Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Bilgi Sistemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Bilgi Sistemleri."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Bilgi Sistemleri

2

3 Bilgi Sistemlerinin Tanımı Bilgi Sistemleri toplumlarda ve organizasyonlarda, bilginin toplanması, i ş lenmesi, depolanması, da ğ ıtılması ve kullanılması ile ilgili stratejik, yönetimsel ve operasyonel i ş lemlerle ilgilenen profesyonel ve akademik bir disiplindir. Typically, information systems or the more common legacy information systems include people, procedures, data, software, and hardware (by degree) that are used to gather and analyze digital information.datadigital Tipik olarak bir Bilgi Sistemi dijital bilgiyi toplamak ve analiz etmekte kullanılan insanlar, prosedürler, veriler, yazılım ve (belli bir dereceye kadar) donanımları içerir.

4 Bilgisayarlı Bilgi Sistemleri Spesifik olarak bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri, insanların ve organizasyonların veriyi toplamak, filtrelemek, i ş lemek, olu ş turmak veya da ğ ıtmak için kullandıkları tamamlayıcı donanım/yazılım a ğ larından olu ş ur.

5

6 Bilgi Sistemlerinin Türleri Klasik Bilgi Sistemleri kaynaklarında piramit ş eklinde aynı zamanda organizasyonun yapısını da yansıtan sınıflama yapılmı ş tır. Buna göre Bilgi Sistemlerinin temel türleri: Hareket İş leme ( İş lem İş leme) Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Karar Destek Sistemleri Yönetici Bilgi Sistemleri

7 Bilgi Sistemlerinin Türleri Ancak yeni teknolojiler ve yeni geli ş melerle beraber orijinal piramit modeline uymayan bilgi sistemleri ortaya çıkmı ş tır: Veri Depoları ERP (Enterprise Resource Planning) Giri ş imci Sistemleri (Enterprise Systems) Uzman Sistemler Co ğ rafi Bilgi Sistemleri Global Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemleri

8

9 Bilgi Sistemlerinin İlişkili Olduğu Alanlar Computer Science Bioinformatics Business informatics Cheminformatics Disaster informatics Geoinformatics Information system Management Infomation Systems Management Infomation Systems

10 Bilgi Sistemleri Depolama Eri ş im Organizasyon BS Karakteristik Özellikleri Hareket Yönetim Sistemleri (TPS) Karar Destek Sistemleri (DSS) Uzman Bilgi Sistemleri (EIS) Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) Ofis Otomsayon Sistemleri (OAS) Hata Kontrolü Ş ifreleme/Encryption Yedekleme ve Güvenlik De ğ er Aralı ğ ı Kontrolü Liste Kontrolü Tip Kontrolü De ğ er Konrolü Birim Veri bozulması Veri kaybı Kaynak bütünlü ğ ü BS Türleri Do ğ ruluk Bilgisayarsız Bilgisayarlı Dosya İ li ş kisel Organizasyon Yöntemleri Veri Sözlükleri Ş ematik Diagramlar Normalizasyon Etik Konular Gizlilik Do ğ ruluk Copyright Veri Madencili ğ i Data Warehousing Eri ş im Veri do ğ rulama Veri bütünlü ğ ü Güvenilirlik

11 Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri İ nsanlar Bilgi Sistemlerinde insanların farklı rolleri olabilir: Sistem Analizi Programcı Tekniker Mühendis Network Yöneticisi Bilgi Sistemi Yöneticisi Veri giri ş i operatörü Ekipmanlar Yazılım ve Donanımsal kaynaklar Prosedürler Çerçevesi iyi tanımlanmı ş ve adımları belirlenmi ş eylemler. Basit bir görevden daha öte kompleks görevleri tanımlar. Mesela yedekleme yapıp, sistemi yeniden yapılandırmak ve yazılım güncellemeleri gerçekle ş tirmek gibi. Veri Daha sonra i ş lenerek (manipüle edilerek) bilgi üretilen, ham, düzenlenmemi ş, ayrık, izole edilmi ş ve potansiyel olarak kullanı ş lı veriler.

12 Hareket Yönetim Sistemleri (TPS) Hareket Yönetim Sistemleri bir organizasyonun günlük hareketlerini (i ş lemlerini) toplayan, depolayan, de ğ i ş iklik yapan ve eri ş ime açan bilgi sistemleridir. HYS i ş hayatında genellikle paranın hareketini ve bir ş irketin günlük i ş lemlerini güvenli bir ş ekilde kayıt altına alırlar.

13 HYS özellikleri HYS’lerin 4 önemli karakteristi ğ i: Hızlı Cevap Güvenilirlik Esnek olmamak Kontrollü İş lemler

14 Toplu İşlemler (Batch Processing) Bilgisayarların ve i ş lemci gücünün dü ş ük oldu ğ u zamanlarda toplu i ş lem sistemleri geli ş tirilmi ş tir. Toplu i ş lemde, i ş lenmesi gereken tüm bilgiler önce toplanır sonra toplu bir halde i ş lenir.

15 Gerçek Zamanlı İşleme (Real Time Processing) Veri i ş leme aynı anda aynı yerde gerçekle ş ir. POS makineleri ATMler GZ İ ’de iki önemli konu gözönünde bulundurulmalıdır: Concurrency (Aynı anda eri ş im) Aynı veriyi aynı anda birden fazla kullanıcı de ğ i ş tirememelidir Atomicity İş lemin bütün adımları tamamlanmalı veya i ş lem gerçekle ş memi ş kabul edilmeli ve tüm de ğ i ş iklikler geri alınmalıdır.

16 Hareket İşleme Monitörü (Transaction Processing Monitor)


"Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Bilgi Sistemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları