Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Ba ş kanlı ğ ı T İ G Ş ube Müdürlü ğ ü 3. GÜN ÖRNEKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Ba ş kanlı ğ ı T İ G Ş ube Müdürlü ğ ü 3. GÜN ÖRNEKLERİ."— Sunum transkripti:

1 Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Ba ş kanlı ğ ı T İ G Ş ube Müdürlü ğ ü 3. GÜN ÖRNEKLERİ

2 Örnek 22 1. Tip 1 diyabetes mellitus, sürekli (persistan) mikroalbüminüri ile birlikte 1. Tip 2 diyabetes mellitus, retinopati ve otonomik peripheral nöropati ile birlikte

3 1. 56 ya ş ında erkek hasta, kontrol altında olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus’u mevcut. İ laçlarının ayarlanması için hastaneye ba ş vurmu ş. Hastanın kan ş ekeri düzeyleri devamlı takip edilmi ş, oral hipoglisemik ilaçları kesilmi ş, insulin enjeksiyonuna ba ş lanmı ş. Beslenme kontrolü için diyetisyene danı ş ılmı ş. Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden oral hipoglisemik ilaçlarla tedaviye devam edilmi ş.

4 42 ya ş ında hasta, Tip 2 diyabetes mellitus tedavisi almak için ba ş vuruyor. Hasta obez ve hipertansiyonu mevcut. İ laçları bu yatı ş ında ayarlanarak taburcu ediliyor.

5 Örnek 23 1. Adenoviral konjonktivit 1. Retinal ayrılma\dekolman\detaçman. Sedasyon altında kriyoterapi ile retina tamiri yapılıyor.** 1. Kar körlü ğ ü 1. Kapalı açılı glokom 1. Presenil katarakt

6 Örnek 24 1. Kondüktif sa ğ ırlık, orta kulakta 1. Akut kanlı otitis media 1. Sensöriyel i ş itme kaybı. Sedasyon altında kohlear prostetik alet yerle ş tirilmi ş.

7 Örnek 25 1. Akut transmural miyokardiyal enfarktüs, ön duvar 1. Anstabil anjina. Hasta 6 ay önce subendokardiyal enfarktüs geçirmi ş. 1. Hasta gö ğ üs a ğ rısı ile ba ş vuruyor. EKG’sinde iskemik de ğ i ş iklik saptanmıyor. 2 yıl once geçirilmi ş ön duvar miyokard enfarktüsü öyküsü mevcut.

8 Örnek 26 1. Hastaya lokal anestezi ile sol kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi i ş lemi uygulanmı ş. İş lem sonrasında hastada üç damarda koroner arter hastalı ğ ı saptanmı ş. 1. Iskemik kalp hastalı ğ ı ve hipertansiyon 1. Hasta anjina ile ba ş vuruyor. Sedasyon altında, ASA 2, sol ve sa ğ kardiyak kateterizasyon, anjiyografi ve sol ventrikülografi i ş lemleri uygulanıyor. Hastada otolog greftli koroner bypass öyküsü mevcut. Bu i ş lemler sonucu ateroskleroza ba ğ lı, 1 bypass greftinde darlık saptanıyor.

9 Örnek 26 (Devam) 4. Hasta, kendi koroner arterleri kullanılarak koroner arter bypass ameliyatı olmak için ba ş vuruyor. Kardiyopulmoner bypass ile birlikte genel anestezi altında, 2’li koroner arter bypass greftlemesi yapılıyor – 1 safen ven, 1 sa ğ internal mammary arter kullanılarak.

10 4. 2 koroner arterin trombozu. Her iki damara birden sedasyon altında, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (PTCA) uygulanıyor. 4. Hasta kronik iskemik ayak te ş hisi ile ba ş vuruyor. Genel anestezi altında, aynı ayaktan safen ven grefti kullanılarak femoro-tibial bypass greftlemesi yapılıyor.

11 Örnek 27 1. Hasta tam kalp blo ğ u tanısıyla ba ş vuruyor. Hastaya genel anestezi altında, ASA 3, kalıcı dual odacıklı DDD kalp pili ve transvenöz lead yerle ş tiriliyor. 1. Hasta ventriküler ta ş ikardi sonrası kardiyak arrest ile ba ş vuruyor. Hasta ba ş arılı bir ş ekilde resüsite ediliyor. Hastaya local anestezi ile 4 kateterli elektrofizyolojik çalı ş ma yapılıyor ve ventriküler ta ş ikardi tanısı do ğ rulanıyor. 1. Konjestif kalp yetmezli ğ i ve atriyal fibrilasyon

12 Örnek 28 1. Skrotal kist. Epidural anestezi altında, ASA 1E, kist eksizyonu yapılmı ş. 1. Hastada, sol ayak parmaklarından dizine kadar olan selülitleri mevcut. 1. Hastada kol derisinde stafilokok enfeksiyonu mevcut. Hastaya lokal anestezi altında, ASA 1, debridman yapılmı ş.

13 1. Yüz makyajı sonrası geli ş en dermatit 1. Sa ğ omuz derisinde ha ş lanmaya ba ğ lı olarak abse geli ş mi ş. Lokal anestezi altında bu bölgeye insizyon ve drenaj i ş lemleri uygulanmı ş.


"Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Ba ş kanlı ğ ı T İ G Ş ube Müdürlü ğ ü 3. GÜN ÖRNEKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları