Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hastalığın Şiddetinin; Obezite ile ilişkisi, İşitsel Zamanı Testi ile Bilişsel/Nörolojik İşlevsellik Üzerine ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hastalığın Şiddetinin; Obezite ile ilişkisi, İşitsel Zamanı Testi ile Bilişsel/Nörolojik İşlevsellik Üzerine ve."— Sunum transkripti:

1 Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hastalığın Şiddetinin; Obezite ile ilişkisi, İşitsel Zamanı Testi ile Bilişsel/Nörolojik İşlevsellik Üzerine ve HAD Ölçeği ile Duygu Durumu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hastalığın Şiddetinin; Obezite ile ilişkisi, İşitsel Reaksiyon Zamanı Testi ile Bilişsel/Nörolojik İşlevsellik Üzerine ve HAD Ölçeği ile Duygu Durumu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Grup : Dörtdörtlük

2 Amaç  Ça ğ ımızın önemli ve yaygın görülen (%2-4) rahatsızlıklarından biri olarak kabul edilen uyku apnesi acil tedavi gerektiren hayati bir hastalıktır.  Kronik ilerleyici özellik gösteren bu hastalık zamanında tedavi edilemezse kalp krizi, felç, iktidarsızlık (impotans), düzensiz kalp atışları, hipertansiyon gibi sorunlara yol açabilmektedir.  Önlem alınmadı ğ ı takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir  Hastalı ğ ın bu denli ciddi sonuçları oldu ğ u toplum içinde çok fazla bilinmemektedir.  Bu hastalı ğ a yakalanan kişilerin büyük bir ço ğ unlu ğ u hastalı ğ ı fark etmedikleri ya da önemsemedikleri için genellikle hekime gitmemektedirler.

3  Çalışmamızda, tıbben ciddî kabul edilen, toplum içindeki yaygınlı ğ ı yüksek, kronik ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilen obstruktif uyku apne sendromunda (OUAS) hastalı ğ ın şiddeti ile; duygudurum semptomları arasındaki, temel ilişsel/nörolojik işlevsellik arasındaki ve obezite arasındaki ilişkiyi de ğ erlendirdik.  Bu hastalı ğ ın ilerleyici özelliklerinin yol açtı ğ ı patofizyolojiyi, bu hatalıkta erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulamayı planladık.

4 Yöntem  Üniversitemiz Gö ğ üs Hast. poliklini ğ ine, horlama- uykuda nefesinin kesilmesi- gün içinde uykululuk hali yakınmalarıyla başvurup, obstruktif uyku apne sendromu (OUAS) şüphesi ile polisomnografi laboratuarına yönlendirilmiş gönüllülerin katılımıyla yapıldı (KAEK 14/07).  a. Deney grubu OUAS teşhisi konulmuş tedavisi başlanmamış kişiler (Hafif-Orta- A ğ ır n=36),  b. Kontrol grubu ise uyku laboratuarına gönderilmiş ancak normal (basit horlama teşhisi alan) sonuç almış kişilerden oluşturuldu (n=12).

5 Uyku laboratuarında yapılan uygulamalar: 1)Ne amaçla: tanı tedavi 2)Polisomnografide kullanılan standart parametreler: Elektroensefalografi ( EEG ) Elektrookülografi ( EOG ) Elektromyografi ( EMG-submentalis ) Oro-nasal hava akımı ( Flow-meter ) Torako-abdominal hareketler Oksijen satürasyonu Elektrokardiyografi ( EKG ) Elektromyografi ( EMG-tibialis ) Vücut pozisyonu

6

7 Normal Polisomnografi

8 Orta Apne

9 A ğ ır Apne

10 Tüm gruplarda;  Obeziteyi de ğ erlendirmek için; BMI (boy ve kilo), boyun çevresi, bel çevresi ölçümleri alındı.  Basit işitsel reaksiyon zamanı testi (Biopack MP35) ile hastalı ğ ın bilişsel ve nörolojik işlevsellik üzerindeki etkilerini de ğ erlendirdik.  Reaksiyon Zamanı Testini uygulamadan önce kişilerin el tercihi saptandı (Geschwind ve Behan tarafından modifiye edilen Oldfield el tercihi anketi).  Duygudurum semptomları; Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçe ğ i (HAD) ölçe ğ i kullanılarak araştırıldı.

11 Bulgular  Abdominal obezite göstergesi olan, bel çevresi ölçümleri hastalı ğ ın şiddetine ba ğ lı olarak anlamlı artış gösterdi ğ i bulundu (p<0.05; Şekil 1A).  BKI verileri tüm gruplarımızda WHO sınıflandırmasına göre;  Şişman I (hafif) 30.00 – 34.99  Şişman II (orta) 35.00 – 39.99 aralı ğ ında bulundu.  OUAS da hastalı ğ ın şiddetine paralel olarak BKI ortalamasının istatistiksel olarak arttı ğ ı bulundu (p<0.01, Şekil 1C).

12  İ şitsel reaksiyon zamanı testinde Kontrol grubunu oluşturan hastalarda I. segmentten 4. segmente gelindi ğ inde sürede azalma görülmesine ra ğ men istatistiksel bir farklılık olmadı ğ ı bulundu.  En iyi sonuçlar Hafif OSA hastalarının oldu ğ u grupta elde edildi (p<0.05; Şekil2).  Orta ve a ğ ır dereceli OSA hastalarında hastalı ğ ın şiddeti ile uyumlu olarak testin ortalama süresinin arttı ğ ı bulunmuştur (p<0.05; Şekil2).  4 segmentte yapılan bu testte normalde 4. segmentin en iyi süre skoruyla tamamlanması beklenirken orta ve a ğ ır hastalarda 4. segment ortalamasının 1. segmentten bir farklılık olmadı ğ ı bulundu.  A ğ ır OSA hastaları, hafif OSA hastaları ile kıyaslandı ğ ında 3. ve 4. segment sürelerinde anlamlı uzama oldu ğ u bulundu (p<0.05; Şekil2).

13  HAD ölçe ğ i verileri de ğ erlendirildi ğ inde, Hastaların kendi içinde anksiyete (10-11) ve depresyon (7-8)de ğ erleri normal gözükmektedir.  Ancak a ğ ır ve orta şiddetteki hastaların de ğ erleri, hafif şiddetteki hastaların de ğ erlerinden istatistiksel anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05; Şekil 3).  Bunula birlikte normal grup ve hafif şiddetteki hasta grubunun verileri de ğ erlendirildi ğ inde normal grubun de ğ erleri hafif hastalardan yüksek gözükmektedir. Psikiyatri hastaları ile uyku laboratuarına gönderilen hastaların karışabildi ğ ini göstermektedir.

14 Şekil 1. A. Bel çevresi ölçümleri, B. Boyun çevresi ölçümleri, C. Beden kitle indeksi * Normal Bel vs A ğ ır Bel P < 0.05; Hafif BKI vs A ğ ır BKI P < 0.05 **Normal BKI vs A ğ ır BKI P < 0.01; Hafif BKI vs A ğ ır BKI P < 0.01 A B C

15 İ şitsel Reaksiyon Zamanı Şekil 2. Basit işitsel reaksiyon zamanı testi işitsel uyarılar; 1. ve II. segmentte rastlantısal zamanlarda, III ve IV. segmentlerde eşit zaman aralıkları ile verilmektedir. Hafif OUAS grubunun kendi içinde T1 vs T3 segmentleri P < 0.05; T1 vs T4 P < 0.01 *P < 0.05

16 HAD Ölçe ğ i Şekil 3.

17 Sonuç  Reaksiyon zamanının afferent sinir yollarında geçen süreyi, algılama ve reaksiyona karar verme süresini ve nihayet motor reaksiyonun gerçekleşmesi için geçen süreyi kapsadı ğ ı kabul edilmektedir. Bu sürenin uzaması bu yollarda hasarın bir göstergesi olabilir.  Ayrıca reaksiyon zamanı testi OSA hastalarında dikkati sürdürmede için önemli bir yetersizlik mevcut oldu ğ unu gösteren çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur.  Bu bulgulara göre OSA hastalarında teşhis ve tedavinin gecikmesi kazalara, iş verimsizli ğ ine ve sosyal problemlere neden olabilir.

18  Bulgularımıza göre abdominal obezite göstergesi olan, erkekte>102 cm/ kadında > 88cm oldu ğ unda koroner kalp hastalı ğ ı ve metabolik komplikasyonlar için önemli risk artışını gösteren bel çevresi ölçümleri ve BKI de ğ erleri hastalı ğ ın şiddetine ba ğ lı olarak artış göstermektedir. Hastalar spor, günlük rutin yuruyuş teşvik edilerek yaşam kalitesi artırılmalı, insanların OUAS hastalı ğ ı hakkında daha çok bilgi edinmesi ve bu hastalı ğ ı ciddiye almaları sa ğ lanmalıdır.  Hastaların ço ğ u günlük zamanlarının ço ğ unu uykululuk hali ile geçirmektedir. Bu durum sosyal aktivitelere ve kendilerine ayıracak zamanı azaltmakla birlikte bir şeylerle u ğ raşma isteklerini de azaltabilir dolayısıyla da depresyona girme ve anksiyete gibi durumlar da artış göstermesine sebep olabilir.  Ancak hastaların ço ğ u ileri yaşlarının da etkisiyle depresyona girdiklerinin veya sinirlilik durumlarının farkına bile varmamaktadır. Geceleyin aşırı horlama şikayetinden dolayı hastaların ço ğ u eşleri ile ayrı yatmakta bu da aile içindeki ba ğ ın zamanla azalmasına ve uyumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Sonuç

19 Sonuç  Bu çalışmanın bulguları, OUAS nun patofizyolojisinin bilinmesi ve depresyon semptomları olan bireylerleri de ğ erlendirmede hekimler için dikkat çekici olacaktır.  Öncelikle depresyon belirtileri ile psikiyatri poliklinklerine başvuran hastalarda OUAS olası varlı ğ ı açısından hastaların sorgulanması, bu hastaların erken teşhis ve tedavisini önemli ölçüde etkileyebilir.

20


"Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hastalığın Şiddetinin; Obezite ile ilişkisi, İşitsel Zamanı Testi ile Bilişsel/Nörolojik İşlevsellik Üzerine ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları