Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2) 19. ve 20. YÜZYIL STADYUMLARI Tarihsel sürece bakıldı ğ ında, ilk modern stadyumların açık hava stadyumları ş eklinde planlandıkları görülebilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2) 19. ve 20. YÜZYIL STADYUMLARI Tarihsel sürece bakıldı ğ ında, ilk modern stadyumların açık hava stadyumları ş eklinde planlandıkları görülebilmektedir."— Sunum transkripti:

1 2) 19. ve 20. YÜZYIL STADYUMLARI Tarihsel sürece bakıldı ğ ında, ilk modern stadyumların açık hava stadyumları ş eklinde planlandıkları görülebilmektedir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl yapı sanatı, geçmi ş in izlerini ta ş ıyan, onların ilke, bulgu ve deneyimlerini ça ğ ının olanaklarıyla kullanan bir sistemin temsilcisidir. Bu zaman aralı ğ ı içinde stadyum yapıları, tekni ğ in sa ğ ladı ğ ı olanaklarla hızla geli ş mi ş, çeli ğ in ve plasti ğ in kullanılmaya ba ş lamasıyla geni ş açıklıklar örtülebilmi ş, betonun kullanılmaya ba ş laması ile izleyiciler için kademelendirmeler, teraslar yapılmı ş tır. 19. yüzyılda yapı tekni ğ i çok geli ş mi ş tir. 19. yüzyıl stadyum binalarının ilk örneklerine 1700 yılların sonunda ve 1800’lü yıllarda İ spanya, Fransa ve Portekiz de rastlanmaktadır. Yapım teknolojisi ve konumlandırma açısından Yunan ve Roma döneminden büyük farklılıklar gözlenmektedir. Kullanım amaçları olarak da farklıla ş ma olmu ş tur. Genelde bu stadyum binalarının kullanım amacı bo ğ a güre ş leri içindir. Günümüz stadyum binalarının ilk örne ğ i olarak kabul edilebilecek Stad, İ spanya’nın Sevilla ş ehrinde 1761 yılında bo ğ a güre ş leri için in ş a edilen Real Maestranza De Sevilla Stadıdır. Bu stad 12.500 seyirci kapasitelidir. Dönem açısından bir ilk olup, teknik geli ş melerin kullanılmasıyla yükselen kapasitesi ile dikkat çekmektedir. Real Maestranza –İspanya 14 1

2 Bu stadyum binasını 1784 yılında yine İ spanya’nın Ronda ş ehrinde yapılan 6000 kapasiteli bo ğ a güre ş leri için kullanılan Plaza Da Ronda Stadı takip etmektedir. Bu stadyum binalarının mimari konsepti Yunan ve Roma dönemi izleri ta ş ımaktadır. Plaza Da Ronda Stadı 14 2

3 Di ğ er Avrupa ülkelerinde de bo ğ a güre ş leri için yapılan stadyum binalarına rastlanmaktadır. Portekiz’in Lizbon ş ehrinde 1892 yılında yapılan Campo Pequeno Stadı 10.000 seyirci kapasiteli olarak yapılmı ş tır. Bu stad da eski Roma ve Yunan mimarisi izleri ta ş ımaktadır. 14 3

4 19. ve 20. yüzyıl stadyumları Antik dönem stadyumlarını temel almakla birlikte, pek çok açıdan onlardan farklıla ş maktadır. Öyle ki bu stadyumlar; mimari yapıları, i ş levsellikleri ve konforları ile öncellerinden ayrı ş an özelliklere sahiptir. 19. ve 20. yüzyıl stadyumlarının en temel özelliklerinden biri, belirli spor dallarına yönelik olarak tasarlanmaları ve salt o spor dalına hizmet vermeleridir. 19. yüzyılın ayırt edici dönemsel belirteçlerinden biri, i ş bölümü ve uzmanla ş madır. Dolayısıyla bu dönem, stadyumların farklı fonksiyonelliklerde tasarlanmalarına ve kullanım amaçlarına göre ayrılmalarına vesile olmu ş tur. The Stadium Guide’a göre, futbol amaçlı yapılan ilk stadyum da bu döneme özgüdür. 1878 yılında İ ngiltere’de in ş a edilen Victoria Ground Stadyumu, di ğ er stadyumlardan farklı olarak yalnızca futbol maçlarının gerçekle ş tirilmesi için in ş a edilmi ş tir. Mimari yapısı, bu stadyumun futbol oyununa özgü niteli ğ ini vurgulamaktadır. Bo ğ a güre ş leri için in ş a edilen stadyumların aksine Victoria Ground Stadyumu, mimari kimlik olarak eski Yunan ve Roma dönemlerinde yapılan yapılardan farklıdır. Bu yapı modern anlamda yapılan stadyum binalarına ilk örneklerdendir. Victoria Ground Stadyumu 14 4

5 Stadyum binalarının, kapasite ve yapım teknolojisi 1900’lü yılların ortalarına gelindi ğ inde çok geli ş mi ş tir. 1947 yılında tamamı oturaklı olarak İ spanya’nın Madrid ş ehrinde yapılan “Santiago Bernabeu” Stadı bu yılların en önemli stadyum binalarındandır. 80.354 seyirci kapasiteli yapılan bu stad sadece futbol amaçlı yapılmı ş tır. Kapasite ve yapım teknolojisi acısından 20. yüzyıl ortalarında yapılan di ğ er stadlara örnek te ş kil etmektedir. Bu stadın mimari özellikleri incelendi ğ inde beton, çelik, plastik gibi yeni yapı malzemelerinin kullanıldı ğ ı görülmektedir. 14 5

6 3) 21. YÜZYIL STADYUMLARI 21. yüzyıl stadyumları, stadyum anlayı ş ının evrimle ş ti ğ i noktayı ve ça ğ cıl stadyumları tanımlamaktadır. Bu dönemde stadyum; genel anlamda açık hava sporları, konserler ve çe ş itli etkinlikler için kullanılan, oda ğ ında etkinli ğ in gerçekle ş tirildi ğ i bir meydan bulunan ve söz konusu meydanın seyircilerin ayakta ya da oturarak etkinli ğ i izlemelerine olanak verecek ş ekilde tasarlanmı ş bir strüktürle çevreleyen yapı olarak ifade bulmaktadır. 21. yüzyıl, geçmi ş in tüm bilgi, deneyim ve sonuçları üzerine kurulu, ça ğ ın geli ş mi ş teknolojisi ile yeni ufuklar açan bir dönemin temsilcisidir. İ leri ve özgün bir dü ş üncenin ürünü olan bu stadyumlar, geçmi ş in izlerini ta ş ıyan, ça ğ ın yüksek teknolojisini yansıtan, sanatla i ş levselli ğ i bir arada ve üst düzeyde kullanan birer yapıttırlar. 21. yüzyıl stadyumlarının, pek çok ayırt edici özelli ğ i vardır. Dönem stadyumları, öncellerinden farklı olarak, mekânsal geni ş likleri ve görkemleri ile dikkat çekmektedir. Mimari üslubun dönemsel göstergeleri, teknolojik geli ş meler ve ça ğ cıl insanın artan beklentileri ile ş ekillenen bu stadyumlar; güvenlik ve konfor gibi unsurları en üst düzeyde önemsemektedir. Bu ba ğ lamda ça ğ cıl stadyumlar, dikdörtgen ş eklinde çim bir saha ve sahanın etrafında yer alan pistlerden olu ş maktadır. Sahanın kenarlarında seyircilerin müsabakaları izleyebilmesi için tribünler bulunmaktadır. Stadyumların gelir kayna ğ ı olarak konumlanmaları nedeniyle tribünler, giderek artan ve kademesel bir üslupta tasarlanmaktadır. 14 6

7 21. yüzyıl stadyumları; sporcu odaları, revir, çalı ş ma ve toplantı odaları, medya odaları, vip salonlar ve localar, otopark, müze, restoran ve büfeler, farklı dinlere özgü ibadethaneler ile bilet gi ş eleri gibi pek çok bölümden olu ş maktadır. Bu stadyumlar, hareketli tasarımları ile de dikkat çekmektedir. Öyle ki özel bir çatı sistemine sahip olan yeni stadyumlar, sert hava ko ş ulları dü ş ünülerek oyuncuların, izleyicilerin ve zeminin korunması için kubbe ş eklinde, ta ş ınabilir ya da sürgülü çatılarla desteklenmektedir. Hava ko ş ullarına göre üst taraf tamamen kapatılabilmektedir. 2000 Avrupa ş ampiyonasının yapıldı ğ ı stadlar modern stadların en önemli öncülerindendir. Hollanda’nın Amsterdam ş ehrinde 1996 yılında yapılan ‘Amsterdam Arena Stadı’ üst örtüsü olarak çatısı açılıp kapanabilen stadlara ilk örneklerdendir. Amsterdam Arena Stadı’ 14 7


"2) 19. ve 20. YÜZYIL STADYUMLARI Tarihsel sürece bakıldı ğ ında, ilk modern stadyumların açık hava stadyumları ş eklinde planlandıkları görülebilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları