Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oğuzhan ORHAN- Gümrük Kontrolörü GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oğuzhan ORHAN- Gümrük Kontrolörü GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ,"— Sunum transkripti:

1 Oğuzhan ORHAN- Gümrük Kontrolörü oorhan@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ, F İ RMALARA YÖNEL İ K B İ LG İ LEND İ RME VE E Ğİ T İ M PROGRAMLARI

2 İÇERİK 1- FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ 2- BÜYÜK FİRMALAR DANIŞMA BİRİMİ 3- FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

3 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Firmaların beklentilerine daha iyi cevap vermek için, her bir ba ş müdürlük bünyesine birer firma danı ş ma birimi dahil edilmesi öngörülmektedir.

4 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Firma danı ş ma birimlerinin görevi, gümrük mevzuat ve uygulamaları konusunda firma yetkililerini bilgilendirmek olacaktır.

5 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Firmaların durumlarının incelenmesi ile tamamlanan bireysel görü ş meler sonucunda ve faaliyetlerine ili ş kin belgeler dikkate alınarak, firma danı ş ma birimleri firmalara kendilerine en uygun çözümleri veya gümrük prosedürlerini önerebilecektir.

6 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Firma danı ş ma birimleri, bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla firmaların tamamının hizmetinde olacaktır.

7 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Örne ğ in, dı ş ticaret konusunda çok az tecrübesi olan ya da hiç bir tecrübesi bulunmayan bir firma yetkilisinin firma danı ş ma birimine müracaat etmesi halinde, firmanın bu giri ş imine e ş lik edecek ve onu kolayla ş tıracaktır.

8 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1.F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ Firma danı ş ma birimleri, özellikle küçük ve ortak ölçekli firmalar için zaman kazandırarak ve maliyetleri kayda de ğ er bir ş ekilde dü ş ürerek, gümrük i ş lemlerinin en do ğ ru ş ekilde gerçekle ş tirilmesini sa ğ layacaktır.

9 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ Büyük firmalar danı ş ma birimi, Gümrük İ daresi tarafından dı ş ticaretin büyük firmalarına hizmet etmek üzere merkez yönetim bünyesinde kurulması tasarlanan yeni bir hizmet birimidir.

10 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ Büyük firmalar danı ş ma birimi tarafından sunulacak ba ş lıca hizmetler ise ş unlardır: a) Sözcülük b) Tavsiyelerde Bulunma c) Takip d) Bilgilendirme

11 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ a) Sözcülük Büyük firmalar için Gümrük İ daresi bünyesinde imtiyazlı bir sözcü mahiyetinde olacaktır. Amacı, bu firmaların müracaatlarını kolayla ş tırmak ve gümrük hizmet birimlerinin i ş lemlerini koordine etmektir.

12 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ b)Tavsiyelerde Bulunma Bu birim aynı zamanda gümrük sorunları hakkında bu firmalara özel çözümler getirerek bir tavsiye sunma rolü ta ş ıyacaktır.

13 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ b) Tavsiyelerde Bulunma Firmalar nezdinde yapılacak çalı ş ma ziyaretlerini de gerektirebilecek olan söz konusu çözümler; formalitelerin basitle ş tirilmesi, firmaların lojistik süreçlerine uygun gümrükleme prosedürlerinin uygulamaya konulması, ekonomik gümrük rejimleri izni verilmesi ve di ğ er konularda somut teklifler yapılmasını sa ğ layacaktır.

14 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ c) Takip Bu birim, yapılan tekliflerin ilgili gümrük hizmet birimlerince uygulamaya konulmasını temin edecek ve firmalarca yapılan ba ş vurulara en kısa süre içinde cevap verecektir.

15 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 2.BÜYÜK F İ RMALAR DANI Ş MA B İ R İ M İ d) Bilgilendirme Bu birim aynı zamanda firmaları Gümrük Müste ş arlı ğ ı tarafından düzenlenen toplantılara davet etmek ve firmalar adına mevzuat ve teknik de ğ i ş iklikleri gözlemlemekle yükümlü olacaktır.

16 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 3.FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Yerel ticaret ve sanayi odaları ile birlikte, Gümrük İ daresi, ba ş müdürlükler bünyesinde firmalara yönelik düzenli bilgilendirme toplantıları organize edecektir.

17 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 3.FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Neden « bilgilendirme günleri » ? Bu fırsatla Gümrük İ daresi, özellikle küçük ve orta i ş letmelere dı ş ticaret alanındaki faaliyetlerinde yardım etmek ve onları desteklemek amacıyla, gümrü ğ ün gündemde olan konuları ya da bazı mevzuat ba ş lıkları hakkında bilgi verecektir.

18 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 3.FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Yarım gün sürecek bu toplantılarda örne ğ in a ş a ğ ıdaki konularda bilgi verilecektir: Basitle ş tirilmi ş i ş lemler Ka ğ ıtsız gümrük E ş yaların tercihli men ş ei Ba ğ layıcı tarife bilgisi Gümrük kıymeti İ hracatta kullanılan belgeler Tespit edilen ba ş lıca ihlal ve usulsüzlükler Gümrük İ daresine itiraz yolları 2011 Yenilikleri

19 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 3.FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Toplantılarda ayrıca bireysel görü ş meler de yapılacaktır. Bireysel görü ş meli toplantılar ile genel bilgilendirme toplantıları ayrı ayrı gerçekle ş tirilecektir.

20 FİRMA DANIŞMA BİRİMLERİ, FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI 3.FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Toplantıların tamamı yerel ticaret ve sanayi odaları ile bir payda ş ili ş kisi çerçevesinde mü ş tereken organize edilecektir.


"Oğuzhan ORHAN- Gümrük Kontrolörü GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi F İ RMA DANI Ş MA B İ R İ MLER İ," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları