Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hotelciler için itibar yönetimi sistemi. © TrustYou 2009 Oteliniz hakk ı nda Internette neler yaz ı ld ığı n ı biliyor musunuz? Ş u anda farkl ı seyahat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hotelciler için itibar yönetimi sistemi. © TrustYou 2009 Oteliniz hakk ı nda Internette neler yaz ı ld ığı n ı biliyor musunuz? Ş u anda farkl ı seyahat."— Sunum transkripti:

1 Hotelciler için itibar yönetimi sistemi

2 © TrustYou 2009 Oteliniz hakk ı nda Internette neler yaz ı ld ığı n ı biliyor musunuz? Ş u anda farkl ı seyahat portall a r ı ve topluluk sitelerinde milyonlarca Otel de ğ erlendir mesi var. Mü ş terilerin %87 si, bir otel i ç in karar vermeden önce bu de ğ erlendirmeleri okuyor. * Sizin oteliniz hakk ı nda hergün neler yaz ı ld ığı n ı biliyor musunuz? Misafirlerin otelinizde n neden memnun kald ı klar ı n ı veya hangi nedenden dolay ı ş ikayet ç i olduklar ı n ı biliyor musunuz? De ğ erlendirmeleri nas ı l h ı zl ı ve düzenli ş ekilde görebilirsiniz? *) comScore (2007): “ Tüketici de ğ erlendirmeleri nin, Tüketiciler üzerinde sat ı n alma davranı ş lar ı n da önemli etki si vardır ” “ " Online itibar - oteliniz hakkında yayınlanan makaleler kollektif bir değerlendirmedir – Değerlendirmeler Oteller için çok önemli bir hale gelmiştir “ ” – fvw – Touristik Magazin, 24/2008

3 © TrustYou 2009 Ç özüm: TrustYou Analytics TrustYou Analytics oteliniz hakk ı nda TripAdizor gibi Portall a rd a yaz ı lm ış tüm yorum ve de ğ erlendirmeleri özetler ve rahat okunacak ş ekilde düzenler. • Vakit kaybetmeden ; • Mü ş terilerinizin dü ş üncelerini görü n • Rakiplerinizin analizi ve de ğ erlendirme s i • hizmetlerinizi geli ş tirin ve gelirlerinizi art tı r ı n • Web 2.0 dan yararlan ı n - De ğ erlendirmeler iste ğ iniz gibi, an ı nda gelsin.

4 © TrustYou 2009 Tek bakışta Online itibar ı n ı z Yorumlar hakk ı nda Kapsaml ı genel bilgi Otelinizin zay ı f y önlerini tespit edin ve me m nuniyet düzeyini analiz edin Oteliniz i; rakipleriniz ile kar şı la ş t ı r ı n: Hangi konularda rakiplerinizden daha iyisiniz ve hangi konuda kendinizi yenilemeniz gerekiyor Semantic Analiz: Mü ş terileriniz otelinizin yemeklerini nas ı l de ğ erlendirdiler? Servisiniz ne durumda? Konuklar ı n ı z ı n görü ş leri, anla şı l ı r ba ş l ı klar l a düzen lenir. Cevap: Olumsuz de ğ erlendirmelere nas ı l tepki gösterilir. Hangi Portall a r otelcilere yorum hakk ı tan ı yor ?

5 © TrustYou 2009 Semantic Technology TrustYou Analytics nas ı l ç al ışı yor? TrustYou Analytics de ğ isik Portall a r ı n milyonlarca değerlendirme ler ini tarar. Cutting-Edge Semantic teknolojisiyle konuklar ı n ı z ı n dü ş üncelerini filitre ed er. Ayrıntılı bir istatistiksel analizden sonra, Otelinizin tarafsız, kapsamlı ve geni ş Online itibar ı n ı tespit edebilirsiniz “What do customers say about my hotel on the Internet?”

6 © TrustYou 2009 Fiyatlar ve Lisans ko ş ullar ı Tek Lisans Bu lisans Otel yöneticileri, pazarlama departman ı icin ve mü ş teri hizmetleri icin tasarlanm ış t ı r. Aylık fiyat sadece 50 Euro. En az 12 Ayl ı k anla ş ma gerekmektedir. Bundle Lisans Birden fazla otel indirim in den yararlanabilir siniz. 2-5 Otel aras ı 6-10 Otel aras ı 11 den fazla Otel Lütfen özel teklif isteyin! TrustYou A nalytics ’i denemek icin lütfen bizimle irtibata ge ç in

7 © TrustYou 2009 TrustYou kimdir? “Travel information you can truly trust.” – Hamburger Morgenpost, Nov 25 th 2008 “Search engine TrustYou wants to usher in the Web 3.0.” – Horizont.NET, Nov 25 th 2008 “An overview in the jungle of hotel reviews.” – FOCUS Online, Nov 19 th 2008 “TrustYou summarizes hotel reviews and offers a hotel search based on the user’s preferences.” – test 05/2009 Alman Internet Seyahat Acentalar ı birli ğ inin yapt ığı senelik yar ış mada E n İ yi Teknoloji • Ludwig-Maximilians-University (LMU) Partneri • Önde gelen yat ı r ı mc ı lar ı n deste ğ i • Önde gelen Online Portall a r ı :

8 © TrustYou 2009 İ leti ş im Online http://www.trustyou.com/ TrustYou Türkiye temsilcili ğ i Ali Do ğ an & Celal Uysal Hin und Weg Flugreisenzentrale GmbH Telefon +90 552 427 14 43 Mail: ty@hinundweg.com


"Hotelciler için itibar yönetimi sistemi. © TrustYou 2009 Oteliniz hakk ı nda Internette neler yaz ı ld ığı n ı biliyor musunuz? Ş u anda farkl ı seyahat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları