Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İŞVEREN İŞLEMLERİ ( Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %2 ) Sigortalı ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı

2 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI %2
6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı % 1,5 oranına düşürmeye ya da % 2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 10 uncu maddesi ile 83 ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hükümler, 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3 İŞKOLU KODUNA İLİŞKİN İŞLEMLER
İşkolu koduna yapılan itirazlar üzerine yapılacak değerlendirmeler: İşverenin talebi üzerine yapılacak işkolu kodu değişikliklerinde, 1-İşyeri işverenin vergi mükellefiyetinin bulunması durumunda; a) Vergi Dairesi//Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan işkolu kodu esas alınarak,

4 İŞKOLU KODUNA İLİŞKİN İŞLEMLER
b) Vergi Dairesi//Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda ;

5 İŞKOLU KODUNA İLİŞKİN İŞLEMLER
Talepte bulunulan işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden işkolu kodunu gösteren yazının ibraz edilmesi istenilerek, bu belgede belirtilen iş kolu kodu esas alınarak, İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca karar alınmak suretiyle yetkili kişilerce gerekli işlemler yapılacaktır.

6 ÖNEMLİ NOT ! İlgili vergi dairesinden alınan yazıda belirtilen işkolu kodunun veya “e-vergi levhası” ekranından yapılan sorgulama sonucunda ekrana gelen iş kolu kodunun, işverenin talep ettiği iş kolu kodundan farklı olduğunun anlaşılması halinde vergi dairesince iş kolu kodu değiştirilmediği sürece vergi dairesinin kayıtları esas alınacaktır.

7 İŞKOLU KODUNA İLİŞKİN İŞLEMLER
2) İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunmaması durumunda (“e-vergi levhası” ekranında kaydı bulunmayan işverenlerce) talep edilecek iş kolu kodu değişikliklerinde işyeri dosyasında yer alan işyeri bildirgesi, denetim raporu, tutanak, resmi yazı, varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı v.b. Belgelere bakılarak, İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca iş kolu kodu belirlenecek ve alınan karar doğrultusunda yetkili kişilerce gerekli işlemler yapılacaktır.

8 ÖNEMLİ NOT İşkolu kodunun Komisyonca belirlenememesi durumunda ise işkolu kodunun tespiti amacıyla durum denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettirilecektir !

9 ÖNEMLİ NOT İşyeri dosyalarının işkolu kodlarında herhangi bir şekilde meydana gelen değişiklik sonucu hatalı duruma düşen işkolu kodlarının düzeltilmesiyle ilgili taleplerin yukarıda hususlara dikkat edilerek yapılmasını rica ederiz.

10 ÖNEMLİ NOT Ayrıca; İşyeri tescil işlemleri sırasında Kurum olarak hatayı önlemek ve itiraza mahal bırakmamak için yukarıdaki hususlara dikkat edileceğinden, tescil için gerekli olan belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ibraz edilmesi rica olunur.

11 İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
İşveren, işyeri bildirgesi ekinde Kuruma vermesi gereken; a) Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, b) Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, Bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık istenilmez.

12 İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
İşverenden iş alan alt işverenler : Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

13 İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Birinci fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra; a) Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, b) Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı, ç) İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi, birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir.

14 BİLGİLENDİRME VE HATIRLATMA
Tescil edilecek işyerlerinin altılı işkolu kodunu ve işyeri sicil numarasını gösterir matbu form postaya verilmeyerek, bundan böyle, 7201 sayılı Kanuna göre düzenlenerek işverenlere/vekil tayin edilen kişilere e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesi sırasında tebliğ edileceğinden; Bu konudaki uygulamamıza hassasiyetle uyulmasını rica ederiz.

15 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları