Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G İ R İŞ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Giriş Sistem analizi ve tasarımı yapılmadan üretilen programlar: Hatalı, sorunlu, eksikliklerle dolu. Böyle bir sistemde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G İ R İŞ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Giriş Sistem analizi ve tasarımı yapılmadan üretilen programlar: Hatalı, sorunlu, eksikliklerle dolu. Böyle bir sistemde."— Sunum transkripti:

1 G İ R İŞ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2 Giriş Sistem analizi ve tasarımı yapılmadan üretilen programlar: Hatalı, sorunlu, eksikliklerle dolu. Böyle bir sistemde problemleri düzenlemek çok vakit alır, sistemi en ba ş tan tasarlamak ise hem vakit hem nakit kaybı olur. Sistem analizi ve tasarımı daha do ğ ru, etkili ve verimli bir yakla ş ımdır. Bununla beraber daha kaliteli ve üstün sistemler elde etmek için yapılanları da kapsamaktadır.

3 Giriş Yazılım sektöründe bulunan pek çok firma yazılım geli ş tirme ve otomasyon a ş amalarını bu ideal yakla ş ıma göre gerçekle ş tirmemektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sistem analizi ve tasarımında kullanılmak için geli ş tirilen yazılımların sayısı ve kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Bu sunum sistem analizi, sistem tasarımı, bilgi ve sistem otomasyonu gibi konuları de ğ i ş ik yönleriyle irdelemi ş tir.

4 Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımı, yazılım sektöründe bir sistemi, o sisteme uygun yazılımla bulu ş turmayı ve sistemin bu yazılımla varlı ğ ını daha verimli, etkili ve kaliteli bir ş ekilde devam ettirmesine olanak sa ğ lamayı amaçlamaktadır. Bu ba ğ lamda sistem analizi ve tasarımının a ş a ğ ıdaki temel a ş amalarla gerçekle ş ti ğ i söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geli ş tirilmesi

5 Sistemin Planlanması Sistemin kurulma amacını besleyen fikirden olu ş ur. Bu fikir sistemin gelece ğ ine yönelik yenilikler sunar. Boylece bu fikri gerçeklestirmek için planlar yapılmaya ba ş lanır. Sistemin Analizi Sistemin mevcut durumunun incelenmesi ve sistemi bilgi sistemine dönü ş türme a ş amalarının olanak ve olabilirlik gibi yönlerinden ele alınması a ş amasıdır. Bu a ş amada temel UML diyagramlarının çizimine ba ş lanır (Use Case, Activity, Class diagram)

6 Sistem Tasarımı Sistem analizinden gelen raporlar do ğ rultusunda sistem için en uygun çözümün hazırlanması a ş amasıdır. Daha geli ş mi ş UML diyagramlar çizilir (Sequence, Collaboration, Statechart diagram) Sistemin Uygulanması Bilgi sisteminin olu ş turulması, kontrolü, yüklenmesi ve kullanıcılara bu yeni sistemin kullandırma a ş amasıdır. Sistemin Geli ş tirilmesi Sistemin sürekli gözden geçirilerek günün ş artlarına uygun hale getirilmesi a ş amasıdır.

7 Sistem varlı ğ ını sürdürdü ğ ü sürece tüm bu a ş amalar tekrar tekrar gerçekle ş mesi gerekmektedir. Sistem analizi ve tasarımının bir sistemi bir bilgi sistemine dönü ş türme eylemi oldu ğ udur. Bu dönü ş türme eylemi yazılım, donanım, uygun insan kayna ğ ı, uygun fiziksel alan ve çevre gibi bir sistem için gerekli her ş eyin kar ş ılanması sistem analizi ve tasarımı ile sa ğ lanır.

8 Sistem Nedir? Sistem birle ş tirilmi ş bir bütün olu ş turmak için kar ş ılıklı ili ş kileri olan elemanların bir araya gelerek toplanmasıdır. Sistem donanım, yazılım ve belle ğ in birle ş imidir. Sistem aktör ve varlıkların belirli kural ve ili ş kilerle bir araya gelerek olu ş turdukları bütündür. Kısacası; sistem birbirleriyle ili ş kili, ortak hedef veya hedefler do ğ rultusunda hareket eden bile ş enler kümesi olarak tanımlanabilir.

9 Bu bile ş enler: Ili ş kili elemanlar (insan, yazılım veya donanım) Ortak hedefler (verilecek hizmet veya ürün) Birlikte çalı ş ma (hizmet veya ürünün verilmesi için yapılmasi gereken i ş lemler)

10 Sistem Gösterimi SÜREÇ (PROCESS) GİRDİ (INPUT) ÇIKTI (OUTPUT) GERİ BESLEME (FEEDBACK) ÇEVRE (ENVIRONMENT) SINIR (BOUNDARIES)

11 Okul Sistem Şeması OKUL DERS BÖLÜMBÖLÜM Öğrenci Öğretmen kayıtlı Ders alır başkan öğretir

12 Okul Sistem Şeması Ili ş kili elemanlar: ö ğ renci, ö ğ retmen, ders, bölüm Ortak hedef: okula gelen ö ğ rencileri gerek teknikte gerekse sosyal olarak yeti ş tirmek ve mezun etmek. Birlikte çalı ş ma: Bu amaçda okul binasi, dersler, bölümler, ö ğ renciler, ö ğ retmenler ortak hedefe hizmet etmek için birlikte çalı ş maları gerekmektedir.

13 Okul Sistem Şeması Sistem için girdi: ö ğ renci I ş lem süreci: e ğ itim, ö ğ retim süreci Çıktı: yeti ş mis bireyleri olarak dü ş ünülebilir.

14 Sistemler var olu ş ş ekillerine göre ikiye ayrılırlar: Do ğ al sistemler (varolu ş larında insan etkisi olmadı ğ ı sistemlerdir) Yapay sistemler (insanlar tarafından olu ş turulan sistemlere denir, sistem analizi ve tasarımı ilgi alanına giren yapay sistemlerdir)

15 Bilgi sistemi Bilginin toplanması, i ş lenmesi, yeni bilginin elde edilmesi ve bilginin saklanması i ş levlerini gerçekle ş tiren donanım, yazılım ve bilgi araçları kümesidir. Bilgiler veri tabanında tutulabilir, istendi ğ i zaman eri ş im sa ğ lanabilir, bilgiler üzerinden çözümleme ve raporlama yapılabilir. Bilgi sistemlerinde bilgi, insan ve i ş lem esas alınır. Bilginin niteli ğ i, insanın yapması gerekenler ve hangi bilgi için hangi i ş lemin gerçekle ş ece ğ i önceden planlıdır ve bilinir. Sistem otomatikle ş tirilmi ş (insan etmeni en alt düzeyde) veya otomasyonu yapılmı ş tır. Otomatikle ş tirilmi ş veya otomasyonu yapılmı ş sistemler bilgi sistemine ek olarak yazılım ve bu yazılımına uygun donanım organizasyonu gerçekle ş tirilmi ş tir. Bilgi sistemini etkileyen bir faktör de bilgi sistemi elemanlarıdır. Bu elemanlar analist, programcı, kullanıcı, satıcı, yönetici vb. olabilir. Sistem analizi ve tasarımı açısından en etkili eleman analisttir.

16 Sistem Analisti Sistem analizi ve tasarımı konusunda uzmanlı ğ a sahip ki ş ilere denir. Sistemlerin sürekli de ğ i ş ebilirli ğ i ve bunun sonucunda gelen yenilenme gereksinimleri de sistem analistini diri tutan durumlardandır. Bir sistem analisti sistemi daha kaliteli, verimli ve etkili kılma çabasında olmalıdır. Sistem analistinin di ğ er görevleri; girdi olarak alınan veri, verinin i ş lenmesi ve saklanması, çıktının uygun zamanda, uygun ş ekilde, uygun ki ş ilere veya sistemlere iletilmesidir.

17 Sistem Analisti Bir sistem analistinde bulunmasi gereken özellikler: Problem çözmede ve insani iliskilerde nitelikli olmak Prensiplerin anla ş ılmı ş olması Sistemin i ş leyi ş i için do ğ ru yöntem ve teknik planını hazırlayabilme Sistem ortamını ve kullanılacak araçları iyi bilmesi

18 Sistem Analizinin ve Tasarımının Zorlukları Analiz sorunları Yapay çözümler ve insani etkenler Dinamik sorunlar Disiplinler arası sorunlar Sistem analistinin sürekli kendini güncellemesi Bili ş sel etkinlik

19 Genel Sistem Analizi ve Tasarımı Modeli Sistem analizi ve tasarımı modeli bir sistemin bilgi sistemi olabilmesi için gereken etkinlikleri ve bu etkinlikte etkisi olan her ş eyi kapsamaktadır. Bunlar sistemle ili ş kili bütün insanlar ve bunların bu süreçteki görevleri, kullanılan yazılım ve donanımlar, girdi ve çıktılar ve bunların arasındaki ili ş kilerin gösterilmesini kapsamaktadır.

20 Genel Sistem Analizi ve Tasarımı Modeli İ nsanlar Bilgi, Teknoloji Personel ve Malzeme Analiz Tasarım ve Uygulama Gereksinimler (1) Sürekli Etkili (5) Bilgi Sistemi (6) Gereksinimler Kısıtlamalar (3) Sorun Tanımlama Yeterliliği (2) Sorun Çözme Yeterliliği (4)

21 Ayrıntılı Sistem Analizi ve Tasarımı Modeli ANALIZ Etkinlikler Sistem Planlama Fizibilite Çalı ş ması Gereksinim Belirleme Genel Tasarım Kullanıcı Onayı Prototip Olu ş turma Ürünler Gereksinim Tanımlama Prototip TASARIM Etkinlikler Maddi Tasarım Prototip Olu ş turma Yazılım Olu ş turma Kullanıcı Dökümanı Test Etme E ğ itim Kullanıcı Onayı De ğ i ş iklik Sistemi Uygulama Ürünler Bilgi Sistemi

22 Bahsedilmeyenler Ş ekilde gösterilmemekle beraber sistem analizi ve tasarımı sürecinin ba ş ından sonuna kadar yer alan iki etkinlik daha bulunmaktadır; Proje Yönetimi Dökümantasyon Sistem gereksinim ve durumlarında sürekli de ğ i ş iklik ya ş adı ğ ı zaman, yeni bir sorunun giderilmesinde veya sistemin geli ş tirilmesinde, proje tüm bu a ş amalarda bir döngü halinde tekrar analiz ve tasarımının gerçekle ş mesi gerekir. Bu döngüye sistem analizi ve tasarımı hayat döngüsü veya sistem geli ş tirme hayat döngüsü denebilir.

23 Sistem Analizi ve Tasarımının Gelişim Nedenleri Sorunlar: Sistemde olu ş abilecek mimari bir sorun veya do ğ ru çalı ş mayan bir modül. Fırsatlar: Sorunsuz çalı ş an bir sistemi daha iyi ve geli ş mi ş bir platforma ta ş ımak. Yönlendirme: Sistem kullanıcılarının de ğ i ş iklik talepleri do ğ rultusunda. Kısıtlamalar: Kısıtlamalar verilen ürün veya hizmetlerin kalitesini ve i ş levselli ğ ini en az düzeyde etkilemeli.

24 Bilgi Sisteminin Prensipleri Tüm sistemler kullanıcı eksenlidir. Tüm bilgi sistem geli ş imlerinde sistem analiz ve tasarımı hayat döngüsü kullanılmalıdır. Sistem analizi ve tasarımı firmalar için maddi yatırımlardır. Yönetici veya analistler kötü gidi ş atlı projeleri iptal etmekten çekinmemelidir. Dökümantasyon sistem analiz ve tasarımının önemli bir ürünüdür.


"G İ R İŞ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Giriş Sistem analizi ve tasarımı yapılmadan üretilen programlar: Hatalı, sorunlu, eksikliklerle dolu. Böyle bir sistemde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları