Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derya Duygu KARSLI 060012. Geçen hafta neler öğrendik ? E ğ itimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derya Duygu KARSLI 060012. Geçen hafta neler öğrendik ? E ğ itimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları."— Sunum transkripti:

1 Derya Duygu KARSLI 060012

2 Geçen hafta neler öğrendik ? E ğ itimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Ara ş tırma Sonuçları

3 ÖÖğretim Yazılımları HHiper metin ve hiper ortam SSanal gerçeklik YYapay zeka ZZeki öğretim sistemleri BDÖ NELERDEN OLUŞUR???

4 Öğretim Yazılımları Belirli bir konuyu öğretmek için tasarlanmış yazlımlardır. Genele olarak hazırlanış ve kullanılış amaçlarına göre, öğretim yazılımları beş grupta toplanabilir. 1.Tekrar ve alıştırma yazılımları 2.Birebir öğretim yazılımları 3.Benzetim yazılımları 4.Öğretim amaçlı oyun yazılımları ve 5.Sorun çözme yazılımlarıdır.

5 1.Tekrar ve alıştırma yazılımları kullanıcıya; ÖÖğrenmesiyle ilgili anında dönüt sağlamak ÖÖğrenme isteği uyandırma YYeni öğrendiği bilgileri kısa süreli bellekte uzun süreli belleğe aktarma gibi konularda yardım etmekle birlikte öğretmene de zaman kazandırırlar.

6 2.Birebir öğretim yazılımları; Tamamen öğretmenin rolünü üstlenecek şekilde tasarlanmışlardır. Ayrıca öğretim sonunda bir performans değerlendirmesi de yapabilmektedirler.

7 3.Benzetim yazılımları; gerçek yaşamdaki olayların kontollü bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlayan yazılımlardır.

8 4.Öğretim amaçlı oyun yazılımları; Öğrenme etkilerine oyun özelliği verilerek hazırlanan ve öğrencinin güdülenme düzeyini yükseltmeyi amaçlayan yazılımlardır.

9 5. Sorun çözme yazılımları; Bu yazılımlarla sorun çözme becerisini kazanan bir kullanıcı; Karşılaştığı bir sorunu tanımlayabilir, Sorunu çözmek için strateji geliştirebilir, Stratejiyi uygulamaya koyabilir ve Sonucu değerlendirebilir.

10 Hiper Metin Ve Hiper Ortam Metin,grafik,resim,çizim vb. gibi tabloları içeren düğüm ve düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların birarada kullanılmasıdır.Hiper ortamlar hareketli görüntü ve ses içerirler.

11 Hiper ortam ile; Okuyucuların geçmiş bilgilerine,ihtiyaçlarına göre bilgiye ulaşmaları kendi kontrollerindedir. Basılı materyallere göre saklanan bilgi miktarı daha fazladır. Basılı materyallere göre bir sayfada daha zengin içeriğe ulaşılabilir.(ses,video,vb.)

12 GÜL DEMiR 060010

13 Sanal gerçeklik SSanal gerçeklik,bilgisayara dayalı,etkileşimli bir çokluortam teknolojisidir. BBu teknoloji aynı zamanda insan-makine etkileşiminde sadece görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip hissetme yoluyla iletişimi artırma çalışmalarını kapsamaktadır.

14 Sanal gerçeklik pahalı olmasına karşılık birçok alanda kullanılmaktadır; Eğlance ve spor Veri ve mimari görüntüleme Modelleme,tasarım ve planlama Eğitim ve tecrübe artırımı Birlikte çalışma

15 YAPAY ZEKA Yapay zeka,insanlar tarafından gerçekleştirildiğinde zeka gerektiren işlerin bilgisayarlara yaptırması çalışmaları ile uğraşan bilimdir.

16 Yapay zeka olguyu değiştirme çabasındadır.Bunun için bilgi tabanlı sistemlere iki temel becerinin kazandırılması amaçlanmıştır. İnsanın karar verme mekanizmasını taklit edebilme Kendi kendine öğrenebilme.

17 Ba ş arılı bir uzman sistemin dört temel özelli ğ i vardır. Önemli performans yetene ğ i Makul cevap süresi Güncellenebilirlik Etkile ş imli kullanıcı arayüz

18 ZEKi ÖGRETiM SiSTEMLERi Zeki ö ğ retim sistemleri,neyi ö ğ retice ğ ini,kime ve nasıl ö ğ retece ğ ini bilen,yapay zeka uygulamaları ile desteklenmi ş bilgisayar yazılımlarıdır.

19 Zeki öğretim sistemleri kaçınılmaz olarak aşağıdaki dört öğeyi içlerinde barındırmışlardır. Öğrenci modeli birimi Öğretici birimi Konu alanı uzmanı birimi Kullanıcı arayüz birimi

20 BDÖ Uygulamalarının Yararları ve Sınırlılıkları  Ö ğ rencilerin düsünme kabiliyetlerini gelistirir.  isbirlikli ö ğ renmeyi artırır.

21  Anla ş ılmayan konular için sürekli tekrar olana ğ ı vardır.  Geleneksel e ğ itime göre daha çok kaynak sunar.  Bireysel ö ğ renmeyi etkin kılar.  Ö ğ renciye kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olana ğ ı sunar.

22  Çokluortam ve etkile ş im olanakları sayesinde sıkıcı çalı ş maları cazip hale getirebilir.  Zamanın etkin kullanılmasını sa ğ lar.  Bedensel ve zihinsel engelli ö ğ renciler için e ğ itimde fırsat e ş itli ğ i sa ğ lar.  Gerçekle ş tirilmesi tehlikeli ve pahalı olan uygulamaların yapılmasına olanak sa ğ lar.


"Derya Duygu KARSLI 060012. Geçen hafta neler öğrendik ? E ğ itimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları