerilmelidir.

28 Tedavi özetle; de ğ erlendirme ve te ş hisini konulup BDT planlanmasının ardından, BDT’ nin nasıl i ş lev görece ğ inin hastaya anlatılmasıyla ba ş lar.  Hastanın yeme davranı ş ı günlük ve saatlik olarak takip edilir.  Diyet yapması önlenerek tıkınırcasına yeme dürtüsü önlenir.  Bili ş sel distorsiyonlar sabırla ve genellikle sokratik sorgulama yöntemleriyle ortaya konur ve daha gerçekçi ve sa ğ lıklı olan bili ş lerle de ğ i ş tirilmeye çalı ş ılır.


"Yeme Bozuklukları. Anareksiya Nervoza Blumia Nervoza BTA Yeme Bozuklukları Yeme bozuklukları beden a ğ ırlı ğ ıyla a ş ırı u ğ ra ş ve yeme davranı ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları