Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Görevleri nelerdir?  Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları ş emalara uygun olarak yerlerine monte eder,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyomedikal Cihaz Teknikeri Görevleri nelerdir?  Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları ş emalara uygun olarak yerlerine monte eder,"— Sunum transkripti:

1

2

3 Biyomedikal Cihaz Teknikeri Görevleri nelerdir?  Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları ş emalara uygun olarak yerlerine monte eder, Aletlerin nasıl ve ne ş ekilde kullanıldı ğ ını ilgililere gösterir, Aletlerin bakım ve onarımını yapar. Biyomedikal Cihaz Teknikerinin Kullandı ğ ı Malzemeler nelerdir?  Osilaskop, güç kayna ğ ı gibi elektronik onarım aletleri, Pense, tornavida, karga burun gibi el aletleri, EKG simlatörü, X rey, gaz analiz gibi özel test cihazları, Röntgen tüpleri, özel optik sistemler gibi çe ş itli malzemeler kullanırlar. Biyomedikal Cihaz Teknikerinin Özellikleri nedir?  Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; Temel bilimlere, özellikle fizi ğ in elektrik ve mekanik konularına ilgili ve bu alanda ba ş arılı, ş ekil ili ş kilerini görebilme, bir ş emayı okuyabilme yetene ğ ine sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, ayrıntıları görebilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

4 Biyomedikal Cihaz Teknikeri Okulları nelerdir? Meslek Liselerinin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında ve Mesle ğ in e ğ itimi üniversitelere ba ğ lı meslek yüksekokullarının “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” bölümünde verilmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır? E ğ itim süresi liseden sonra 2 yıldır. Biyomedikal Cihaz Teknikeri mezuniyet sonrası ünvanı nedir? E ğ itimini ba ş arı ile tamamlayanlara “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Diploması” ve “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanı verilir. Biyomedikal Cihaz Teknikeri Çalı ş ma Alanları nerelerdir?  Biyomedikal cihaz teknikerleri resmi ve özel sa ğ lık kurulu ş larında, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alırlar. Ayrıca serbest çalı ş ma imkanına da sahiptirler. Ülkemizde sa ğ lık hizmetlerinin yaygınla ş tırılmasına paralel olarak çalı ş ma alanları giderek geni ş lemektedir.

5 MESLEKTE İ LERLEME Okulumuz Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü’nü bitiren ö ğ rencilerimizin 2012 ÖSYM kılavuz bilgilerine göre sınavsız tercih edebilecekleri ön lisans ( 2 yıllık ) programları:  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  Elektrik  Elektrik Enerjisi Üretim, İ letim ve Da ğ ıtımı  Elektrikli Cihaz Teknolojisi  Elektromekanik Ta ş ıyıcılar  Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi  Elektronik Haberle ş me Teknolojisi  Elektronik Teknolojisi  Enerji Tesisleri İş letmecili ğ i  Grafik Tasarımı  Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Mekatronik  Mobil Teknolojileri  Otomotiv Teknolojisi  Radyo ve Televizyon Teknolojisi  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi  Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi  Uçak Teknolojisi  Ortopedik Protez ve Ortez  Elektronörofizyoloji  Odyometri  Optisyenlik

6 E Ğİ T İ M SONRASI KAZANÇ  Kamu kesiminde çalı ş anlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre sa ğ lık hizmetleri sınıfından maa ş ve döner sermayeden ek ücret almaktadırlar.  Özel i ş yerlerinde çalı ş anlar asgari ücretin 3-5 katı ücret almaktadırlar.  Kendi adına özel i ş yeri açanlar ise daha yüksek kazanç sa ğ layabilirler. MESLEKTE İLERLEME Ön lisans programını ba ş arı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçi ş Sınavında (DGS) ba ş arılı oldukları taktirde,  Biyomedikal Mühendisli ğ i,  Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i,  Elektronik Mühendisli ğ i,  Elektronik ve Haberle ş me Mühendisli ğ i Lisans programlarına dikey geçi ş yapabilirler.

7


"Biyomedikal Cihaz Teknikeri Görevleri nelerdir?  Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları ş emalara uygun olarak yerlerine monte eder," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları