Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADI SOYADI: I Ş IL KÜÇÜKO Ğ LU SINIFI-NUMARASI: 9/A 34 DERS: F İ Z İ K Ö Ğ RETMEN: AL İ KEMAL ALEMDARO Ğ LU YÜZEY ALANI – HACİM İLİŞKİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADI SOYADI: I Ş IL KÜÇÜKO Ğ LU SINIFI-NUMARASI: 9/A 34 DERS: F İ Z İ K Ö Ğ RETMEN: AL İ KEMAL ALEMDARO Ğ LU YÜZEY ALANI – HACİM İLİŞKİLERİ."— Sunum transkripti:

1 ADI SOYADI: I Ş IL KÜÇÜKO Ğ LU SINIFI-NUMARASI: 9/A 34 DERS: F İ Z İ K Ö Ğ RETMEN: AL İ KEMAL ALEMDARO Ğ LU YÜZEY ALANI – HACİM İLİŞKİLERİ

2 Maddenin bir özelli ğ i olan yüzey alanı – hacim ili ş kisinin günlük ya ş amımızda ve do ğ ada olu ş turdu ğ u bir çok sonuç vardır. Büyük boy patatesler ile küçük boy patateslerden e ş it kiloda alınıp özde ş patates soyaca ğ ı ile soyuldu ğ unda küçük boy patateslerden elde edilen kabukların daha fazla oldu ğ u görülür. Bu durum bize küçük cisimlerin yüzey alanı/hacim oranının büyük cisimlerinkinden daha fazla oldu ğ unu gösterir.

3

4 Küçük olan maddeler daha çabuk pi ş er. Izgaraya konulan ince köfteler kalın köftelerden daha çabuk pi ş er. Çünkü ne kadar çok tanecik ızgara ile temasta olursa o kadar çabuk pi ş er. Hacme göre orantılı dü ş ündü ğ ümüzde ince köftelerin yüzey alanı kalın köftelerinkinden daha fazladır. Küçük olan maddeler daha çabuk de ğ i ş im gösterir. Maddelerin büyük parçalı olanları ile küçük parçalı olanarının u ğ radıkları de ğ i ş imlerde yüzey alanı ve hacim ili ş kisinin etkisi vardır. Örne ğ in çaya atılan toz ş eker, küp ş ekere göre daha hızlı çözülür. Kömür tozu, kömür kalıbından daha çabuk tutu ş ur.

5 Küçük canlılar hasarsız dü ş er. Bir canlı ya da cisim beirli bir yükseklikten dü ş erse, dü ş me sırasında hava bir direnç kuvveti uygular. Uygulanan bu direnç kuvveti dü ş en cisimlerin hareket do ğ rultsundaki yüzey alanına ba ğ lıdır. Yüzey alanı fazla olan cisimlere daha fazla direnç etki eder. Hacimleriyle orantılı olarak dü ş ündü ğ ümüzde küçük canlıların yüzey alanları büyük canlılara göre daha fazladır. Bu sebeple bir böce ğ in yüzey alanı ile hacim oranı onun yüksek bir yerden güvenli bir ş ekilde dü ş mesine elveri ş li iken bir insanın yüzey alanı ile hacim oranı buna elveri ş li de ğ ildir. D İ PNOT: Kedilerin yüksek bir yerden dü ş erken ayaklarını açarak vücudunu gerdirmesinin sebebi, hareket do ğ rultusundaki yüzey alanını arttırıp para ş üt etkisi yaparak fazla hızlanmasını engellemektir.

6

7 Küçük canlılar daha çok yiyecek tüketir. Canlılar hacimleri oranında enerji tüketirken yüzey alanları oranın da enerji yayarlar. Bu dengenin sa ğ lanması onların hayatlarını sürdürmesi için gerekli bir durumdur. Canlıların vücutlarındaki fazla enerjiyi dı ş arı atabilmeleri için yüzey alanlarının ve metabolizmalarının buna cevap verebilecek nitelikte olması gerekir. Mesela, farenin yüzey alanının hacmine oranı büyük oldu ğ undan enerji kaybı fazla olur ve metabolizmaları hızlı çalı ş ır. Buna kar ş ın filin yüzey alanının hacmine oranı küçük oldu ğ undan enerji kaybı az olur. Bu sebeple vücutlarındaki fazla enerjiyi dı ş arı verebilmek için vücutlarında yüzey alanlarını arttıracak fiziksel özelliklere ihtiyaç vardır. Fillerin kulaklarının büyük olması bu nedenlidir. Küçük boyutlu canlılar için yüzey alanı/hacim oranı büyük oldu ğ undan bu canlıların aldıkları besinler daha çok vücut sıcaklıklarını korumak için kullanılır. Dolayısıyla küçük canlılar büyük olanlara göre birim kütle ba ş ına daha fazla besine ihtiyaç duyarlar. Farelerin çok sık besin tüketen hayvanlar olması bu sebepledir.

8

9 SONUÇ:Varlıkların yüzey alanı, kesit alanı ve hacimleri dayanıklılıklarını, fiziksel özelliklerini ve ihtiyaçlarını etkiler. Buraya kadar anlatılanları göz önüne aldı ğ ımızda masallarda anlatılan devlerin ve cücelerin var olamayaca ğ ı sonucu ortaya çıkar. Çünkü, normal boyutlardaki bir insandan 10 kat büyük olan bir devrin dayanıklılı ğ ı 10 kat daha küçük olaca ğ ından kendi a ğ ırlı ğ ını ta ş ıyamayacak ve ayrıca vücut sıcaklı ğ ını dengeleyemeyecektir. Ya da normal boyutlardaki bir insandan 10 kat küçük olan bir cücenin dayanıklılı ğ ı 10 kat daha büyük olmasına ra ğ men fazla enerji kaybedece ğ inden metabolizmasının çok hızlı çalı ş ması gerekir, ama bu durum normal insanın biyolojik ritminin dı ş ında bir durumdur. KAYNAK:http://www.edam.com.tr


"ADI SOYADI: I Ş IL KÜÇÜKO Ğ LU SINIFI-NUMARASI: 9/A 34 DERS: F İ Z İ K Ö Ğ RETMEN: AL İ KEMAL ALEMDARO Ğ LU YÜZEY ALANI – HACİM İLİŞKİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları