Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER ( 2 Saat) (lider din görevlisi) seminerimize hoş geldiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER ( 2 Saat) (lider din görevlisi) seminerimize hoş geldiniz."— Sunum transkripti:

1 D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER ( 2 Saat) (lider din görevlisi) seminerimize hoş geldiniz

2 D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER Bu seminerde liderlik vasfının ne oldu ğ u, nasıl kazanılaca ğ ı, bir din görevlisinin liderlik özelli ğ inden neler beklendi ğ i açıklanacak, ayrıca din görevlili ğ i rolünün gerekleri, din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunlar hakkında bilgiler verilecektir.

3 D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER 1. Din hizmeti ve din görevlili ğ i kavramları 2. Din görevlili ğ i rolünün gerektirdi ğ i kişisel ve sosyal özellikler 2.1. Alanında yetkin olmak 2.2. Bakış açısı geliştirmek 2.3. So ğ ukkanlı olmak 2.4. Risk almak 2.5. Güven vermek 2.6. Farklılıklara önem vermek 3. Din hizmeti açısından hedef kitleyi tanıma ve önemi 4. Din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunlar

4 1. Din hizmeti ve din görevlili ğ i kavramları Din hizmeti,

5 Lider Din Görevlisi وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ “( İ nsanları) Allah’a ça ğ ıran, sâlih amel işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” di yenden daha güzel sözlü kim vardır?”(Fussilet, 41/33)

6 Lider Din Görevlisi K İ Ş İ SEL N İ TEL İ KLER Meslek sevgisi İ hlâs (samimiyet) Sabır Sevgi ve Samimiyet Dürüstlük ve güvenilirlik Güzel ahlak Tevazu Davranışlarıyla Örnek Olma İ letişim Becerisi Kişisel İ lişkilerde Seviyeli Olma Kılık-Kıyafet Düzgünlü ğ ü Tarafsızlık Gelişmiş Zekâ Düzeyi

7 Lider Din Görevlisi GENEL KÜLTÜR N İ TEL İ KLER İ Toplumu Tanıma Dini Konuları Di ğ er Bilimlerle İ lişkilendirebilme Gündemi Takip Etme Ülkenin Sosyo-Kültürel ve Dini Yapısını Tanıma Yabancı Dil Bilme

8 Lider Din Görevlisi ÖZEL ALAN N İ TEL İ KLER İ Bilgili Olma Mesle ğ iyle İ lgili Yasal Hükümleri Bilme Kur’an’ı Düzgün Okuyabilme ve Yeterince Ezber Kuran ve Hadis Kültürüne Sahip Olma Günümüz Dini Meselelerini çözmüş Olma ve Takip Etme

9 Lider Din Görevlisi E Ğİ TME –Ö Ğ RETME N İ TEL İ KLER İ Muhatapları Tanıma Plan ve Program Yapabilme Materyal Geliştirebilme Rehberlik Yapabilme Hitabet Yetene ğ ine Sahip Olma Teknik İ mkânlardan Yararlanabilme

10 Lider Din Görevlisi E ğ itim-Ö ğ retim Etkinliklerini De ğ erlendirebilme Ö ğ renmeye ve Kendini Yenilemeye İ stekli Olma Yumuşak Üslup Kullanma Kolaylaştırıcı Olma Söz-Davranış Uygunlu ğ u Başkalarına Örnek Olma Yeniliklere Açık Olma

11 Lider Din Görevlisi MESLE Ğİ N İ Z İ İ CRA EDERKEN D İ KKAT ED İ LECEK HUSUSLAR SAH İ P OLACA Ğ I FERD İ VASIFLAR Kendinize güveniniz. Ümitsiz olmayınız. Prensipli olunuz. Cesaretli olunuz. Yüklendi ğ iniz görevin önemini biliniz. Politika yapmaktan sakınınız. Örnek alınız fakat taklit etmeyiniz.

12 Lider Din Görevlisi Konuşmalarınızda öfkelenmeyiniz. Konuşmalarınızda inandırıcı olunuz. İ yi bir hatip olmaya çalışınız. Kuranı güzel okuyunuz. Okumayı seviniz ve çok kitap okuyunuz. Araştırıcı olunuz. Konuşmadan önce düşününüz.

13 Lider Din Görevlisi Konuşmalarınızı önceden hazırlayınız. Olgun olunuz. İ nsan psikolojisini iyi biliniz. Başarınızla övünmeyiniz. Çalışmalarınızda metotlu olunuz. Samimimi takdirle söze başlayınız. Duygulara da hitap etmesini biliniz.

14 Lider Din Görevlisi Cemaatinizden istedi ğ inizi önce kendi nefsinizde uygulayınız. Cömert olunuz. Davranışlarda samimi olunuz. Mütecessis yani ayıp araştırıcı olmayınız. Arzu ve isteklerinizi gemlemesini biliniz. Sabırlı olunuz. Kin tutmayınız. Hoşgörülü ve müsamahalı olunuz.

15 Lider Din Görevlisi Affedici olunuz. Güler yüzlü ve sempatik olunuz. Düşünce ve davranışlarınızla sadece Allah’ın rızasını ölçü alınız. Görevinize ba ğ lı olup zamanında yapınız. Konuşmalarınızda yapıcı olunuz. Konuşmalarınızda ümit verici olunuz. İ sraftan kaçınınız. Giyiminize, kılık kıyafetinize dikkat ediniz..

16 Lider Din Görevlisi Mütevekkil olunuz. Sigarayı içiyorsanız bırakmaya veya en azından halkın içinde asla içmeyiniz. Karar vermekte acele etmeyiniz. Kararınızın sorumlulu ğ unu taşıyın. Düşününüz fakat düşüncenizin esiri olmayınız. Hayal kurunuz fakat hayalperest olmayınız. İ yi bir mantık ve muhakeme sahip olunuz. İ nisiyatif kullanmayı biliniz.

17 Lider Din Görevlisi Çare bulucu bulunuz. Basiretli olunuz. Nezaketli olunuz. Mütevazı olunuz. Dürüst olunuz. İ radeli olunuz.

18 Lider Din Görevlisi BEŞER İ İ L İ ŞK İ LER Muhatabınızı iyi tanıyınız. Başkalarına güven veriniz. Her sözünüzün muhatabınız tarafından iyi de ğ erlendirildi ğ ini iyi biliniz. Davranışlarınızda adaletli olunuz. Her sözünüzün muhatabınız tarafından iyi de ğ erlendirildi ğ ini iyi biliniz. Zorlaştırıcı de ğ il kolaylaştırıcı olunuz.

19 Lider Din Görevlisi Başkalarının da iyi amel işleyen insan olabileceklerini düşününüz. Eskiyi ba ğ lanırken de yeniyi alırken de dikkatli ve ölçülü olunuz. Kanaatkâr olunuz. Cemaatinizden borç para almayınız. Küçüklere karşı şefkatli olunuz. Büyüklere karşı sevgi besleyiniz, onlara karşı saygılı olunuz. Başkalarının sevincine ve dertlerine ortak olunuz. Başkalarının ızdırabına sevinmeyiniz.

20 Lider Din Görevlisi Cemaatinizin problemleriyle ilgileniniz, onların çözümüne yardımcı olunuz. Hataları sahibinin yüzüne vurmaktan sakınınız. Muhatabınızın kültür seviyesini biliniz. Size yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla gerekti ğ i kadar ilgileniniz. Başkalarının önünde münakaşa ve tartışmalardan sakınınız. Dedi-kodulara karışmayınız. Gördü ğ ünüz bazı yanlış inançlardan cemaatinizi kurtarmaya çalışınız.

21 Lider Din Görevlisi Cemaatinize şahsi meselelerden bahsetmeyiniz. Yersiz tenkitlerden kaçınınız. Başkalarıyla alay etmeyiniz. Kendi kendinizi kontrol etmesini biliniz. Arkadaşlık kurunuz fakat onlara karşı şartlanmayınız. Arkadaşlarınızı çevrenizde iyi tanınan insanlardan seçiniz. Aşırı derecede senli-benli olmayınız.

22 Lider Din Görevlisi Olaylara başkalarının bakış açısıyla bakmayı da biliniz. Muhataplarınızı mahcup edecek söz ve tavırlardan sakınınız. Yapıcı tenkitleri makul karşılayınız. Baya ğ ı ve faydasız sözlerden kaçınınız. Muhatabınıza de ğ er vererek iltifat ederek konuşunuz. Baya ğ ı ve faydasız sözlerin sarf edildi ğ i meclislerden uzak durunuz. Cemaatinizde gördü ğ ünüz güzel davranış ve gelişmeleri takdir ediniz.

23 Lider Din Görevlisi Cemaatinizden bazılarının iyi ve kötü şöhretinin etkisinde kalmayınız. Bulundu ğ unuz toplumda birkaç kişiye daha çok sempati duyuyorsanız bunu başkalarına hissettirmeyiniz. Verdi ğ iniz sözü yerine getiriniz. Hoşunuza gitmeyen söz ve davranışlar karşısında metanet gösteriniz, itidalden ayrılmayınız. Küçük olayları mesele haline getirip yaygınlaştırmayınız. Sizden uzaklaşan önyargılı kimselere siz yaklaşınız. Dostlarınız hakkında size ulaşan haberleri kabullenmede tedbirli olunuz.

24 Lider Din Görevlisi Başkalarının şüphesini çekecek davranışlardan uzak durunuz. Konuşmalarınızda şahsiyet yapmayınız. Kanaatlerinizi direk belirtmeden önce sualler surunuz. Yanıldı ğ ınız zaman yanıldı ğ ınızı hemen ve katiyetle kabul ediniz. Sır saklayınız. Herkese selam veriniz.

25 Lider Din Görevlisi GENEL H İ ZMETLER Görev yerinizde kurumunuzun iyi bir temsilcisi olunuz. Dini gün ve geceleri özel programlarla görev yerinizde hissettiriniz. Evinizde kendi kitaplı ğ ınızı kurunuz. Çalışmalarınızı rapor haline getiriniz. Mesle ğ inizdeki yenilikleri takip ediniz. Görevinizin terini ve de ğ erini bilerek dine ve millete hizmette en iyi şekilde de ğ erlendiriniz. Meslektaşlarınızla samimi olunuz ve mesleki bilgilerinizi paylaşınız.

26 Lider Din Görevlisi Yıllık çalışma planı yapınız. Bayram kutlamalarına önem veriniz. Başarılarınızı geçmişteki hizmetlerinizden daha çok mevcut hizmetlerinizle ölçünüz. Zihin ve fiziki sa ğ lı ğ ınıza dikkat ediniz. Konuşmalarınızda konuyu işgal edici sözlerden kaçınınız. Görevinizde başlama ve bitiş saatlerinize uyunuz. Söz fiil ve davranışlarınızla iyi örnek olunuz. Görev yeriniz olan caminin ve çevresinin temiz ve tertipli olmasına dikkat ediniz. Emanete sadakat gösteriniz.

27 Lider Din Görevlisi Konuşmalarınızı kaynak ve delillerle dayandırınız. Kendinizi oldu ğ unuzdan büyük göstermeyiniz. Cemaatiniz üzerinde müspet otorite kurunuz. Modadan aşırı ölçüde etkilenmeyiniz. Görevinizin gerektirdi ğ i özel kıyafeti yerinde kullanınız. Hizmetinizde halkın de ğ erlendirmesine dikkat ediniz. Hastaneleri ve hastaları ziyaret ediniz. Konuşmalarınızda sade bir dil kullanınız. Amirlerinize saygılı olunuz.

28 Lider Din Görevlisi Yapaca ğ ınız ek dini hizmetler karşılı ğ ında para almayınız. Görevinizin ya da itibarınızın ticari vasıta olarak kullanılmasına müsaade etmeyiniz. Çevrenizi iyi tanıyınız. Bulundu ğ unuz çevredeki imam-hatip liseleriyle irtibat kurunuz. Sa ğ lık hizmetlerine katılınız. Dinlenme yerleri hazırlayınız. Davet edildi ğ iniz merasimlere katılınız. Lüzumsuz yere konuşmayınız. Yetim ve öksüzlere sahip çıkıp ilgileniniz. Sakatlarla ilgileniniz.

29 Lider Din Görevlisi Görev yerinizde gençlerin ve cemaatinizin ilgilenece ğ i mütevazı bir kütüphane kurunuz. Görevinizde üst mevkilere yükselmeye çalışınız. Toplumun menfaatini şahsi menfaatinizden üste tutunuz. Görevinizle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri iyi biliniz. De ğ işiklikleri takip ediniz. Grupları veya guruplaşmayı ifade eden kelimelerden uzak durunuz. Vaktinizi lüzumsuz yerlerde geçirmeyiniz. Uzun kış gecelerini cemaatinize falyalı olarak de ğ erlendiriniz. Kabristana saygılı olunmasını sa ğ layınız. Hayvanlara saygılı olunuz.

30 KAYNAKLAR 1. Ça ğ daş toplumda ideal din görevlisi portresi, Acar, İ brahim Kutlu Do ğ um 2004: Din-kültür ve ça ğ daşlık, 2007 2. Din Görevlisinde Bulunması Gereken Nitelikler, Köylü, Mustafa Diyanet İ lmi Dergi [Diyanet Dini - İ lmi - Edebi Dergi], 1993, cilt: XXIX, sayı: 3, s. 101-112 3. Din görevlisi el kitabı. Ankara Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı, 1997.(Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı yayınları; 395. Halk kitapları; 115) 4. Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı Vaaz Hizmetleri, Arpacı, Mücahit I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), 2008. 5. Cami Eksenli Din Hizmetleri Ba ğ lamında İ mamlık, Hatiplik ve Vaizlik Karagöz, İ smail, III. Din Şûrası 6. Cami İ çi Din Hizmetleri Ba ğ lamında Vaizlik, Arık, M. Selim I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), 2008, cilt: I, sayı:, s. 171-193 7. Bir İ slâm Davetçisi Olarak Din Görevlisi ve Özellikleri, Hatipo ğ lu, Nihat Diyanet İ lmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1992. 8. Camiler ve Din Görevlili ğ i, Fahri Kayadibi, Diyanet Yayınları. 9. Camilerin E ğ itim Fonksiyonu, Hüseyin Yılmaz, DEM yayınları, İ stanbul 2005.

31 Katılımınızdan dolayı teşekkürler!!! Hazırlayan ve Sunan MEVLANA TAŞKAYA ULUDERE İ LÇE VA İ Z İ


"D İ N H İ ZMETLER İ VE D İ N GÖREVL İ L İĞİ NDE TEMEL N İ TEL İ KLER ( 2 Saat) (lider din görevlisi) seminerimize hoş geldiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları