Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 3 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 3 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR."— Sunum transkripti:

1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 3 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

2 SQL - Komutlar  IN  SUM  AVG  ROUND  MAX  MIN  Fark bulma komutu  GROUP BY 2 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

3 SQL - IN Komutu  SQL dilinde bir tablodan kayıtları çekerken belli kriterleri uyan verileri çekmek için IN komutu kullanılır.  SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=‘deger1’ OR alanadi1=‘deger2’OR alanadi1=‘deger3’;  komutu yerine  SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1 IN (‘deger1’,‘deger2’,‘deger3’); 3 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

4 SQL - IN Komutu  Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki adı Sema ve Serdar olan kullanıcıları görüntülemek için;  SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad IN ("Sema","Serdar"); 4 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

5 SQL - Sum Komutu  SQL dilinde alanlardaki verileri toplamak için SUM komutu kullanılır.  SELECT SUM(alanadi1) FROM tablo_adi; 5 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

6 SQL - Sum Komutu  Örne ğ in tartı ş ma kısmında sorulan sorulara i ş levselli ğ i ölçüsünde puan verildi ğ ini dü ş ünelim. Bunun için bir tablo olu ş turalım. 6 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

7 SQL - Sum Komutu  Bu tablonun içine veri giri ş i yapalım 7 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

8 SQL - Sum Komutu  1. soruya verilen puanların toplamını bulmak için;  SELECT SUM(puan) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1;  Bu komut a ş a ğ ıdaki ş ekilde de yazılabilir  SELECT SUM(puan) AS toplam FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 8 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

9 SQL - AVG Komutu  SQL dilinde belli bir alandaki verilerin ortalamasını bulmak için AVG komutu kullanılır.  SELECT AVG(alanadi1) FROM tablo_adi; 9 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

10 SQL - AVG Komutu  Örne ğ in 1 no’lu tartı ş ma sorusuna verilen puanların ortalamasını belirlemek için;  SELECT AVG(puan) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 10 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

11 SQL - ROUND Komutu  SQL dilinde sayıları yuvarlamak amacıyla ROUND komutu kullanılır.  SELECT ROUND(alanadi1) * FROM tablo_adi 11 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

12 SQL - ROUND Komutu  Örne ğ in 1 no’lu tartı ş ma sorusuna verilen puanların ortalaması yuvarlayarak görüntülemek için;  SELECT ROUND(AVG(puan)) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 12 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

13 SQL - MAX Komutu  SQL dilinde en yüksek de ğ eri bulmak için MAX komutu kullanılır.  SELECT MAX(alanadi1) FROM tablo_adi 13 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

14 SQL - MAX Komutu  Örne ğ in 1 no’lu tartı ş ma sorusuna verilen en yüksek puanı görüntülemek için;  SELECT MAX(puan) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 14 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

15 SQL - MIN Komutu  SQL dilinde en dü ş ük de ğ eri bulmak için MIN komutu kullanılır.  SELECT MIN(alanadi1) FROM tablo_adi 15 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

16 SQL - MIN Komutu  Örne ğ in 1 no’lu tartı ş ma sorusuna verilen en dü ş ük puanı görüntülemek için;  SELECT MIN(puan) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 16 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

17 SQL – Fark bulma Komutu  SQL dilinde iki de ğ er arasındaki farkı bulmak için;  SELECT X-Y FROM tablo_adi; 17 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

18 SQL – Fark bulma Komutu  SQL dilinde iki de ğ er arasındaki farkı bulmak için;  SELECT X-Y FROM tablo_adi; 18 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

19 SQL – Fark bulma Komutu  Örne ğ in 1 no’lu tartı ş ma sorusuna verilen en yüksek puan ile en dü ş ük puan arasındaki farkı görüntülemek için;  SELECT MAX(puan)-MIN(puan) FROM tartisma_soru_puanlar where soruno=1; 19 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

20 SQL – GROUP BY  Tablodaki kayıtların sayısının belli bir alandaki veri bazında gruplanarak listelenmesi için GROUP BY komutu kullanılır.  SELECT alanadi1, COUNT(alanadi2) AS Toplam FROM tablo_adi GROUP BY alanadi1; 20 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

21 SQL – GROUP BY  Örne ğ in her bir konuyu kaç ki ş inin önemli sayfa yaptıklarını belirlemek için;  SELECT icerikno, COUNT (*) as toplamnot from notlar GROUP BY icerikno; 21 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR


"VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 3 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları