Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNÜMÜZ İŞ LETMELER İ NDE ENFORMASYON S İ STEM İ Ara ş tırma Görevlisi: PH.D. M. Necati Cizrelio ğ ulları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNÜMÜZ İŞ LETMELER İ NDE ENFORMASYON S İ STEM İ Ara ş tırma Görevlisi: PH.D. M. Necati Cizrelio ğ ulları."— Sunum transkripti:

1 GÜNÜMÜZ İŞ LETMELER İ NDE ENFORMASYON S İ STEM İ Ara ş tırma Görevlisi: PH.D. M. Necati Cizrelio ğ ulları

2 Yönetim Bili ş im Sistemleri, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır. Yöneticilerin karar vermesini kolayla ş tırmak için, de ğ i ş ik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, Yönetim Bili ş im Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir.

3

4 Bulut Bilgi İş lemYazılımMobil Dijital PlatformWEB 2.0

5 Dijital i ş letme örgütün mü ş teri, tedarikçi ve çalı ş anlarıyla gerçekle ş tirdi ğ i önemli i ş ili ş kilerinin yakla ş ık tümünün dijital olarak dolaylı ve dolaysız destekledi ğ i bir i ş letme...

6 İŞ SÜREC İ Zaman içinde örgütlerin i ş letme amaçlarını gerçekle ş tirmek üzere düzenleyerek ve koordine ederek gerçekle ş tirdi ğ i faaliyetlerden olu ş an birbiriyle mantıksal olarak ili ş kili görev ve davranı ş lar... Yeni Bir ürün geli ş tirmek Bir sipari ş yaratmak ve gerçekle ş tirmek Bir pazarlama alanı olu ş turmak Bir çalı ş anı i ş e almak

7 İş lemsel Mükemmeliyet Daha yüksek karlılı ğ a ula ş mak için yöntemler aranması Enformasyon sistemleri ve teknolojilerini faaliyetlerde yüksek düzeyde etkinlik ve verimlilik elde etme çabası WALMART

8 İş Modeli; Bir i ş letmenin refah yaratmak için bir ürünü/ hizmeti nasıl üretti ğ i, teslim etti ğ i ve sattı ğ ını tanımlar... Enformasyon sistemleri ve teknolojilerin i ş letmeler için yeni ürün ve hizmet olu ş turması Apple İ pod İ tunes

9 İş letmelerin tedarikçiyle Bütünle ş mesi İş letmenin mü ş teriyi tanıyarak ona iyi hizmet sunması Otellerde mü ş terilerin tercih etti ğ i oda sıcaklı ğ ı, giri ş zamanı, sıklıkla aranan telefon numaraları ve televizyon programları... JCPnney Mü ş teri ve Tedarikçiyle İ li ş kiler

10 Yöneticinin enformasyon faaliyetlerini gerçekle ş tirmesinde do ğ ru zamanda do ğ ru enformasyona sahip olması Enformasyon sistemleri ve teknolojileri karar vermede yöneticilerin pazardan gerçek zamanlı veri elde etmesine olanak tanımı ş... ABD’deki Verizon Corporation Web tabanlı dijital kontrol paneli Etkinle ş tirilmi ş Karar verme

11 Rekabetçi Avantaj İş lerinizi rakiplerden daha iyi yapmak için iyi ürünleri daha dü ş ük fiyatlarla sunması mü ş teri ve tedarikçilerinize daha kısa zamanda cevap vermeniz sonucunda rakiplerinizin ula ş amayaca ğ ı ş ekilde satı ş ları ve kar oranını artıracaktır... Apple Inc Walmart UPS Ayakta Kalma Mü ş teri çekmek için ATM kullanılması

12 İ nsanlar, konumlar ve örgüt veya çevresinde bulunan nesnelerle ilgili önemli enformasyon içerir. Bir örgütte karar verme ve kontrolü destekleyecek ş ekilde enformasyonu toplayan i ş leyen, depolayan ve da ğ ıtan birbiriyle ili ş kili bile ş enleri...

13 VER İ Örgütlerde veya fiziksel çevresinde gerçekle ş en olayları temsil eden insanların anlayabilece ğ i ve kullanabilece ğ i ş ekilde ayarlanıp düzenlemeden önceki ham gerçekler yı ğ ınıdır.

14

15 Bir enformasyon sistemde üç faaliyet örgütlerin karar verme, i ş lemleri kontrol etme, problemleri analiz etme ve yeni ürün/hizmet yaratma için gerek duydukları enformasyonu üretmektedir. Bu faaliyetler; G İ RD İ, İŞ LEME, ÇIKTI

16 G İ RD İ : İŞ LETMEDEN VEYA ÇEVRES İ NDEN HAM VER İ TOPLAR.. İŞ LEME: TOPLANAN HAM VER İ Y İ ANLAMLI B İ R B İ Ç İ ME DÖNÜ Ş TÜRÜR. ÇIKTI: İŞ LENM İŞ ENFORMASYONU KULLANACAK K İŞİ LERE VEYA KULLANACA Ğ I FAAL İ YETLERE TRANSFER EDER.

17 ÖRGÜTLER Üst düzey yönetim; ürün ve hizmetler ile ilgili uzun dönemli stratejik kararlar verir ve i ş letmenin finansal performansını kontrol eder. Orta düzey yönetim; üst düzey yönetimin belirledi ğ i planları ve programlar uygular. Alt düzey yönetim; İş letmenin günlük faaliyetlerini gerçekle ş tirmede sorumludur.

18 Üst düzey Yönetim (ÜDY) Orta Düzey Yönetim Bilim Adamları ve bilgi i ş çileri Alt Düzey Yönetim Üretim ve Hizmet İş çileri Veri İş çileri

19

20 Örgütlerin kar ş ı kar ş ıya kaldı ğ ı durumları hissetmek Kara vermek Örgüt problemlerini çözmek için hareket planları hazırlamak Çevrede i ş letmeye zorluk çıkaracak konuları algılar, Bu zorluklara cevap vermek için örgüt stratejileri olu ş turur, İş leri koordine etmek ve ba ş arıya ula ş mak için insan ve finansal kaynakları da ğ ıtır.

21 Bilgisayar Donanımı; bir enformasyon sistemde girdi, i ş leme ve çıtkı faaliyetleri için kullanılan fiziksel ekipman... (mobil el cihazları) Bilgisayar yazılımı; bir enformasyon sisteminde bilgisayar donanımı bile ş enlerini kontrol ve koordine eden detaylı, daha önceden programlanmı ş komut... Veri yönetim teknolojisi; fiziksel depolama ortamında verinin düzenlenmesini yöneten yazılım...

22 A ğ ve telekomünikasyon teknolojisi; fiziksel aygıt ve yazılımların tümünü içermekte ve donanımın farklı parçalarını ba ğ lamakta ve veriyi bir fiziksel konumdan di ğ erine transfer eder... World wide web; internette enformasyonun bir sayfa düzeninde depolanmasını, elde edilmesini, düzenlenmesini ve görüntülenmesi için evrensel olarak kabul edilen ve internet tarafından kullanılan hizmet... (metin,grafik,animasyon, ses ve video)

23

24 Tedarik zinciri Yönetimi Kurumsal Yönetim Müsteri Yönetimi Bilgi Yönetimi Veri toplama ve depolam a İş sistemlerine döno ş türme Da ğ ıtma PlanlamaKoordinasyon Kontrol Modelleme ve karar verme İş letme Karlılıgı ve Stratejik Konumlandırma

25

26 Enformasyon sistemleri; Yöneticilerin karar vermelerini etkinle ş tirmek, Örgüt performansını artırmak i ş letme karlılı ğ ını artırmak için enformasyon elde eden, dönü ş türen ve da ğ ıtan, de ğ er katan faaliyettir.

27

28 1. Teknik Yakla ş ım: Enformasyon sistemleri ile çalı ş mak yapmak için matematik tabanlı modeli vurgulamanın yanında bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve biçimsel kapasiteleri ile ilgilenir. Bilgisayar Bilimi Yönetim Bilimi Yöneylem Ara ş tırması

29 2. Davranı ş sal Yakla ş ım: Yakla ş ım teknolojiyi göz ardı etmez. Davranı ş sal bir problem ve konuyu uyarır. Tutum, yönetim ve örgüt politikasındaki de ğ i ş imlerle ilgilenir.

30 3. Sosyoteknik Sistemler Optimal örgütsel performans üretiminde kullanılan sosyal ve teknik sistemlerinin her ikisinde optimizasyonu ile elde edilir. Bir sistemin performanssının optimize edilmesi tatminkar bir uyum elde edilinceye kadar teknoloji ve örgütün kar ş ılıklı olarak birbirine göre düzenlenmesidir.


"GÜNÜMÜZ İŞ LETMELER İ NDE ENFORMASYON S İ STEM İ Ara ş tırma Görevlisi: PH.D. M. Necati Cizrelio ğ ulları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları