Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİ ÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİ ÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİ ÇEŞİTLERİ

2 Veri Ara ş tırma yapmada öncelikli amaç bir konu ile ilgili veri toplamaktır Verileri elde etti ğ imiz kayna ğ ın tamamına toplum veya evren denir Hakkında veri topladı ğ ımız özelliklerine ise de ğ i ş ken denir

3 EVREN ÖRNEKLEM DENEK EVREN ÖRNEKLEM DENEK

4 EVREN Ara ş tırma kapsamına alınan, aynı özelli ğ i gösteren bireylerin ya da birimlerin tümünün olu ş turdu ğ u topluluk “Farabi Hastanesinde hipertansiyon tanısı almı ş hastalarda yeni bir ilaç çalı ş ması yapılıyor.” Farabi Hastanesinde hipertansiyon tanısı almı ş tüm hastalar bu çalı ş manın evrenidir. EVREN ÖRNEKLEM DENEK

5 ÖRNEKLEM Örnekleme yöntemlerinden yararlanılarak bir evrenden seçilen, aynı özellikleri ta ş ıyan ve evreni en iyi ş ekilde temsil edebilecek nitelikte ve nicelikteki bireylerin olu ş turdu ğ u topluluk Çalı ş maya alınan 180 hipertansiyonlu hasta EVREN ÖRNEKLEM DENEK

6 Rasgele örneklem metodu. Popülasyon sayısı =N Örneklem sayısı=n ile ifade edilir. Örnekte görüldü ğ ü gibi her bir örne ğ e bir numara verilir. Seçim için karı ş tırılır ver istenen sayıda örne ğ in tamamen tesadüfi seçimi sa ğ lanır. Her bir örnek seçim için aynı ş ansa sahip olmalıdır.

7 DENEK Örneklemi olu ş turan her bir birim, ünite ya da birey Örneklemdeki her bir hipertansiyonlu hasta EVREN ÖRNEKLEM DENEK

8 De ğ i ş ken / Veri

9 Popülasyon Bir veri kümesi için olası tüm gözlemleri içerir. Popülasyonun ölçülen özelli ğ i Parametre olarak ifade edilir. Örneklem Bir veri kümesi için olası belirli sayıdaki gözlemi içerir. Örneklemin ölçülen özelli ğ i De ğ i ş ken olarak ifade edilir. Popülasyon parametrelerini TAHM İ N ETMEK için Örneklem istatistikleri kullanılır.

10 1500 ö ğ rencisi olan bir okuldaki [evren ya da toplum] ö ğ rencilerden rastgele seçilen 300 ö ğ rencide [örneklem] boy ve a ğ ırlık de ğ i ş kenleri hakkında veri toplayarak ö ğ rencilerin ş i ş manlık durumlarının istatistik analizini yapabiliriz.

11 Değişken Neden-sonuç ili ş kisine göre; NEDEN ya da SONUÇ

12 Neden-sonuç ili ş kisinde sebep durumunda olan de ğ i ş ken Ba ğ ımsız de ğ i ş ken Örne ğ in: Cinsiyet- Sigara kullanımı Neden-sonuç ili ş kisinde sonuç konumunda olan de ğ i ş ken Ba ğ ımlı de ğ i ş ken Örne ğ in: Cinsiyet – Sigara kullanımı

13

14

15

16

17 Kaynaklar 1. Aktürk Z, Acemo ğ lu H. Sa ğ lık Çalı ş anları İ çin Ara ş tırma ve Pratik İ statistik. Anadolu Ofset: İ stanbul, 2011. 2. Prof. Dr. Kemal Turhan. Biyoistatistik ppt sunumu.


"Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİ ÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları