Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 + Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 + Patent Foramen Ovale Normal popülasyonda sıklı ğ ı % 25 (19-36) Fetal hayatın bir kalıntısıdır Potansiyel olarak tehlike yaratabilir Dinamik bir yapıdır (Valsalva manevrası)

3 + PFO: Patolojik Sonuçlar T İ A, kritojenik stroke Dalgıçlarda dekompresyon hastalı ğ ı Ortodeksi-platipne sendromu Migren Obstrüktif uyku apnesi

4 Patofizyoloji Paradoksik embolizm Kimyasal mediatörler Venöz kanın sol kalbe geçi ş i Gaz geçi ş i

5 + PFO Kapatılması: Endikasyonlar Genç Ya ş ta (<55 ya ş ) risk ta ş ıyan hastalar: Hiperkoagulabilite Hiperkoagulabilite Medikal tedaviye kar ş ın tekrarlayan stroke Medikal tedaviye kar ş ın tekrarlayan stroke Derin ven trombozu ile birlikte inme PFO&atriyal septal anevrizma PFO&atriyal septal anevrizma Uzun tünel PFO Hemodinamik olarak önemli PFO Östakian valf ve PFO ? Cevaplandırılamayan gurup: Tek nörolojik olay geçiren PFO

6 + Cihazlar Amplatzer PFO Cihazı Cardioseal

7 + Helex Biostar NHS PFO Sistemi

8 Cardia İ ntrasept St Jude Premere

9 CIERRA PFX System

10 + PFO Kapatılması Uygun Hastaların bulunması Nöroloji klinikleri ile yakın ileti ş im Stroke geçiren hastalarda PFO taraması Transkranial Doppler TEE Uygun Endikasyon Giri ş imsel yöntemle kapatma Hastaların İ zlemi

11 + Transkranial Doppler Stroke geçiren hastalarda taramada kullanılır. Sensitivitesi oldukça yüksektir (> % 95). Noninvazifdir. Uygulaması kolaydır. Kontrast ajan kullanılmasına gerek yoktur.

12 TKD < 25 buble varsa PFO TEE ile görülemeyebilir > 25 buble varsa PFO TEE ile büyük olasılıkla görülür Çok fazla sayıda buble varsa (perde ş eklinde) PFO TEE ile kesinlikle belirlenir.

13 + Ekokardiyografi Tanıda oldukça önemlidir Transtorasik ekokardiyografi büyük PFO’larda faydalıdır Transözefagal ekokardiyografi Tanıda altın standart Fonksiyonel de ğ erlendirme Giri ş imsel yöntem sırasında

14 + Kontrast Eko Spontan veya provokasyonla sağ atriyum opasifiye olduktan 4 siklus sonra en az 3 mikrobuble sol atriyuma geçerse pozitif olarak kabul edilir.

15 + ASA De ğ erlendirilmesi

16 + PFO Kapatılması Yöntemler Genel anestezi, sedasyon TEE veya İ KE Cihaz seçimi İ zlem Erken dönemde ba ş arı Kapanma oranı Rekürren stroke

17 + Teknik İ puçları Antikoagulasyon çok önemli Kateter, kılıf ve cihazın çok iyi temizlenmesi ve floroskopik, EKG ve ekokardiyografik monitorizasyon Defekt tipi Uzun tünel mesafesi: > 10 mm ve atrial septal anevrizma (>3 cm LR veya RL) varlı ğ ında daha fleksibl cihazlar kullanılabilir. Anevrizmal çoklu defektler Amplatzer PFO ve benzerleri

18 + C İ HAZ SEÇ İ M İ PFO BALON S İ Z İ NG <8 mm : 25mm PFO C İ HAZI 8 mm – 11 mm : 35mm PFO C İ HAZI >11 mm: Amplatzer Septal Oklüder

19 + Teknik İ puçları Balon sizing ? Kapatma sonrası residüel ş ant Kapatma sonrası aortaya bası Antikoagulasyon

20

21

22

23 Safety and feasibility of percutaneous closure of patent foramen ovale without intra-procedural echocardiography in 825 patients. Meier et al. 2009

24 + Amplatzer)CardioSEAL Helex Other Total (n = 9,109) (n = 2,023) (n = 1,201) (n = 1,403) (n = 13,736) Chest pain10 (0.11%)2 (0.10%)2 (0.17%)014 (0.10%) Residual shunt4 (0.04%)8 (0.40%)0012 (0.09%) Thrombus1 (0.01%)3 (0.15%)004 (0.03%) Perforation1 (0.01%)1 (0.05%)00 2 (0.01%) Pericardial effusion2 (0.02%)0002 (0.01%) Recurrent stroke01 (0.05%)001 (0.01%) Infection01 (0.05%)001 (0.01%) Other1 (0.01%)001 (0.08%)2 (0.01%) Total19 (0.21%)16 (0.79%)2 (0.17%)1 (0.08%)38 (0.28%) Verma SK, Tobis JMVerma SK, Tobis JM. Explantation of patent foramen ovale closure devices a multicenter survey.. JACC Interv May 2011

25 + Sonuç I Tekrarlayan kriptojenik stroke ve PFO olan tüm hastaların transkateter yöntemle kapatılma endikasyonu vardır. Transkateter PFO kapatılması komplikasyon olmaksızın uygulanmalıdır. İ zlem sonuçları istenilen düzeyde de ğ ildir. Uzun süreli izlem sonuçları henüz bilinmemektedir.

26 + Sonuç II Giri ş im erken dönemde ve uzun süreli izlem sonucunda ba ş arılı olmalıdır. Bu uygun tanı ve do ğ ru endikasyonun sa ğ lanmasıyla yakından ili ş kilidir. Uygun hastaların bulunması için Nöroloji klinikleri ile birlikte çalı ş ma gereklidir.


"+ Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları