Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZLEMEİZLEME Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZLEMEİZLEME Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1."— Sunum transkripti:

1 İZLEMEİZLEME Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1

2 İÇERİK İzleme Nedir? İzlemenin Faydaları İzleme Türleri İzlemede Sorumluluklar Kilit Unsurlar 2 Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Türleri İzleme Nedir ? Faydaları Sorumluluklar Kilit Unsurlar Nedir 3 Izleme Tanım COSO’da Izleme

4 İzleme Nedir? 4 İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda; İç kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi Sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 COSO’da İzleme 5 Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 İzlemenin Faydaları Nedir? Türleri Sorumluluklar Kilit Unsurlar Faydaları 6 Hedeflere Ula ş ma Iç Kontrol Güvencesi Açık Alanlar Kanıt Olu ş turma Zamanında Müdahale

7 İzlemenin Faydaları - 1 7 Hedeflere ulaşılmasına yönelik güvence sağlamak İç kontrol sistemine ilişkin güvence sağlamak İyi uygulama örneklerini belirlemek Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 İzlemenin Faydaları - 2 8 Gelişmeye/değişime açık alanları belirlemek Personeli değerlendirmek (sayı/nitelik) İç kontrol güvence beyanına kanıt oluşturmak Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı İzlemenin Faydaları - 3 İzleme, kontrollerin tasarlandığı gibi uygulandığından kontrol hedeflerini gerçekten karşıladığından emin olmayı sağlar. 9

10 İzlemenin Türleri Nedir? Faydaları Türleri Sorumluluklar Kilit Unsurlar Sürekli Izleme Özel De ğ erlendirmeler 10

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı Sürekli İzleme Gerçek zamanlı Sistemin içine yerleştirilmiş Günlük faaliyetler/ işlemler 11

12 Sürekli İzlemenin Kilit Unsurları 12 Raporlama ağı Müşteri, paydaşlar ve hizmet sunulan diğer personel ile iletişim Örgüt yapısı Yönetim bilgi sistemleri Seminer, toplantı ve çalıştaylar Personel görüşmeleri Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Özel Değerlendirmeler 13 Belirli bir zaman dilimde uygulanır. Sıklık Kontrol Öz Değerlendirme İç Denetim Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Kontrol Öz Değerlendirme 14 Kontrol öz-değerlendirme, yöneticiler ve iç denetçilerin bir organizasyonun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek için kullanabilecekleri bir metodolojidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 İç Denetim 15 Uygunluk denetimi Performans denetimi Mali denetim Bilgi teknolojisi denetimi Sistem denetimi Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 İzlemede Sorumluluklar Nedir? Faydaları Türleri Sorumluluklar Kilit Unsurlar Üst Yönetici Harcama Yetkilileri İ ç Denetçi İ ç Kontrol Izleme ve Yönlendirme Kurulu SGB Di ğ er Çalı ş anlar 16

17 Üst Yönetici Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 İç kontrol sisteminin oluşturulması ve izlenmesi Üst yönetici izleme sorumluluğunu; Harcama Yetkilileri SGB İç denetçiler aracılığıyla yerine getirir.

18 18 Birimlerinde iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek Biriminde sistemin işleyişini değerlendirmek İç-dış denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin önlemler almak İç kontrol güvence beyanını imzalamak Harcama Yetkilileri Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 19 İç kontrol sistemini izlemek Güçlü ve zayıf yönleri belirlenmesini sağlamak Değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle nesnel güvence sağlar. İç Denetçiler Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 20 Değerlendirme yapma Değerlendirme sonuçları ve önerileri üst yöneticiye raporlama Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek SGB Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Kilit Unsurlar Nedir? Faydaları Türleri Sorumluluklar Kilit Unsurlar De ğ erlendirme Sıklı ğ ı Katılımcılık Zayıf Kontroller Eylem Planı Iç Kontrol Güvence Beyanları 21

22 İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Sürekli izleme ve özel değerlendirme yöntemleri alternatif değildir. Kapsam ve sıklık risk yönetimine göre belirlenmelidir. Değerlendirme Sıklığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 22

23 Katılımcılık İç kontrolün değerlendirilmesinde; Yöneticilerin/personelin görüşleri Kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. 23

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı Zayıf Kontroller Bilginin istenen zamanda üst yönetime ulaştırılamaması Doğru olmayan veya muğlak bilgi Personel sirkülasyonunun yüksek olması Kötü düzenlenmiş dosyalar Personel moralinin kötü olması 24

25 Eylem Planı İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin Belirlenmesi Bildirilmesi Gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmeli ve önlemler bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 25 Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 İç Kontrol Güvence Beyanları Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/ yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim (Birim adı -Tarih) (Harcama yetkilisinin ismi) Strateji Geliştirme Başkanlığı 26

27 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı 27

28 tasraickontrol@sgb.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı


"İZLEMEİZLEME Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları