Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

British Medical Journal 11 Ocak 2012. • Aort disseksyonu • Penetran aterosklerotik ülser •İ ntramural hematom • Aortik anevrizmal kaçak • Rüptüre abdominal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "British Medical Journal 11 Ocak 2012. • Aort disseksyonu • Penetran aterosklerotik ülser •İ ntramural hematom • Aortik anevrizmal kaçak • Rüptüre abdominal."— Sunum transkripti:

1 British Medical Journal 11 Ocak 2012

2 • Aort disseksyonu • Penetran aterosklerotik ülser •İ ntramural hematom • Aortik anevrizmal kaçak • Rüptüre abdominal aort anevrizması

3 • Akut disseksyon en sık aortik acildir. • Başlangıç semptomlarından sonra 14 gün içerisinde tablo «akut» • Yırtı ğ ın başlangıç yeri tedavi ve sa ğ kalımda en önemli belirteçtir. • Stanford S.

4 • Tip A disseksyonlar çok daha ciddi ve erken cerrahi gerektirir. • Komplike olmayan tip B disseksyonlar ise genellikle konservatif olarak tedavi edilir.

5 • HT (özellikle tansyondaki akut de ğ işiklikler) • Disseksyon tanılarının %66’sında emosyonel stres sonrası kötüleşme öyküsü mevcut • %68 E, %79’u beyaz (951 kişi toplam) • Ba ğ doku hastalı ğ ı özellikle 40 yaş altı 1. Marfan Senderomu 2. Ehler’s Danlos Tip 4 • Kongenital kalp anomalileri a.Biküspid aort kapa ğ ı (5-18 kat artmış risk) b.Koarktasyon da dahilse risk daha fazla • Kokain kullanımı • Hamilellik

6 • 16E-9K/100000 • Mortalite 1 yılda %92 • 10 yılda %57 • %22’si ölümüne kadar tanı alamaz. • Dahha önce kardiyak cerrahi geçirmiş ve marfan sendromlu kişiler yüksek risk teşkil eder.

7 • keskin yırtıcı gö ğ üs a ğ rısı, zamanla artabilir.Diyabetik hastalarda a ğ rı olmayabilir. • Tip A disseksyonda a ğ rı boyuna yayılır, • Tip B disseksyonda ise skapulaların arasına yayılır. • Disseksyonun genişli ğ ine ba ğ lı olarak senkop, beslenme bozuklu ğ una ba ğ lı olarak iskemik nörolojik defisit(%17) görülür. (617 kişilik çalışmada %17) başka bir çalışmada %32 aort regürjitasyonu, %15 nabız defisiti görülmüş. • Tip A'da hipotansyon ön planda iken, Tip B'de hipertansyon ön planda imiş. • Yüksek risk taşıyan 3 durum önemli; • predispozan faktrler(marfan, yeni aortik girişim,bilinen anevrizma öyküsü) • a ğ rı özelli ğ i(ani başlayan, sökme,yırtılma tarzında gö ğ üste,sırtta, karında a ğ rı) • muayene bulguları(nabız-kan basıncı ilişkisizli ğ i, nörolojik defisit, regürjitasyon üfürümü, şok) • 1 veya fazla yüksek riske sahip hastada acil görüntüleme gerekli, bu yaklaşımın sensitivitesi %95 olarak bulunmuştur.

8 • Yeterli oksijenizasyonun sa ğ lanması, solunum fonksyonlarının dikkatlice monitörizasyonu • 2 geniş damar yolu, kalp hızının, ritmin,kan basıncının ve idrar çıkışının monitorizasyonu. • Aortik yırtıcı gücü azaltmak ve tansyon de ğ işikliklerini azaltmak amacıyla BBloker verilebilir. • Hedef hız 60-80 • Hedef sistolik basınç 100-120 mmHg • EKG(eşlik eden myokard iskemisi?) • Hasta hemodinamik olarak stabil ise görüntüleme

9 • 70-80 lerde retrograd aortografi • daha sonra yerini kesitsel görüntüleme almış. • PA AC grafi,EKG • D-Dimer 500 ün altında ise aort disseksyonunu dışlayabilece ğ i söylense de henüz tüm popülasyona yayılmış bir çalışma yok. • Myozin hafif zincir proteininin de yararlılı ğ ı az. • BT tanıda, sınıflamada ve komplikasyon belirlemede yararlı. • Tip A ya da Tip B disseksyonu sınıflamak tedavi açısından zorunludur. • CT angio • Avrupa kardiyoloji society tarafından ilk görüntüleme yöntemi olarak önerilir. Cerrahiye büyük katkıları mevcut.1100 kişiyle yapılan çalışmada sensitivite%100 spesivite %98 bulunmuş.

10 • Şokla prezente olan hastalarda proksimal diseksyonu saptamada TEE sensitivitesi %78 spesivitesi%83. Ancak desendan aortayı gösteremiyor. • Multidetektör CT yoksa, TEE ve BT beraber yararlıdır. • TEE başka bir çalışmada ise %98lere varan sensitivite ile tüm torasik aortu göstermiştir.TEE perikardiyal efüzyon ve aortik regürjiasyonu saptayabilir ve inraoperatif kullanılabilir.

11 • sensitivite ve spesivite %98. Geç sonuç verir. Acil dışında serviste yatan hastalarda düşünülebilir.

12 • Tedavisiz kaldı ğ ı sürece proksimal diseksyonun 1 hf'lık mortalitesi %50-90. Aortik rüptür,stroke, visseral iskemi,kardiyak tamponad gibi komplikasyonları mevcut. • Sadece medikal tedavide ilk gün mortalite %20, 2. gün %30.Cerrahide prostetik graft ile asendan aorta de ğ işimi yapılıyor. Cerrahi mortalitesi %15-35

13 • Komplikasyon gelişimi(visseral/ekstremite iskemisi, rüptür, devam eden a ğ rı,kontrolsüz hipertansyon) tedavi ve sa ğ kalımda ana belirleyici. • Ankomplike diseksyonda sadece medikal tedavi ile 3 yılda %78 oranında sa ğ kalım mevcut.Sistolik basıncın 120-100 aralı ğ ında tutulması yırtılma kuvetini minimumda tutmak için gerekli.B Blokerler(propranolol, metapralol) ilk tedavi. • Stent ile endovasküler tedavi komplike diseksyonlarda gereklidir. Tedavi edilmedi ğ inde komplike Tip B disseksyonların mortalite oranı %50 bulunmuş. • Açık cerrahinin 30 günlük mortalitesi %30 ancak endovasküler tedavininki %9,8. • Yalancı lümenin tamamının tromboze olması vakaların sadece %44'ÜNDE mevcut.diseksyonların %20 si 5 sene içinde rüptüre oluyor.

14 • Ankomplike ise konservatif tedavi. Ancak ço ğ u komplike oluyor. En sık komplikasyon ise anevrizma gelişimi(%15). o da cerrahi tedavi gerektirebilir.


"British Medical Journal 11 Ocak 2012. • Aort disseksyonu • Penetran aterosklerotik ülser •İ ntramural hematom • Aortik anevrizmal kaçak • Rüptüre abdominal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları