Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi NCTS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi NCTS."— Sunum transkripti:

1

2 GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi NCTS

3 İÇERİK 1.Kavram 2.Geni ş leme/Geli ş meler 3.Topluluk & Ortak Transit  Basitle ş tirmeler  Teminat Sistemi 4.TIR Sistemi 5.OT - TIR Kar ş ıla ş tırması 6.Projeler 7.Son Geli ş meler 8.Yapılması Gerekenler 9.NCTS Canlandırması 2

4 Kavram  NCTS (New Computerised Transit System Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi)  Ortak Transit Sözle ş mesi  Tek İ dari Belge Sözle ş mesi  Davet  Ulusal Uygulama 3

5 Genişleme AB EFTA Müzakere Aday Di ğ er Aralık 2010 4

6 58/68 Ülke TIR Sistemi5

7 1.7. 1968 OTS & TİB TT Gözlemci Statüsü Gözlemci Statüsü Başvuru TİB TÜRK İ YE NCTS OT Yönetmeliği OT Yönetmeliği NCTS-TIR EORI G/Ç ÖB 1.1. 1988 30.11. 2000 5.10. 1995 1.1. 1996 1.1. 2005 29.9. 2003 1.1. 2009 1.7. 2009 1.1. 2011 1.1. 2012 Gelişmeler6

8  Topluluk Transiti (AB Gümrük Kodu + Yönetmeli ğ i) • Topluluk içinde zorunlu • Topluluk dı ş transiti “T1” • Topluluk iç transiti “T2” veya “T2F” • Andorra & San Marino dahil  Ortak Transit (1987 AT/EFTA Sözle ş mesi) • Topluluk ve EFTA arasında • Topluluk-dı ş ı e ş ya için “T1” rejimi • Topluluk e ş yası için “T2” rejimi Topluluk & Ortak Transit7

9 • Tüm ta ş ımacılık türlerine uygulanır • Hamil = “Asıl sorumlu” • Teminat türleri: • bireysel • kapsamlı • Teminat muafiyeti : kapsamlı teminat & ta ş ımacılık türü için • Basitle ş tirilmi ş usuller Ortak Transitin Özellikleri8

10 • Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme • Ta ş ımacılık türleri •demiryolu & büyük konteyner •havayolu •boruhattı • İ zinli gönderici & İ zinli alıcı • Özel mühür • Ülkeler arasındaki di ğ er basitle ş tirilmi ş usuller Basitleştirmeler9

11 • Teminat •Bireysel teminat •Kapsamlı teminat • İ braz ş ekilleri •Hareket idaresinde → nakit depozito •Teminat idaresinde → kefil Teminat Sistemi10

12 • Kefil (ta ş ımacılar birli ğ i, banka, sigorta...) •Teminat ülkesinde yerle ş ik & onaylı • İ lgili tüm ülkelerde temsil •Teminat taahhüdü Teminat Sistemi11

13  Teminat istisnaları • Havayolu • Ren & Ren suyolları • Boruhatları • Demiryolu Teminat Sistemi12

14  Bireysel teminat • Hareket ülkesindeki vergi oranlarına dayanan risk altındaki bütün tutar • Nakit depozito: tüm Akit Taraflarda geçerli • Tek bir i ş lem için teminat taahhüdü : teminat idaresinde • Fi ş le teminat (7000 €): taahhüt : tüm Akit Taraflarda geçerli fi ş : 1 yıl geçerli Teminat Sistemi13

15  Kapsamlı teminat • Teminat ülkesinde yerle ş ik asıl sorumluya tanınır • Referans tutar = • geçmi ş teki i ş lemler & gelecekteki ihtiyaçlara • teminat ülkesinin vergi oranlarına dayanan risk altındaki en az 1 haftalık tutar • Gerçek teminat kapsamı = referans tutarın %100’ü • Teminattan indirim/vazgeçme : • asıl sorumlu ile ilgili güvenilirlik ölçütleri • e ş ya ile ilgili yüksek risk ölçütü Teminat Sistemi14

16 TEM İ NAT TUTARI : %100%50%30Vazgeçme ÖLÇÜTLER: (a) 1. İ yi mali durum    2. Yeterli deneyim  (6ay)  (1yıl)  (2yıl) 3.Yetkili makamlarla yakın i ş birli ğ i   4.Ta ş ımacılık i ş lemlerinin kontrolü  5. İ yi mali durum, asıl sorumlunun  taahhütlerini yerine getirme yeterli ğ i (borç ödeme) (a) ko ş ul yok Teminatta İndirim/Vazgeçme Ölçütleri15

17 • 68 Akit Taraf (58 ülkede uygulama) • Karayolu ta ş ımacılı ğ ı • Hamil = Ta ş ıyıcı • TIR Karnesi • Teminat zinciri • 50,000 $ maktu teminat • Ta ş ıma aracının uygunlu ğ u & mühürleme • Sisteme kontrollü giri ş TIR Sistemi16

18 TIR Karnesi Kullanımı17

19  OT’nin avantajları  De ğ i ş ken teminat  ki ş inin güvenilirli ğ i  e ş yanın risk düzeyi  Kefili seçebilme imkanı  Tüm ta ş ıma ş ekillerini kapsaması  Sınırsız yükleme & bo ş altma →→ Parsiyel ta ş ıma  Sistemin otomasyonu (NCTS)  Güvenilir i ş lemciler için basitle ş tirmeler  Herkese açık  AB uyum sürecine etkisi OT/TIR  OT’nin dezavantajları  Avrupa ülkeleri ile sınırlı 18

20  TIR’ın avantajları  Sistemin yaygınlı ğ ı (sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı de ğ il)  TIR’ın dezavantajları  Rekabetçi olmayan kefalet sistemi  Bekleme süreleri  Her ta ş ıma için aynı teminat tutarı (50.000 $)  Yüksek ve herkes için sabit karne maliyeti  Sınırlı sayıda yükleme & bo ş altma imkanı  Sisteme ko ş ullu giri ş OT/TIR19

21  NCTS E ş le ş tirme Projesi - 18 ay  Eylül 2008 – Mart 2010  Ortak Transit Yönetmeli ğ i  Transit Elkitabı  Yardım Masası  30 E ğ itici  5 Farkındalık Semineri AB Projeleri20

22  NCTS Yazılımının B İ LGE Sistemine Entegrasyonu Projesi - 18 ay  Ocak 2009 – Kasım 2010  Yazılım  Ulusal uyumluluk testleri  Uluslararası uyumluluk testleri  18 E ğ itici  350 Personelin e ğ itimi AB Projeleri21

23  AB Komisyonu ile ikili Toplantı, Ş ubat 2010, İ stanbul  Hazırlıklar yeterli  CCN/CSI ba ğ lantısı  Türkiye-AT G İ K Toplantısı, Ekim 2010, Brüksel  Sürecin hızlandırılması  CCN/CSI ba ğ lantısı  AT/EFTA Ortak Komite Toplantısı, Kasım 2010, Brüksel  CCN/CSI ba ğ lantısı  1 Ocak 2012 Son Gelişmeler22

24 Yapılması Gerekenler • CCN/CSI ba ğ lantısı • De ğ erlendirme ziyareti • Karar • Davet 1 Ocak 2012 • Ortak Transit Yönetmeli ğ i çevirisi • Transit Elkitabı çevirisi • Uygunluk testleri • Ortak Transit Yönetmeli ğ i • Ulusal uygulama • Sözle ş me çevirisi • Uygun bulma kanunu • BKK • Sektörün bilgilendirilmesi 23

25 NCTS İ zinli Alıcı Hareket Ülkesi Teminat Ülkesi Varı ş Ülkesi Hareket İ daresi Teminat İ daresi Transit İ daresi Varı ş İ daresi İ zinli Gönderic i 24  Hızlı  Rahat  Güvenli  Ekonomik


"GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi NCTS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları