Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gereksinim Analizi ve Varlık Ba ğ ıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gereksinim Analizi ve Varlık Ba ğ ıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK."— Sunum transkripti:

1 Gereksinim Analizi ve Varlık Ba ğ ıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK

2 İ stenen Bir bilgi sisteminin geliştirilmesi ◦ Hastane Bilgi Sistemi ◦ Kütüphane Bilgi Sistemi ◦ Alışveriş Merkezi Bilgi sistemi Veri tabanı içerik ve yapısı+Veritabanı üzerinde çalışacak uygulama

3 Aşamalar Gereksinim Belirlenmesi Kavramsal Model Mantıksal Model Fiziksel Model

4 İ lk Aşama Geliştirilmek istenen sistemin tam ve do ğ ru tanımının yapılması. Nasıl? ◦ Sistemin kullanıcı kitlesinin tanımlanması ◦ Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi

5 Gereksinimler Bir sistemin beklenen işlevleri yerine getirmesi için sahip olması gereken özelliklerdir. Beklenen işlevler? ◦ Kullanıcıların mevcut sistemde kullandıkları yöntemler ◦ Sistem yapısı ◦ İ ş kuralları ◦ Yaşanan sıkıntı ve problemler

6 1. Gereksinimlerin belirlenmesi Gereksinimlerin Belirlenmesi Gereksinimlerin Toplanması Gereksinim Analizi

7 Gereksinimlerin Toplanması Geleneksel Yöntemler ◦ Anketler ◦ Açık uçlu görüşmeler ◦ Doküman analizi Grupsal Yöntemler ◦ Beyin fırtınası ◦ Prototipleme Gereksinim analisti

8 Gereksinimlerin Toplanması Gereksinim analisti ◦ Görüştü ğ ü kişileri iyi yönlendirmeli ◦ Do ğ ru soruları sorması ◦ Sorularla saklı ve unutulmuş gereksinimleri ortaya çıkarması ◦ Amaç, içerik ve fonksiyonları ele almalı

9 Gereksinimlerin Toplanması Yanlış veya eksik toplanan gereksinimler ◦ İ stenmeyen işleri yapan veya ◦ İ stenen işleri yanlış yapan sistemlerin geliştirilmesine neden olur.

10 Gereksinim Analizi Toplanan gereksinimlerin özelliklerine göre gruplanarak sistem tasarımına hazırlanması çalışmalarıdır. Varlık ba ğ ıntı Diyagramları

11 Örnek Bir e-sınav sistemi Kullanıcı Grupları ◦ Ö ğ retmenler ◦ Ö ğ renciler ◦ Sistem yöneticileri

12 Örnek Yöntem: ◦ Beyin fırtınası ◦ Birebir görüşmeler ◦ Mevcut kullanılan sınav sisteminin incelenmesi

13 Örnek Sorular oluşturulur ◦ Sistemi kimler kullanacak? ◦ Kaç tip yönetici olacak? Yöneticilerin yetkileri neler olacak? ◦ Ö ğ retmenlerle ilgili hangi bilgiler tutulacak ◦ Ö ğ rencilerle ilgili hangi bilgiler tutulacak ◦ Soruların içeri ğ i neler olacak? ◦ Sınavların uygulanmasında belirli bir zaman sınırlaması olacak mı?

14 Örnek Soruların cevapları toplanır E ğ er hedef kitlenin görüşlerinde çelişkili ve tutarsız noktalar varsa, bu görüşler üzerinde uzlaşma sa ğ lanır.

15 Örnek Elde edilen veriler do ğ rultusunda veri gereksinimleri belirlenir. VG1: Sistemi yönetici, ö ğ retmen ve ö ğ renci kullanacak VG2: İ ki tür yönetici olacak. Birisi ana yönetici sistemdeki her tür bilgiye erişebilecek. Di ğ er yönetici sadece sınavların oluşturulması ile ilgili bilgileri görebilecek VG3: Ö ğ retmenlerin adı, yaşı, alanı, e-posta bilgileri tutulacak

16 Örnek Veri tabanı geliştirme ekibi ◦ veri gereksinimleri do ğ rultusunda elde etti ğ i bilgileri gözden geçirmeli  İ lgili veri gereksinimlerini gruplamalı  Gereksiz olanları çıkarmalıdır.

17 Örnek Veri gereksinimlerine ilişkin elde edilen son rapor ◦ kullanıcıların ve proje sahibinin onayına sunulmalı ◦ formlar, raporlar ve menüler için örnekler hazırlanarak kullanıcıların görüşleri alınmalıdır.

18 Ödev 1. Bilgi sistemi geliştirilecek bir konu alanı belirleme 2. Bu sistemi kullanacak hedef kitleyi tanımlama 3. Veri toplama yöntemlerini tanımlama 4. Veri toplama aracını geliştirme 5. Veriyi toplama 6. Veri gereksinimlerini sıralama ve gruplama

19 Aşamalar Gereksinim Belirlenmesi Kavramsal Model Mantıksal Model Fiziksel Model

20 Kavramsal Model Kullanıcıların ve proje sahibinin anlayabilece ğ i şekilde hazırlanan gereksinim modeli, veri tabanı uzmanları tarafından veri tabanı tasarımında kullanılabilecek bir modele dönüştürülmelidir, Bu modele Kavramsal model adı verilir.

21 Örnek Kavramsal modellemede gereksinim analizini temsil eden Varlık Ba ğ ıntı (E-R) Diyagramları hazırlanır. Varlık Ba ğ ıntı Diyagramları ◦ Bilgi sisteminde bulunması gereken varlıkları ◦ Varlıkların niteliklerini ◦ Varlıklar arası ilişkileri

22 Varlık Veri tabanı sistemi içinde tek başına anlam ifade eden ve di ğ er varlıklardan ayrıştırılabilir herşeydir. Örne ğ in ◦ Kullanıcı ◦ Sınavlar

23 Varlık-Nitelikleri Varlıklar kendisinin özelliklerini belirleyen bir veya birden fazla nitelik ile birlikte tanımlanır. Her varlı ğ ın bir birincil anahtar niteli ğ i olmalıdır.

24 Varlık-Nitelikleri

25 Örnek Nitelikler ◦ Çekirdek ◦ Birleşik ◦ Türetilmiş ◦ Birden çok de ğ er alabilen

26 Örnek Çekirdek ◦ Daha alt parçalara bölünemeyen nitelikler

27 Örnek Birleşik ◦ Birden fazla çekirdek niteli ğ in birleşmesiyle oluşmuş niteliklerdir.

28 Örnek Türetilmiş ◦ Veritabanında gerçekte bir de ğ er olarak tutulmayan, var olan di ğ er niteliklerin kullanılması ile hesaplanan niteliklerdir.

29 Örnek Birden çok de ğ er alabilen ◦ Veritabanında birden fazla de ğ er alabilecek olan niteliklerdir.

30 Nitelik türleri

31 Zayıf Varlıklar Sistemde tek başına ayakta duramayan bir başka varlı ğ a ba ğ lı varlıklardır.

32 Varlıklar arası Ba ğ ıntılar Veritabanındaki varlıklar birbirleri ile ba ğ ıntı içerisinde olabilirler. Ba ğ ıntılar Varlık Ba ğ ıntı Diyagramlarında baklava dilimi ile gösterilirler. Her ba ğ ıntıya kısa ve anlamlı bir isim verilir.

33 Varlıklar arası Ba ğ ıntılar

34

35 Veri Bütünlü ğ ü İ lişkisel veri tabanı modellerinde ◦ yanlış ya da ilişkisiz verilerin çeşitli yollarla veri tabanına kaydedilmesi önlenip, ◦ farklı tablolara da ğ ıtılan verilerin kendi içerisinde tutarlılık göstermesine veri bütünlü ğ ü denir.

36 Bütünlük Kısıtları Varlıklar arasında ba ğ ıntılar tanımlanırken, ba ğ ıntının bütünlük kısıtları da tanımlanmalıdır. 1. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları 2. Katılım bütünlük kısıtı

37 Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları Birebir Ba ğ ıntı (1-1) ◦ Bir varlıktaki bir eleman di ğ er varlıkta bir elemana karşılık gelmek zorunda ◦ Ö ğ retim elemanı ve ofis varlıkları ◦ Bir ö ğ retim elemanının sadece bir ofisi bulunabilece ğ i bir kısıt için

38 Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

39 Bire çok Ba ğ ıntı (1-N) ◦ Bir varlıktaki bir eleman di ğ er varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir ◦ Sorular ve soru tipleri varlıkları ◦ Bir soru tipi birden fazla soru ile eşleşebilir

40 Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

41 Ço ğ a çok Ba ğ ıntı (M-N) ◦ Bir varlıktaki birden çok eleman di ğ er varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir ◦ Sorular ve sınav tipleri varlıkları ◦ Bir soru birden fazla sınavda çıkabilir, bir sınav birden fazla soru içerir.

42 Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

43 Katılım Bütünlük Kısıtları Bütün (Zorunlu) Katılım ◦ Bir ba ğ ıntıda varlıkların katılımının zorunlu olması ile ilgili kısıttır. ◦ Bu zorunluluk, varlık kısmına konulan düz çizgi ile ifade edilir. ◦ Örne ğ in sınav sisteminde her sınavda en az bir soru bulunmalı şeklinde bir kısıt oluşturulabilir.

44 Katılım Bütünlük Kısıtları

45 Kısmen Katılım ◦ Bir ba ğ ıntı tanımında varlık katılımı opsiyonel ise oluşturulur. ◦ Bu zorunluluk, yuvarlak işareti ile ifade edilir. ◦ Örne ğ in sınav sisteminde her soru bir sınavda kullanılmamış olabilir.

46 Katılım Bütünlük Kısıtları

47 Varolma ba ğ ıntısı Zayıf varlık ile zayıf varlı ğ ın sistemde bulunmasını sa ğ layan varlık ya da varlıklar arasında varolma ba ğ ıntısı olması gerekir. Zayıf varlık ile di ğ er varlık arasındaki ba ğ ıntı çift çizgili baklava dilimi ile gösterilir.

48 Varolma ba ğ ıntısı

49 Özyineli ba ğ ıntı Özyineli ba ğ ıntı varlı ğ ın kendi içinde oluşturulur. Örne ğ in ö ğ retmenler varlı ğ ındaki her ö ğ retmenin bir zümre başkanı olması gerekliyse ve zümre başkanı da yine bir ö ğ retmense özyineli ba ğ ıntı kurulur.

50 Özyineli ba ğ ıntı

51 Ba ğ ıntı Derecesi Ba ğ ıntılar ikiden fazla varlık arasında da kurulabilir. Ba ğ ıntı TipiDerecesi Öz yineli1-li İ ki varlık arasındaki2-li Üç varlık arasındaki3-lü Üçten fazla varlık arasındakiN-li

52 Üçüncü Dereceden ba ğ ıntı Projeler Malzemeler Üretici firma Hangi firma hangi projedeki hangi malzemeyi sa ğ ladı.

53 Üçüncü Dereceden ba ğ ıntı Projeler Malzemeler Üretici firma Hangi firma hangi projedeki hangi malzemeyi sa ğ ladı.

54 Üçüncü Dereceden ba ğ ıntı

55 Kümelenme Soru bankası ◦ Ö ğ renciler ◦ Sınavlar ◦ Hangi seçene ğ i işaretledi, sınavı aldı ğ ı süre, tarih, toplam puan, vb.

56 Kümelenme

57 Kaynakça Tokdemir, G. ve Ça ğ ıltay, N. E. (2010). Veritabanı Sistemleri Dersi. Seçkin yayıncılık, Ankara.


"Gereksinim Analizi ve Varlık Ba ğ ıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları