Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL TEKNOLOJ İ PLANI. OKULUMUZ PE Ş LER İ NDEN G İ DEB İ LECEK CESARET İ N İ Z VARSA BÜTÜN RÜYALAR GERCEK OLAB İ L İ R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL TEKNOLOJ İ PLANI. OKULUMUZ PE Ş LER İ NDEN G İ DEB İ LECEK CESARET İ N İ Z VARSA BÜTÜN RÜYALAR GERCEK OLAB İ L İ R."— Sunum transkripti:

1 OKUL TEKNOLOJ İ PLANI

2 OKULUMUZ

3 PE Ş LER İ NDEN G İ DEB İ LECEK CESARET İ N İ Z VARSA BÜTÜN RÜYALAR GERCEK OLAB İ L İ R.

4 V İ ZYON VE POL İ T İ KA 2015 yılında Diyarbakır Anadolu Lisesi Orta do ğ unun teknolojiyi en iyi kullanan okulu olacaktır.

5 TEKNOLOJ İ K İ HT İ YAÇ ANAL İ Z İ 2012 yılında okulumuzun bütün sınıflarında projeksiyon,bilgisayar bulunmaktadır.Ayrıca B.T sınıfında Akıllı tahta ve ekipmanları bulunmaktadır.

6 2016 yılına kadar bütün sınıflarımıza etkile ş imli tahta konulacaktır.Bütün ö ğ rencilere tabletler da ğ ıtılacaktır.Bunların kullanımı Web 2.0,Web 3.0…..vb. Sosyal Medya (Blog, Wikispaces, Facebook, Twitter…) bilgilendirme-ö ğ renme amaçlı teknolojik kurs seminer sempozyum panel,forum düzenlenecek; ö ğ retmen, ö ğ renci, veliler bilgilendirilecektir.

7 Ö Ğ RENC İ MERKEZL İ Ö Ğ RENMEYE ODAKLANMAK Bütün ö ğ rencilere tabletler da ğ ıtılıp,kullanımı ile ilgili dersler verilmi ş tir. Ö ğ rencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak her birey tek ba ş ına ilgi duydu ğ u teknolojik alanlara yönlendirilecek ve gerekli rehberlik yapılacaktır. Bakanlık, İ l, İ lçenin Ar-Ge birimleri ve Tübitak ile ortak çalı ş malar yapılacaktır.

8 VEL İ LER İ N VE PAYDA Ş LARIN KATILIMINI SA Ğ LAMAK Velilere sosyal medya alanında e ğ itim verilecek,ders saatleri dı ş ında OGYE tarafından bu amaç do ğ rultusunda okulun teknolojik imkanlarından yararlandırılacaktır.

9 PROFESYONEL GEL İŞİ M İ DESTEKLEMEK Microsoft kursları açılması Teknoloji okuryazarlı ğ ı kursları Ki ş isel Geli ş im Seminerleri Teknik Destek Kursları Avrupa Birli ğ i Projesi kapsamında

10 OKULUN TEKNOLOJ İ K ALT YAPISINI İ N Ş AA ETMEK Elektrik donanımı mevzuata uygun olarak düzenlenecek Okulun tüm birimlerinde internet ba ğ lantısı sa ğ lanacak Okul sigortalanacak,güvenlik (alarm, kamera vb.) sistemi kurulacak. Tübitak ile i ş birli ğ i yapılarak teknoloji deste ğ i sa ğ lanacak. Ö ğ retmenlerin, ö ğ rencilerin ve di ğ er personelin teknolojik motivasyonunu sa ğ lamak için Bill Gates tarafından e konferans verilecektir.

11 UZUN VADEL İ BÜTÇE STRATEJ İ LER İ GEL İŞ T İ RMEK Okul Aile Birli ğ i Ticaret ve Sanayi Odası Fabrika çalı ş anlarına, meslek odalarına teknoloji kullanımı ve sosyal medya alanında kurslar verilerek gelir sa ğ lanacak.

12 SÜREC İ VE SONUCU DE Ğ ERLEND İ RMEK Teknolojik alt yapı kuruldu. Okul Teknoloji kültürü olu ş turuldu. Ö ğ rencilerin okula devam sorunu çözüldü. Davranı ş problemleri kalmadı. Dünyanın birçok ülkesinden arkada ş edinildi. Güvenlik problemi ortadan kalktı. Ö ğ rencilerimizin yüzde 50 si yurt içindeki teknik üniversitelere,yüzde 40’ı yurt dı ş ındaki teknik üniversitelere yerle ş ti.

13 OECD’ İ raporuna göre 2015 yılında Diyarbakır da bulunan Diyarbakır Anadolu Lisesi ORTADO Ğ UNUN Teknolojiyi en etkili ş ekilde kullanan okulu oldu ğ u açıklanmı ş tır.

14

15 HAYATTAK İ PLANIN 1 YIL İ Ç İ NSE P İ R İ NÇ EK İ N, 10 YIL İ Ç İ NSE A Ğ AÇ D İ K İ N, YÜZYIL İ Ç İ NSE İ NSANLARI E Ğİ T İ N.

16 TAKIM 3


"OKUL TEKNOLOJ İ PLANI. OKULUMUZ PE Ş LER İ NDEN G İ DEB İ LECEK CESARET İ N İ Z VARSA BÜTÜN RÜYALAR GERCEK OLAB İ L İ R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları