Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Distimik bozukluk Siklotimik Bozukluk. D İ ST İ M İ K BOZUKLUK Hemen her gün ve en az 2 yıl süren depresif duygudurum hali. En az 2 ay süren asemptomatik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Distimik bozukluk Siklotimik Bozukluk. D İ ST İ M İ K BOZUKLUK Hemen her gün ve en az 2 yıl süren depresif duygudurum hali. En az 2 ay süren asemptomatik."— Sunum transkripti:

1 Distimik bozukluk Siklotimik Bozukluk

2 D İ ST İ M İ K BOZUKLUK Hemen her gün ve en az 2 yıl süren depresif duygudurum hali. En az 2 ay süren asemptomatik dönem olmamalı. 21 ya ş ından önce ba ş larsa erken ba ş langıçlı Normal ve patolojik arasındaki sınırda yer alır. Subsendromal bir duygudurum bozuklu ğ udur. Ya ş am boyu prevelansı % 3,2

3 Kadınlarda daha sıktır Mutsuz, karamsar ve acı çekmeye e ğ ilimli bir ki ş ilik yapısı izlenimi verir. Ki ş inin ya ş am tarzıyla iç içe olan hafif ş iddetteki depresyonun kronik bir ş eklidir.

4 3 tür çocukluk ortamının bir veya birkaçına ba ğ lı oldu ğ u dü ş ünülebilir.  Çocu ğ un eri ş kinlerle güvenilir tatmin edici ili ş kiler kuramadı ğ ı ortam  Ailesi tarafından sürekli sevimsiz, beceriksiz ya da yetersiz oldu ğ u söylenen ortam  Çocu ğ un telafi edemedi ğ i nesne kayıplarının acısını ya ş adı ğ ı ortam

5 Bu ya ş antılar eri ş kin hayatta ya ş ananların i ş lenme biçimlerini bozan mantıksız inanç sistemlerini ortaya çıkarır ve  Sabit bir de ğ ersizlik duygusuna,  Sevimsiz oldu ğ una dair bir yargıya,  Her an olabilecek bir kayıp korkusuna  Ki ş inin günlük ya ş amından zevk alamamasına yol açar.

6 Psikoterapi ki ş inin genellikle farkında olmadı ğ ı bu temel konuların aydınlatılmasını kapsar. Çocuklukta ihtiyaç duyulan ve sevilen insanlarla kurulan etkile ş im artık uygun veya geçerli olmayan eri ş kin hayatına aktarılır. Terapötik i ş lem: ‘‘ Ş imdi ve burada’’ ya ş antısını gerçekle ş tirmeyi,

7 Geçmi ş teki bu inançların hastanın ş u anki ya ş amını etkilemeye devam etti ğ ini açı ğ a çıkarmayı, Hastaya, hayatında var olan büyük orandaki özerkli ğ i ya da hakimiyeti bakımından bugünün geçmi ş ten nasıl farklı oldu ğ unu göstermeyi amaçlar. Bu inançlar rüyalarda ve fantazilerde, daha da sık olarak önemli ki ş ilerle ili ş kilerde açıkça ortaya çıkacaktır. Çocuklukta ebeveynlerle olan ili ş kinin eri ş kin hayatta tekrarlaması ya da aktarılması olarak tanımlanabilir.(aktarım çarpıtmaları)

8 Eri ş kin hayatını etkilemeye devam eden çocukluk ya ş antılarının göz önünde bulundurulması, bu çocukluk inançlarının büyük oranda bilinç dı ş ı olarak ortaya çıktı ğ ı görü ş üne ba ğ lı olarak eski inançların analiz edilmesinde terapinin kullanılması ancak psikodinamik psikoterapiyle mümkün olabilecektir.

9 Distimide görülen aktarımsal ili ş kiler insanların birer eri ş kin olarak, çocukken ya ş adıkları terk edilme veya cezalandırılma acısından kurtulmak veya ya ş ayamadıkları sevgiyi bulmak için u ğ ra ş maya nasıl devam ettiklerini açıkça gösterir.

10 Distimik bozuklu ğ un bireysel psikoterapisinin i ş levi:  Mantıksız inançların saptanması ve onaylanması  Bu inançların, özellikle ili ş kilerde, ki ş inin kendisinin ve ba ş kalarının çarpıtılmasıyla ilgili eri ş kin davranı ş larını yönetmeye nasıl devam etti ğ inin de ğ erlendirilmesi.  Bu inançların çocukluk ya ş antısına uzanması ve ş u anki aktarımsal devamı.  Bu tarz inançların uyumsuz oldu ğ unun ve davranı ş lar üzerinde uygunsuz kısıtlamalar ve acı verici etkiler bıraktı ğ ının anla ş ılması.  Alı ş ılmı ş inançların aksine eri ş kin tavrıyla davranmaya kararlı olunması.

11 Terapi sadece semptomları bastırmayı de ğ il ki ş ilik i ş levselli ğ inde radikal de ğ i ş iklikler yapmayı da içerir. De ğ erlendirme a ş amasında hastanın ya ş am öyküsü dinamik kuram çerçevesinde alındıktan sonra psikodinamik formülasyonun yapılmasıyla ba ş lar. Seans süresi, sıklı ğ ı, günleri, saati, ücreti, sonlandırma tarihi belirlenir. Dinamik yönelimli psikoterapide kuram çerçevesinde hareket etmek oldukça önemlidir. Örne ğ in terapist kendisinden bahsetmez, e ğ itim bilgileri dı ş ındaki soruları uygun bir ş ekilde yanıtsız bırakır…

12 S İ KLOT İ M İ K BOZUKLUK 2 yıl süren sayısız duygudurum dalgalanmalarıyla giden hipomaniyi disforinin izledi ğ i arada ötiminin 2 ayı geçmedi ğ i bir bozukluktur. Duygudurumdaki de ğ i ş iklikler ani ve düzensizdir. Bazen herbiri saatler içinde geli ş ir Erkek kadın oranı aynı İş levsellikte anlamlı oranda dü ş ü ş ler olur. Evlilikte kesinti, sa ğ lık servislerinin kullanımı, intihar davranı ş ı ve sa ğ lı ğ ın sürdürülmesi için gereksinimler hastalı ğ ı olmayan gruba göre daha fazladır.

13 Bipolar bozukluk geli ş imi açısından risk artmı ş tır. Subsendromal hipomanik belirtiler görülen bu bozuklu ğ un tedavisi günümüzde eski yakla ş ımlara göre oldukça önem kazanmı ş tır. Co ş kulu dönemler, durgun dönemlere göre daha uzun sürdü ğ ü için toplumsal ve i ş ya ş amında ba ş arılı tanınan ki ş iler olsada genel anlamda i ş levselli ğ i olumsuz etkiler. Önemli bir kısmı tedaviye ba ş vurmaz.

14 Birçok klinisyen de subsendromal hipomaniyi tedavi etmese de bu ki ş ilerin muhakkak kontrol altında olmaları, kontrollerinde i ş levselliklerinin de ğ erlendirilmesi, hastalık ve prognozuyla ilgili psikoe ğ itimlerin verilmesi gerekir. Uygun bir psikoe ğ itim için hastalıkla ilgili yeterli klinik bilgi ve deneyime ihtiyaç vardır. Duygudurum düzenleyici ilaçlarla farmakoterapinin yanında aile terapileri ve psikoe ğ itim uygulmaları oldukça faydalı olacaktır.


"Distimik bozukluk Siklotimik Bozukluk. D İ ST İ M İ K BOZUKLUK Hemen her gün ve en az 2 yıl süren depresif duygudurum hali. En az 2 ay süren asemptomatik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları