Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bipolar Duygudurum Bozukluğu. Bipolar 1-2-3 En az 1 hafta süren kabarmı ş, ta ş kın ya da irritabl duygudurumla karekterize bir bozukluk. Grandiyözite,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bipolar Duygudurum Bozukluğu. Bipolar 1-2-3 En az 1 hafta süren kabarmı ş, ta ş kın ya da irritabl duygudurumla karekterize bir bozukluk. Grandiyözite,"— Sunum transkripti:

1 Bipolar Duygudurum Bozukluğu

2 Bipolar 1-2-3 En az 1 hafta süren kabarmı ş, ta ş kın ya da irritabl duygudurumla karekterize bir bozukluk. Grandiyözite, uyku gereksiniminde azalma, konu ş ma miktarında artı ş, fikir uçu ş maları, distraktibilite, psikomotor ajitasyon, amaca yönelik etkinlikte artma, kötü sonuçlar do ğ urma olasılı ğ ı yüksek zevk veren etkinliklerde artma…

3 Siklotimik bozukluk da bipolar spektrum bozukluklarındandır. Ortalama sıklı ğ ı %1 Kadın/ erkek oranı e ş it Kadınlarda ciddi bipolar bozukluk daha sık, özellikle hızlı döngülülük.

4 Davranı ş sal özellikler  Sosyal, kendine güvenen, sempatik, konu ş kandırlar ve sözlerini bölmek zordur.  Konu ş malarları ş akalarla ve alakasız konularla doludur.  Hiperseksüel, disinhibe ve ayartıcıdır.  Rengarenk, göze çarpan ve uygunsuz kıyafetlerle ba ş vurabilirler.  Hastalar irrite, saldırgan ve tehditkar hale gelebilir.

5 Bili ş sel özellikler:  Kolaylıkla çelinebilir  Fikir uçu ş maları nedeniyle dü ş ünce süreçlerini takip etmek zordur.  A ş ırı güvenli olabilir, politik, dini ve seksüel temalarla me ş guliyet sıktır.  Zeka, ba ş arı ve servet konusunda grandiyöz inançlara sahip olabilir.  Yargılamalarında belirgin bozulmalara ba ğ lı olarak alı ş veri ş patlamaları, kontrolsüz seksüel davranı ş lar, uygunsuz yatırımlar oldukça sık görülür.  Psikotik özellikler e ş lik edebilir.

6 Sıklıkla ilk manik epizod 20’ li ya ş larda ba ş lar. Artmı ş intihar riski vardır. (genel popülasyonun 3 katı)

7 Psikodinamik Yorumlar Manik ve hipomanik sendromlar depresif sendromun öteki yüzüdür. Altta yatan disforik duyguduruma savunmadır. Ço ğ u kez çılgınca bir ne ş elilik görüntüsü altında depresyon farkedilebilir. Yükselmi ş duygudurumuyla ola ğ andı ş ı benlik de ğ eri ve güç hissine uygun sanrılar ya da varsanılar ortaya çıkabilir.

8 Psikoe ğ itim Uygulamaları Genelde hasta ve ailesi için; bili ş sel, davranı ş çı ve psikososyal tedavi yakla ş ımları; ba ş a çıkma becerilerinin kazandırılmaya çalı ş ıldı ğ ı süreci anlatmak için kullanılır Öncelikle hastalı ğ ın klinik belirtileri, özellikleri, gidi ş atıyla ilgili bilgi verilir. İ laç tedavisinin önemi, hastalı ğ ın önlenmesindeki etkisiyle ilgili seanslar düzenlenebilir, her görü ş mede konunun önemi vurgulanır.

9 Hem hastanın hem de ailenin hastalı ğ ı daha iyi anlamalarını sa ğ lamak, davranı ş ve tutumlarını düzeltmek yolu ile, hastanın hastaneden çıkı ş ı sonrasında sosyal ya ş ama uyumu, toplum içinde tedavinin sürdürülmesi, i ş levselli ğ e olumlu katkılarının olması amaçlanır.

10 PE programları:  Hastalı ğ ın biyolojik do ğ ası üzerine bilgi verme,  Hastanın strese yatkınlı ğ ının belirlenmesi,  Hastanın do ğ al ba ş etme mekanizmalarının tanınması,  Var olan destek mekanizmaların harekete geçirilmesi,  Ailelerin tedavi sürecinde birer yardımcı hale getirilmesi,  Bireysel farklılıklara göre yeni düzenlemeler yapılması,  Hastanın öncelik ve amaçlarının tedavinin merkezine konulması temelleri üzerine kurulmu ş tur.

11 İ deal olarak PE, verilen bilginin alındı ğ ından emin olmak için ötimik dönemde uygulanır Bireysel ya da grup formatında verilebilir. Önemli olan bu alanla ilgili spesifik e ğ itimin alınmı ş olmasıdır Ba ş langıçtan itibaren, hasta ve ailesi tedavi ekibiyle terapötik i ş birli ğ inin bir parçası olurlar. Aile ili ş kilerinin kalitesi ve sosyal destek, hastalı ğ ın seyrinde önemli bir rol oynamaktadır

12 Amaçlar  Hastalı ğ ın bazı semptomlarını iyile ş tirmek,  Aileye dü ş en yükü ve stresi azaltmak,  De ğ i ş im umudunu artırmak,  Relapsı önlemek,  Hasta ve ailesinin ya ş am kalitesini artırmak için yeni ba ş a çıkma yetenekleri edinmelerine yardım etmek,  Bili ş sel, afektif ve davranı ş de ğ i ş iklikleri yapmak,  Emosyonel destek sa ğ lamak,  Tedavi uyumunu artırmak

13 Özetle PE; bipolar bozukluk ve tedavisi hakkında bilgilenme, hastalı ğ a kar ş ı tutum, tedavi uyumu, semptom iyile ş mesi, depresif ve hipo(manik) epizodları önleme, hastanede yatı ş süresini ve sayısını azaltma, sosyalmesleki i ş levsellikte ve ya ş am kalitesinde iyile ş me, ailenin tedaviye katkısı, suisid önleme konularında önemli oranda katkı sa ğ lamaktadır

14


"Bipolar Duygudurum Bozukluğu. Bipolar 1-2-3 En az 1 hafta süren kabarmı ş, ta ş kın ya da irritabl duygudurumla karekterize bir bozukluk. Grandiyözite," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları