Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğumsal Kalp Hastalıklarında Giri ş imsel Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğumsal Kalp Hastalıklarında Giri ş imsel Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Doğumsal Kalp Hastalıklarında Giri ş imsel Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2

3 Giri ş imsel Yöntemler  Balon & Blade Septostomi  Balon Valvüloplasti & Anjiyoplasti  Pulmoner, aort, mitral kapak  Aort koarktasyonu  PDA Kapatılması  Stent İ mplantasyonu  ASD & VSD Kapatılması

4 BALON & BLADE SEPTOSTOM İ

5 Balon Valvüloplasti &Anjiyoplasti  Balon Pulmoner Valvuloplasti  Balon Aortik Valvüloplasti  Balon Mitral Valvüloplasti  Balon Anjiyoplasti  Aort Koarktasyonu  Blalock-Taussig Ş ant

6 Balon Pulmoner Valvüloplasti  İ lk uygulama 1982 yılında Kan ve ark.  Pulmoner valvüler darlıklarda uygulanır.  Sa ğ ventrikül – pulmoner arter gradienti >40 mm Hg endikedir  Birincil tedavi yöntemidir  Balon annülüs oranı 1.2 olmalıdır  Bazı hastalarda infundibuler reaksiyona ba ğ lı subvalvüler gradient kalabilir.  Displastik kapaklarda limitli etkileri vardır.  PY fazla olu ş turulmamalıdır

7

8 Aort Koarktasyonu  Çıkan – inen aorta gradienti >20 mm Hg veya hipertansiyon varsa giri ş im endikedir  Küçük çocuklarda rekoarktasyon oranı yüksektir  Anevrizma geli ş ebilir  Rekoarktasyonlarda ilk seçilecek tedavidir

9 Anjiyoplasti Mekanizması

10 Balon Seçim Kriterleri  Balon çapı koarktasyon bölgesinin çapından >2.5 kez büyük olmalıdır. 5 katından büyük balon seçilmemelidir.  Koarktasyonun proksimali ve distalinin çapına e ş it olmalıdır.  Balonun çapı diyafram seviyesindeki inen aorta çapından büyük olmamalıdır.  Küçük bebeklerde balon uzunlu ğ u 2 cm olmalıdır. Büyük çocuklarda 3-4 cm’lik balonlar kullanılabilir.  Balon kateterin “shaft”’ı olabildi ğ ince küçük olmalıdır.

11 Balon Tipleri BİB

12

13

14 Ba ş arı Kriterleri  Ba ş arı oranı çe ş itli serilerde %74-93 arasında bildirilmektedir.  Ba ş arı kriterleri:  Gradiyentte % >50 azalma  Koarktasyon bölgesinde % >30 geni ş leme  <20 mm Hg residüel gradient  Kollateral dola ş ımın azalması veya kaybolması  Komplikasyon olu ş maması!!!

15 Komplikasyonlar  Vasküler  Vasküler yırtılma  Anevrizma formasyonu  Paradoks hipertansiyon  Femoral arter zedelenmesi  Di ğ er  Nörolojik komplikasyonlar  Kan kaybı

16 Anevrizma Formasyonu  En çok korkulan komplikasyondur.  Çe ş itli serilerde görülme oranı %1.9 ile %5,1 arasında de ğ i ş mektedir.  Büyük ve/veya uzun balon kullanılması, uzun sık tekrarlanan inflasyonlar, koarktasyon bölgesinin dilatasyondan sonra “quide-wire” olmaksızın geçilmeye çalı ş ılması nedenleriyle geli ş ebilir.  Bu hastaların izleminde MR anjiyografi iyi bir yöntemdir. Ancak küçük anevrizmaların gösterilmesinde bu yöntemle false negatif neticeler bildirilmektedir.

17 Balon Anjiyoplasti ve Restenoz  Balon uygulanan vakalarda %14 oranında >20 mmHg gradient kalmaktadır. Bu vakalarda ikinci bir giri ş im gerekmekte isede, aortta remodeling olu ş umuda sıktır.  Ba ş arılı giri ş im sonrası restenoz oranı çok de ğ i ş ik oranlarda bildirilmektedir. (%5-26)  Restenoz riski:  12 aydan daha küçük çocuklarda  Aortik isthmus/çıkan aorta <1/2  Dilatasyon öncesi koarktasyon çapı<3,5 mm  Dilatasyon sonrası çap <6 mm  PDA varsa oldukça yüksektir.

18 Balon Anjiyoplasti  Torakotomiden korunma  Kozmetik yarar  İ skelet sisteminde de ğ i ş iklikler  Palyasyon  Yenido ğ an ve sütçocu ğ u döneminde cerrahiyi erteleme  Tam tedavi  Komplikasyonlar  Femoral arter problemleri  Anevrizma formasyonu  Nadiren ölüm

19 İ zlem  Ekokardiyografi  Sol ventrikül kalınlı ğ ı, sistolik ve diastolik fonksiyonlar  Asosiye lezyonların izlemi  Koarktasyon bölgesinin iki boyutlu ve Doppler EKO ile de ğ erlendirilmesi  Diyastole ta ş mayan akımlar normal olarak de ğ erlendirilmelidir.  Kardiyak Kateterizasyon  Gradientin belirlenmesi, anjiyokardiyografi, ikinci giri ş im  Manyetik Rezonans Görüntüleme  İ nvazif olmayan bu yöntem izlemde kullanılabilir. Küçük anevrizmaların tespit edilmesinde false-negatif neticeler gözlenebilir.

20 Rekoarktasyon  Koarktasyon bölgesinde 20 mmHg’dan daha fazla gradient olmasıdır.  Beraberinde hipertansiyon sıklıkla mevcuttur.  Egsersiz testi ve provokatif ajanların (isoproterenol, dobutamin) kullanılması açısından kesin bir görü ş birli ğ i bulunmamaktadır.  Giri ş im planlanıyorsa balon ve stent yönünden hazırlıklı olunmalıdır.

21 Koarktasyonda Giri ş imsel Tedavi  Ya ş : Her ya ş ta uygulanabilir. Büyük çocuklarda kistik medial nekroz geli ş me oranı anevrizma riskini arttırabilir. Bu nedenle stent veya cerrahi giri ş im dü ş ünülebilir. Yenido ğ an ve süt çocuklarında restenoz oranı yüksek olsada uygulanmalıdır.  Koarktasyon Tipi: “Diskret” koarktasyonlarda etkilidir. Uzun segment koarktasyonlarda palyasyon amacıyla uygulanabilir.  PDA: PDA varsa restenoz oranı oldukça yüksektir.  Rekoarktasyon=Balon ve/veya stent (>25 kg)  Parsiyel Ba ş arı(>20 mm Hg gradient): Bekle ve gör!! Bazı hastalarda tam ba ş arı sa ğ lanmasada uzun dönemde aortta remodeling nedeniyle gradient kaybolur.

22 Native Koarktasyonda Tedavi  Yenido ğ an&Süt Çocu ğ u A. Diskret Koarktasyon: Balon B. A+ Belirgin İ stmik Hipoplazi: Balon C. Uzun Segment Koarktasyon: Cerrahi D. PDA: Balon?  Büyük Çocuklar  Diskret Koarktasyon: Balon veya Stent (>25kg)  Uzun Segment Koarktasyon: Cerrahi

23 Rekoarktasyonda Giri ş im  Ameliyattan sonraki ilk üç ay içinde yapılacak olan balon uygulamaları ba ş arılı sonuçlar verir. Bu nedenle bu çocukların yakın izlemi gereklidir.  Küçük çocuklarda rekoarktasyon geli ş irse balon; >25 kg çocuklarda stent seçilecek tedavi yöntemidir.  Kullanılacak balonların yüksek basınçlara dayanıklı olması ve inflasyon cihazı ile uygulamanın yapılması gereklidir.  Balon sonrası rekoarktasyon olu ş ursa;  Diskret: Balon veya stent  Uzun Segment: Cerrahi

24 MR Anjiyografi

25 Aort Stenozu  Biküspit aort kapaklarına ba ğ lı aort stenozu çocuklarda sıktır  Cerrahi valvotomi ileri ya ş larda ikinci bir operasyon gerektirir  Balon valvüloplasti 1980’li yıllardan bu yana uygulanmaktadır  Sonuçları cerrahi valvotomi ile benzerlik gösterir.  Kritik aort darlıklarında cerrahiye göre mortalitesi daha azdır

26

27

28 Stentler

29 Stentler  Aort Koarktasyonu  Sa ğ ve Sol Pulmoner Arter Darlıkları  “Konduit” Darlıkları  Ş ant Darlıkları

30 Aort Koarktasyonu & Stent  Cerrahi  1940  Balon anjioplasti  1980  Balon anjioplasti  aort rüptürü  uzun segment AK’larda etkisiz  Restenoz, anevrizma olu ş umu son 10-15 yıldır seçilmi ş vakalarda stent implantasyonu kabul gören bir yöntem olmu ş tur

31 Stent vs Balon anjiyoplasti  Stent Avantajları  Tübüler uzun segment darlıklarda etkili  İ stmus ve distal ark hipoplazisinde etkili  İ ntimal yırtık/flap olu ş turmaz  Restenoz   Anevrizma olu ş maz  Restenozda redilatasyon yapılabilir  Stent Dezavantjları  Teknik olarak zor  Vasküler hasar daha sık  Redilatasyon gerekir  İ ntimal proliferasyon  Yanlı ş implant  Cerrahi tedaviyi güçle ş tirir  Küçük çocuklarda uygulanamaz

32 AK/stent: Endikasyonlar  Uzun segment AK  İ stmus ya da arkus aorta hipoplazisi olan AK  Tortuoz AK  Rekürrent AK Adölesan ve eri ş kinlerde (>30 kg)

33 İ zlem sonuçları-AK/stent  Ortalama 2-3 yıllık izlem  Belirgin rekoarktasyon, anevrizma, stentte kırılma ve migrasyon gözlenmemi ş tir  Rezidü ya da rekürren darlıklar redilatasyon ile tedavi edilebilir.  %25 stent kenarlarında fokal hafif darlı ğ a neden olabilecek neointimal proliferasyon gözlenmi ş tir

34 AK/stent: Sonuç  Rekürren koarktasyonların (postop/balon anjioplasti) ve uzun segment koarktasyonların tedavisinde etkili bir yöntemdir  BIB ile balon rüptürü/stent migrasyonu riski   Stent çapı koarktasyon çapının en az 2 katı olmalıdır  Major komplikasyon insidansı ve rekoarktasyon oranı dü ş ük görünmektedir  Sonuç olarak adölesan ve eri ş kinlerde stent; cerrahi ya da balon anjioplastiye alternatif kabul edilebilir

35 Gelecek  Biodegradable  Çapı  : boy ve duvar basıncı de ğ i ş meyen  Zor lokalizasyonlara kolay ula ş ım sa ğ layan  Kolay geri alınabilen  İ ntimal proliferasyonu engelleyen  Kolaylıkla redilate edilebilen Stentlerin üretimine odaklanmı ş tır.

36 AORT KOARKTASYONU

37 SOL PULMONER ARTER STENOZU

38

39

40 “Coil” Embolizasyon  PDA Kapatılması  Aortikopulmoner Kollateral ve Ş antların Kapatılması  Arteriovenöz Fistüllerin Kapatılması  VSD Kapatılması

41 Kontrollü salınan “coiller”

42

43 Amplatzer PDA Sistemi PA AO

44

45

46 PFM Koil Sistemi

47

48 ASD Kapatılması  Sekundum ASD’lerde uygulanabilir.  Defekt kenarlarının yeterli büyüklükte olması gereklidir.  Ciddi PH varsa kontrendikedir.

49

50 Helex  Profili küçüktür  Geri alınması kolaydır  Yuvarlak yapısı nedeniyle dokulara bası azdır  Büyük ASD’lerde kullanılması önerilmemektedir  İ mplant sayısı henüz azdır

51 İ deal “Device”  Küçük kılıf  Bırakılma öncesi kontrol  “Self-centering” mekanizma  Ucuz ve kolay uygulama  Bırakıldıktan sonra kolay geri alma  “Low-profile”  Endotelizasyonun sa ğ lanması

52 Transkateter VSD Kapatılması  Cerrahi blok  Ventrikülotomiye ba ğ lı erken ve geç aritmiler  Postperikardiyotomi sendromu  Orta-büyük müsküler VSD’lerin cerrahi yöntemle kapatılması zordur.  Multipl VSD’lerde bu zorluk daha da belirgindir.  Miyokardiyal infarktüse ba ğ lı VSD’lerin cerrahi mortalitesi yüksektir.

53 Amplatzer Müsküler VSD Cihazı  De ğ i ş ik büyüklükte cihazlar vardır.  Küçük kılıflar aracılı ğ ı ile kullanılabilir.  Geri alınabilir, bu sırada deforme olmaz

54

55

56

57

58 Komplikasyonlar  AV kapaklarda hasar  Semiluner kapaklarda hasar  Ventriküler aritmi  Hipotansiyon  Giri ş yerinde kanama  Tamponad  Ölüm

59 Amplatzer Perimembranöz VSD Cihazı  Aortik disk 0.5 mm > orta kısım  Sol V alt disk 5.5 mm > orta kısım  Sa ğ V disk2 mm > orta kısım  Sol V diskinde platin bir marker(altta)  Bırakma teli de ğ i ş ik  Femoral venden implant

60

61

62 SONUÇ  Giri ş imsel tedavi yöntemleri son yıllarda kardiyak cerrahinin alternatifi olmu ş tur.  Torakotomi veya sternotomiyi ortadan kaldıran bu yöntemler  Kardiyak bypass uygulanmasını  Kan transfüzyonu yapılmasını  Uzun süreli hastanede bulunmayı  Toraks deformitesi geli ş mesini  Psikolojik problemlerin olu ş masını önleyebilir!!!

63


"Doğumsal Kalp Hastalıklarında Giri ş imsel Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları