Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nezaket Gürsoy- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi KA Ğ ITSIZ BEYAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nezaket Gürsoy- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi KA Ğ ITSIZ BEYAN."— Sunum transkripti:

1 Nezaket Gürsoy- Gümrük Uzmanı nezaketa@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi KA Ğ ITSIZ BEYAN

2 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü KA Ğ ITSIZ BEYAN Gümrük beyanının yalnızca elektronik ortamda yapılarak elektronik imza ile imzalanması ve beyannameye eklenecek belgelerin yine elektronik ortamda e-imzalı olarak beyannameye eklenmesi i ş lemidir.

3 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü KA Ğ ITSIZ BEYANNAMEYE GEÇ İŞ A Ş AMALARI  AB ve Dünya Bankası Deste ğ i ile 1998 yılında ba ş layan Türk Gümrük İ daresinin Modernizasyonu çalı ş maları  Modernizasyon Yaygınla ş tırma Planı  2010 yılında Merkezi B İ LGE’ye geçi ş  E-belge sisteminin ba ş laması ve tamamen ka ğ ıtsız ortamda beyan

4 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü MEVZUAT DÜZENLEMELER İ  4458 sayılı Gümrük Kanununun 59.-60. maddeleri  5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Kanunda yapılan De ğ i ş iklikler  Gümrük Yönetmeli ğ i Madde 112 (2) “Beyanın, bilgisayar veri i ş leme tekni ğ i yoluyla yapılması esastır. Ancak, beyanın elektronik imzayla yapılamayaca ğ ı istisnai haller Müste ş arlıkça belirlenir.”

5 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü NEDEN KA Ğ ITSIZ BEYANNAME Hedefler  Beyan sürecinde sürat  Ofisden beyan verilebilmesi, gümrük idaresine çıktı alınıp sunulma zorunlulu ğ unun kaldırılması  İ zlenebilirlikte artı ş  Beyannamenin yanı sıra eklerin de sistem üzerinden merkezden görülebilmesi buna ba ğ lı olarak kontrollerde etkinlik

6 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü NEDEN KA Ğ ITSIZ BEYANNAME Hedefler  Verimlilik artı ş ı  İş takibi ile görevlendirilen personelin, ba ş ka konularda daha verimli bir biçimde istihdam edilebilmesi  İ darede yı ğ ılmaların önlenmesini müteakip çalı ş ma ortamında sa ğ lanacak farklı düzen  Ka ğ ıt tasarrufu  Beyannamenin dökümünün alınmaması sonucu sa ğ lanacak tasarruf

7 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü UYGULAMA ÖZET İ Gümrük Beyannamesi elektronik ortamda doldurulur e-imza ile Gümrük İ daresi sistemine aktarılır. Beyannameye eklenmesi gereken belgeler tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama aktarılır e-imza ile imzalanarak e-belge sistemi aracılı ğ ı ile gümrük idaresine gönderilir. E-belge sistemi beyanname ile ekli belgeleri e ş le ş tirir ve idaredeki görevli memurun kullanımına açar. Beyanname ilave bir kabul i ş lemine gerek kalmaksızın muayene memurunun yetkisine dü ş er. Muayene i ş lemi gerçekle ş tirilir, bloke kaldırılır. Tahakkuk eden vergiler mükellefince ödenmesini müteakip beyanname kapanmı ş statüye geçer. E ş ya ambar çıkı ş ına hazır hale gelir.

8 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü UYGULAMA TAKV İ M İ VE BA Ş LAYAN P İ LOT UYGULAMALAR  Ankara TIR, Esenbo ğ a ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinde uygulama ba ş latılmı ş tır.  Teknik alt yapıdaki sorunların giderilmesi sonrasında 01/01/2012 tarihine kadar tüm gümrük idarelerinde uygulamaya ba ş lanılması hedeflenmektedir.

9 KA Ğ ITSIZ BEYANNAMEN İ N ALT B İ LE Ş ENLER İ  E-belge sistemi.  Beyannameye eklenecek belgelerin sadele ş tirilmesi çalı ş maları. Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü

10 E-BELGE PROJES İ  E-Belge Projesi ithalat ve ihracat i ş lemi yapan Yükümlülerin, Gümrük i ş lemlerinde Gümrük Müste ş arlı ğ ınca ka ğ ıt ortamında istenen belgeleri Merkezi Gümrük Sistemine dijital ortamda gönderebilmesini sa ğ lamak üzere geli ş tirilen bir yazılım ve bu yazılımın üzerinde çalı ş tı ğ ı İ çerik Yönetimi Sisteminden olu ş an bir projedir.  Söz konusu proje Gümrük Beyannamesi eki belgeleri ve Firma Dosya Belgelerini kapsayacak ş ekilde geli ş tirilmi ş tir.

11 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER İ N SADELE Ş T İ R İ LMES İ ÇALI Ş MALARI  373 de ğ i ş ik belge;  233 tanesi gümrük mevzuatı dı ş ında kalan mevzuat,  140 tanesi ise gümrük mevzuatı kapsamında,  Tek Pencere sistemi  Kamu Kurum ve Kurulu ş ları ve Meslek Örgütleri ile yapılan Protokoller

12 Gümrükler Genel Müdürlü ğ ü SADELE Ş T İ RME ÇALI Ş MALARI KAPSAMINDA YAPILAN PROTOKOLLER  İ mza süreci tamamlanmı ş protokoller  Gelir İ daresi Ba ş kanlı ğ ı  Dı ş Ticaret Müste ş arlı ğ ı (Revizyonda)  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  Bankalar Birli ğ i  İ hracatçılar Birli ğ i  İ mza süreci devam etmekte olan protokoller  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı  Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im Kurumu


"Nezaket Gürsoy- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi KA Ğ ITSIZ BEYAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları