Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Pazarlama Nedir? Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını kar ş ılamak için, da ğ ıtım, fiyat ve tutundurma çalı ş malarının kullanılarak ürün ve hizmetlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Pazarlama Nedir? Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını kar ş ılamak için, da ğ ıtım, fiyat ve tutundurma çalı ş malarının kullanılarak ürün ve hizmetlerin."— Sunum transkripti:

1 + Pazarlama Nedir? Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını kar ş ılamak için, da ğ ıtım, fiyat ve tutundurma çalı ş malarının kullanılarak ürün ve hizmetlerin hareketini etkin biçimde sa ğ layan eylemlerdir. Pazarlama kavramı, tüketici odaklı bir yakla ş ımdır ve rakiplerden daha iyi bir biçimde tüketici ihtiyaçlarına hizmet edebilme ilkesini benimser.

2 + Pazarlamanın Özellikleri Pazarlama Planı Tüketiciyi ve ihtiyaçlarını tanımlar. Tüm kararların odak noktasını tüketici olu ş turur Pazarlama eylemleri hizmet/üretim, finans, personel, yönetim gibi di ğ er i ş letme fonksiyonları ile uyumlu olmalıdır İ nsanlar ve ihtiyaçları de ğ i ş mektedir. Bu de ğ i ş imler en açık ve en iyi biçimde kendini pazarda gösterir. O halde giri ş imciler de de ğ i ş ebilmelidir Misyon yeni olu ş umlardan yararlanmaya ve uyum sa ğ lamaya olanak verecek ş ekilde geni ş dü ş ünülmelidir Kısa dönemli kârlardan daha çok uzun dönemli kârların dü ş ünülmesine çalı ş ılmalıdır Tüketici yönlülük Eylemlerin bütünle ş ik olması De ğ i ş ime açıklık Geni ş tanımlanmı ş misyon Kar amaçlılık

3 + Pazarlama Planı İ ç Çevre De ğ i ş kenleri: Bir i ş letmenin hedef pazardan istedi ğ i tepkiyi alabilmesi için bir araya getirilen unsurlara “Pazarlama Karması” denilmektedir. Bu unsurlar ş unlardır: Ürün Fiyat Da ğ ıtım Tutundurma

4 + Pazarlama Karması Satı ş a sunulan hizmet yada fiziksel ürün ile ilgili tüm faktörleri kapsar. Ürün çe ş itleri, garantiler, kalite gibi konular bu kapsam içersinde incelenir ve analiz edilir. Bir ürün/hizmetin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde belirleyici bir rol oynar. Fiyat belirlenirken maliyet, rekabet, tüketici talepleri gibi konular göz önüne alınır. 2 boyutu vardır: 1. Da ğ ıtım kanalları denilen aracı kurulu ş lar 2. Ürünün üreticiden tüketiciye ula ş tırılması esnasında gerçekle ş tirilen fiziksel hareketlerle ilgili olan fiziksel da ğ ıtım Tüketicilere yönelik bilgilendirme ve duyurma faaliyetlerini içerir. Temel olarak, ileti ş im tekniklerine ve uygulamalarına dayanır. Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma

5 + Dı ş Çevre De ğ i ş kenleri: Pazarlama karması elemanlarının yanında, giri ş imcilerin etkili olamadı ğ ı ve denetleyemedi ğ i de ğ i ş kenler vardır. Bunlara dı ş çevre de ğ i ş kenleri denilmektedir.

6 + Neredeyiz? Ş irket hakkındaki bilgiler, güçlü ve zayıf noktalar, rekabet durumu, pazardaki fırsatlar ve tehditler vb. konular ele alınıp incelenir. Nereye Varmak İ stiyoruz? Genellikle bir yıllık bir zaman diliminde, giri ş imcinin amaçlarını içeren, nereye ula ş mak istedi ğ ini cevaplamaya çalı ş an bir sorudur. Nasıl Ula ş abiliriz? Uygulanacak pazarlama stratejisi, bu stratejinin ne zaman ve kimler tarafından uygulanaca ğ ı, ne kadar harcama yapılaca ğ ı sorularına cevap aranmalıdır Pazarlama planı ş u 3 temel soruyu yanıtlamak için tasarlanır:

7 + Etkin bir pazarlama planı ş u özellikleri içermelidir: Ş irket misyonunu ve amaçlarını gerçekle ş tirmeyi sa ğ layacak bir strateji içermelidir Do ğ ru varsayımlara ve gerçek bilgilere dayanmalıdır Var olan kaynakların kullanımını sa ğ layabilmelidir ( İ nsan kaynakları, fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar vb.) Bir kere yapılıp bırakabilecek bir uygulama olmamalıdır. Kısa, basit ve esnek olmalıdır. Performans ölçümlerini içermelidir. E ğ er amaçlara eri ş ilememi ş se, yeni bir strateji ve performans standartları olu ş turulmalıdır.

8 + Pazarlama Planı 1.Mü ş terilerimiz kimlerdir? Nerededir? Ne kadar, neden ve kimden satın alırlar? 2.Rakiplerimiz kimlerdir? Nerededir? Üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 3.En büyük rakibimizin kullandı ğ ı pazarlama yakla ş ımı ve teknikleri nelerdir? 4. Ş irketimizin genel amacı nedir? 5. Ş irketimizin üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 6.Pazardaki fiyat de ğ i ş meleri nelerdir? Bu de ğ i ş imleri ne, kim ve neden ba ş lattı? 7. Rakip ürünler hakkında pazarın tutumu nedir? 8. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin mü ş terilerimiz için sa ğ ladı ğ ı yararlar nelerdir? 9. Reklam ve tanıtma çalı ş malarımız nelerdir? Hangi yakla ş ım daha etkindir? 10. Da ğ ıtımda zayıf ve üstün yönlerimiz nelerdir? Hangi da ğ ıtım konularına odaklanmalıyız?

9 + Kayıtlı Veriler Pazar ara ş tırmaları Mesleki yayınlar Ticari yayınlar Teknik dergiler DPT Sektör Raporları- Ö İ K Raporları İ GEME Ürün Profilleri Borsa kurulu ş larının raporları Yıllık raporlar TÜ İ K üretim, dı ş ticaret vb. istatistikler Kayıtlı Veriler Pazar ara ş tırmaları Mesleki yayınlar Ticari yayınlar Teknik dergiler DPT Sektör Raporları- Ö İ K Raporları İ GEME Ürün Profilleri Borsa kurulu ş larının raporları Yıllık raporlar TÜ İ K üretim, dı ş ticaret vb. istatistikler Gözlemlenebilir Veriler Rakiplerin fiyatları Tutundurma etkinlikleri Patent ba ş vuruları Satı ş gücü geri bildirimi Rakip ürünleri satın alma Ürünleri parçalara ayırarak üretim yöntemlerini ve maliyetlerini belirlemeye çalı ş mak vs. Fırsatlara Dayalı Veriler Hammadde tedarikçileri Ekipman tedarikçileri Ticari gösteriler, fuarlar Mü ş teriler (telefonla, yüz yüze, yazı ş arak) Ambalaj tedarikçileri Da ğ ıtım kanalı üyeleri Ta ş eronlar Haber bültenleri Rakiplerin personeli Konferanslar Özel dedektifler Fırsatlara Dayalı Veriler Hammadde tedarikçileri Ekipman tedarikçileri Ticari gösteriler, fuarlar Mü ş teriler (telefonla, yüz yüze, yazı ş arak) Ambalaj tedarikçileri Da ğ ıtım kanalı üyeleri Ta ş eronlar Haber bültenleri Rakiplerin personeli Konferanslar Özel dedektifler

10 + İş Planının Çerçevesi İş letmenin Uygulayaca ğ ı Pazarlama Planı Satı ş ve Pazarlama Çalı ş malarında Temel Hedefler Pazarda İ lk Yıl Ve Üçüncü Yıl Sonunda Ula ş ılması Hedeflenen Bölge ve Pazarı Tarif Ediniz Giri ş imci öncelikle i ş letmesinin ilk yılında, daha sonra hedefledi ğ i geli ş meye ba ğ lı olarak ilk 3 yıllık dönem içinde ula ş mak istedi ğ i pazarı ve bölgeyi belirlemelidir. Pazar ve bölge kavramı i ş fikrinin özelliklerine göre de ğ i ş ebilir. Örne ğ in hedeflenen bölge, Mahalle, İ lçe, İ l, Bölge ya da Ülke olabilir.

11 + İş letmenin Uygulayaca ğ ı Pazarlama Planı Satı ş ve Pazarlama Çalı ş malarında Temel Hedefler Ula ş ılmak İ stenen Mü ş teri Grupları Kimlerdir? İş fikrinin sahip oldu ğ u özelliklere göre (hizmet, tüketim malı, ara mal, sanayi hammaddesi vb.) mü ş teri grupları ki ş iler ya da kurumlar olmak üzere çe ş itlilik göstermektedir. Bu bölümde mü ş teri grupları daha detaylı alt gruplar bazında belirlenmelidir. Örne ğ in ; Çalı ş an kadınlar, Süpermarketler, Metal e ş ya imalatçıları vb.

12 + Erkekler de rahatça LIGHT içebilsin diye…

13 + Türkiye'de 300'e yakın ürünün light olarak bulanabildi ğ i ilk ve tek pastane… 1 yıl süren çalışmalar sonucunda enerjisi %25-50 oranında azaltılmış Liva Light ürünler geliştirilir. Bugün Liva Light’ın ürünlerinin tamamı şeker hastaları, tansiyon, kolesterol ve kalp hastaları tarafından güvenle tüketiliyor.

14 + Giri ş imci mü ş teri gruplarının, Demografik özellikleri (Nüfus, nüfus artı ş hızı, e ğ itim durumu vb.) ile Tüketim ve harcama özelliklerini (Pe ş in alım, vadeli alım, ihale ile alım, taksitli alım vb.) bu bölümde detaylı olarak açıklamalıdır.

15 + İş letmenin Uygulayaca ğ ı Pazarlama Planı Rekabete Yönelik Önlemler Giri ş imcinin rakipleri kar ş ısındaki güçlü ve zayıf yönleri objektif olarak belirlenmelidir. Güçlü ve zayıf yönler belirlendikten sonra zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemler geli ş tirilmelidir.

16 + Örnek: Güçlü Yön: İş fikri ile ilgili e ğ itim geçmi ş i, i ş fikrine yönelik geçmi ş deneyimler, hammadde ve pazar konularında bilgi birikimi, yüksek sermaye gücü, i ş fikriyle ilgili geni ş bir çevresinin bulunması, güçlü ileti ş im ve pazarlama becerisi, i ş planına sahip olunması. Zayıf Yön: İş letmenin yeni olması sebebiyle (Makine ve personel sayısına ba ğ lı olarak) üretiminin sınırlı kalacak olmasına ba ğ lı olarak birim ba ş ına dü ş en maliyetlerin yüksek olması ve bunun sonucu karlılı ğ ın dü ş mesi, piyasada tanınırlı ğ ının az olması, ilave sermaye ihtiyaçları kar ş ısında zayıf olması. Planlanan Önlem: Giri ş imcinin i ş yerini İş Geli ş tirme Merkezi’nde kurarak merkezin sa ğ ladı ğ ı dü ş ük kira imkanı, pazarlama ve sekretarya hizmetlerinden yararlanacak olması, i ş letmenin piyasada tanınırlı ğ ının az olması sebebi ile reklam ve tanıtım çalı ş malarına ilk yıllarda a ğ ırlık verilmesi, KOSGEB Yeni Giri ş imci Deste ğ i’nden faydalanma durumu.

17 + İş letmenin Uygulayaca ğ ı Pazarlama Planı İş letmenin Tahmini Satı ş Planı İş letmenin İ lk Yılında Ula ş ılması Planlanan Satı ş Düzeyi İş letmelerin satı ş düzeyleri belirlenirken Piyasa ve talebin özellikleri, Planlanan kapasite, İş letme sermayesi İş gücü faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

18 + İş letmenin Uygulayaca ğ ı Pazarlama Planı Satı ş ve Pazarlama Çalı ş malarında Temel Hedefler Mü ş teri Gruplarının Büyüklü ğ ü ve Harcama Özellikleri Nelerdir? Giri ş imci mü ş teri gruplarının, Demografik özellikleri (Nüfus, nüfus artı ş hızı, e ğ itim durumu vb.) ile Tüketim ve harcama özelliklerini (Pe ş in alım, vadeli alım, ihale ile alım, taksitli alım vb.) bu bölümde detaylı olarak açıklamalıdır

19 + Rekabete Yönelik Önlemler Güçlü ve zayıf yönler belirlendikten sonra zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemler geli ş tirilmelidir. Giri ş imcinin rakipleri kar ş ısındaki güçlü ve zayıf yönleri objektif olarak belirlenmelidir.

20 + Rekabete Yönelik Önlemler Örnek: Güçlü Yön: İş fikri ile ilgili e ğ itim geçmi ş i, i ş fikrine yönelik geçmi ş deneyimler, hammadde ve pazar konularında bilgi birikimi, yüksek sermaye gücü, i ş fikriyle ilgili geni ş bir çevresinin bulunması, güçlü ileti ş im ve pazarlama becerisi, i ş planına sahip olunması. Zayıf Yön: İş letmenin yeni olması sebebiyle (Makine ve personel sayısına ba ğ lı olarak) üretiminin sınırlı kalacak olmasına ba ğ lı olarak birim ba ş ına dü ş en maliyetlerin yüksek olması ve bunun sonucu karlılı ğ ın dü ş mesi, piyasada tanınırlı ğ ının az olması, ilave sermaye ihtiyaçları kar ş ısında zayıf olması. Planlanan Önlem: Giri ş imcinin i ş yerini İş Geli ş tirme Merkezi’nde kurarak merkezin sa ğ ladı ğ ı dü ş ük kira imkanı, pazarlama ve sekretarya hizmetlerinden yararlanacak olması, i ş letmenin piyasada tanınırlı ğ ının az olması sebebi ile reklam ve tanıtım çalı ş malarına ilk yıllarda a ğ ırlık verilmesi, KOSGEB Yeni Giri ş imci Deste ğ i’nden faydalanma durumu.

21 + İş letmenin Tahmini Satı ş Planı İş letmenin İ lk Yılında Ula ş ılması Planlanan Satı ş Düzeyi İş letmelerin satı ş düzeyleri belirlenirken Piyasa ve talebin özellikleri, Planlanan kapasite, İş letme sermayesi İş gücü faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

22 + İş letmenin Tahmini Satı ş Planı İş letmenin Yıllık Satı ş Gerçekle ş melerinin Yıl İ çi Dönemlere Da ğ ılımı ve Aylara Göre Satı ş Düzeyi De ğ i ş imini Etkileyen Faktörler Nelerdir? İşletmeler genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak yıl içerisinde değişken satış düzeyi sergilemektedirler. Örneğin; İnşaat ve tekstil sektörü için mevsimsel değişimler, Turizm ve seyahat sektörleri için dini ve resmi bayramlardaki tatil süreci, Mobilya sektörü için evlilik ya da ev yenileme oranındaki artışlar satış düzeyinin aylara göre değişimini etkileyen faktörlerdir.

23 + Öncelikle İ kinci ve Üçüncü Yıllar Olmak Üzere 10 Yıllık İş letme Dönemi İ çin Satı ş Düzeyinde Beklenen Geli ş me Ş ekli Giri ş imci bu bölümde Belirledi ğ i üretim planı ile Hedeflenen bölge, pazar, mü ş teri kitlesi ve Ürüne/hizmete olan talepleri göz önünde bulundurarak ilk 10 yıl içerisinde satı ş düzeyinde hedefledi ğ i geli ş meyi planlamalıdır. Örne ğ in bir i ş letme satı ş düzeyinde 2. yıl 1. yıla göre % 25, 3. yıl 2. yıla göre yine % 25 oranında artı ş planlayabilir ve bu artı ş ın 10 yıl süresince ortalama aynı ş ekilde devam etmesi satı ş düzeyinde beklenen geli ş me ş ekli olarak hedeflenebilir.

24 + Te ş ekkürler ebru.kaptan@emu.edu.tr ebrukaptan@hotmail.com


"+ Pazarlama Nedir? Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını kar ş ılamak için, da ğ ıtım, fiyat ve tutundurma çalı ş malarının kullanılarak ürün ve hizmetlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları