Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş YAŞAMINDA C İ NS İ YET EŞ İ TS İ ZL İ KLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş YAŞAMINDA C İ NS İ YET EŞ İ TS İ ZL İ KLER İ."— Sunum transkripti:

1 İ Ş YAŞAMINDA C İ NS İ YET EŞ İ TS İ ZL İ KLER İ

2 Kadının toplumsal yaşamda ve iş yaşamında geri kalmalarının nedenleri: 1. Aile 2. E ğ itim 3. Kültürel ortam 4. Kişilik

3 ÖRGÜTSEL YAŞAMDA KADININ YER İ Kadınların geleneksel yükü hafiflememiştir. Ev içindeki otoritelerinden mahrum kalmışlardır. Ekonomik kriz ve düşüş dönemlerinde kadınlar, ücretli çalışmadan ilk çekilenlerdir.

4 Kadınların artan oranda işgücüne katılımı, yüksek ücretli ve statülü işlerde çalışmaları şansını beraberinde getirmemektedir. Yine iş gücüne artan oranda katılım, eve ait sorumluluklarda eşit düzeyde azalmayı da sa ğ lamamıştır.

5 Kadının çalışma nedenleri  Aile geçimine katkıda bulunmak.  Ekonomik özgürlük kazanmak.  Başarılı bir kariyer elde etmek.

6 ÇAL İ ŞMA YAŞAMINDA C İ NS İ YETE DAYALI AYRIMCILIK ALANLARI VE NEDENLER İ

7 1. Meslek Yöneliminde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

8 KADINLARERKEKLER Beceri istemeyenBeceri isteyen Emek yo ğ unSermaye yo ğ un El eme ğ i kullanımındaMakine kullanımında Hafif işlerdeA ğ ır işlerde Parça birleştirmedeBütünü oluşturmada Üretim sürecinin hazırlık ve bitirme işlerinde Esas üreim aşamalarında

9 Kadın işleri ve nedenleri Sa ğ lık E ğ itim Halkla ilişkiler Kamu

10 İ ş Tercihinin Nedenleri Eve veya çocuklarına daha yakın olmak. İ ş güvencesi Sınırlı zaman uygulaması

11 Böylece annelik ve ev hanımlı ğ ı gibi di ğ er görevler aksatılmadan yerine getirilir.

12 Erkek İ şleri ve Nedenleri Yüksek statülü ve ücretli işler Yöneticilik Sendikal örgütlenme F İ Z İ KSEL GÜÇ

13 2. İ şe Eleman Alımında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

14 2.1. Fizyolojik nedenlerle yapılan ayrımcılık Fiziksel güç Kadınların do ğ urganlı ğ ı

15 2.2. Toplumsal Koşullanmalar Nedeniyle Yapılan Ayrımcılık  düşük iş verimleri  zayıf kariyer ba ğ lılıkları  e ğ itime ilişkin arzu ve başarılarının düşüklü ğ ü  iş deneyimlerinin fazla olmaması  emeklerinin erkeklere kıyasla düşük de ğ ere sahip olması

16 Kadının gelirinin ek gelir olarak tanımlanışı Kadınların ücretli çalışmamalarının toplumca kabul edilmesi

17 3. Ücret Konusunda Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

18 düşük seviyeli e ğ itim sık tekrarlanan iş de ğ iştirmeler sürekli olmayan bir çalışma yaşamı kısa süreli çalışma saatleri Kazançların aile bütçesine katkı yapıcı görülmesi

19 4. Kariyer Gerektiren İ şlerde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık erkek egemen kültür

20 TAC İ Z

21 Cinsel taciz Toplumsal cinsiyete dayalı taciz

22 TOPLUMSAL C İ NS İ YET TAC İ ZLER İ Bireyin cinsiyetine ba ğ lı olarak, onurunu zedelemeyi amaçlayan ve etkileyen, rahatsızlık verici, düşmanca, aşa ğ ılayıcı, rezil edici ve saldırgan olan bir ortamda istenmeyen davranışların ortaya çıkması

23

24 Cinsel taciz Arzu edilmeyen, kadının onurunu zedeleyebilecek ve işi için tehlike oluşturabilecek cinsel ilgi

25 Her 100 kadından 90’ı cinsel tacize maruz kalırken, erkeklerde bu oran %’10dur.

26 KADINLARIN İ Ş YAŞAMINDA KARŞILAŞTI Ğ I ZORLUKLAR VE ENGELLER Erkeklere öncelik verilmesi Aile, eş ve çevre baskısı İ şyerinde sosyalleşmede zorluk; kadınlar hakkındaki olumsuz ve önyargılı düşünceler Erkek egemen politik ve stratejik yapı Taciz

27 Simgesellik ve genelleme; bir kadının tüm kadınları temsil ediyormuş gibi algılanması ve de ğ erlendirilmesi, sürekli bir takibe, gözleme ve de ğ erlendirmeye tabi tutulmaları sonucu performans baskısı Yalnızlık ve dışlanma Seyahatlerde ve is yemeklerinde toplumsal baskı ve engellenme Evi ve isi dengeleme zorunlulu ğ unun sadece kadına yüklenmesi

28

29 E ğ er kadınsan … Öteki olabilmeyi, Yerine koyabilmeyi, Geride durabilmeyi, Ö ğ reniyorsun!

30 te ş ekkürler… Ayçin KARADAYI


"İ Ş YAŞAMINDA C İ NS İ YET EŞ İ TS İ ZL İ KLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları