Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Özkan KIZILCIK- Gümrük Uzmanı Aslı GÜRATEŞ- AB Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Özkan KIZILCIK- Gümrük Uzmanı Aslı GÜRATEŞ- AB Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013."— Sunum transkripti:

1 Ahmet Özkan KIZILCIK- Gümrük Uzmanı ahmetok@gumruk.gov.tr Aslı GÜRATEŞ- AB Uzmanı gurates@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi GÜMRÜK KONSEY İ VE POL İ T İ KA A Ğ LARI OLU Ş TURULMASI

2 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

3 KAVRAM  Gümrük Konseyi Gümrük politikalarının olu ş turulması ve uygulanması hakkında Gümrük Müste ş arlı ğ ına objektif ve tarafsız olarak görü ş bildirecek üst düzey danı ş ma organı  Politika A ğ ları Gümrük konularında uygulamayı geli ş tirmek üzere olu ş turulacak teknik düzeyde i ş birli ğ i platformu

4 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ  DGÖ 2010 Gümrük- Özel Sektör İş birli ğ i Teması  DTÖ Doha Round Ticaretin Kolayla ş tırılması Müzakereleri- Politika süreçlerine özel sektör katılımının artırılması hedefi

5 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ  Küreselle ş en Ekonomide Rekabet Gücünün Artırılması İ çin Ortak Akıl Kullanma Zorunlulu ğ u  İş dostu hizmet politikaları geli ş tirilmesi  Yeniliklerin takip edilmesi  De ğ i ş en ticaret ortamındaki fırsatların de ğ erlendirilmesi

6 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ  Gümrük Konseyi Gümrük Müste ş arlı ğ ının Te ş kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 8. madde  Politika A ğ ları Kurum içi onay prosedürü

7 UYGULAMA  Gümrük Konseyi Örnek çalı ş ma: Vergi Konseyi (2005) Maliye Bakanlı ğ ı bünyesinde vergi düzenlemeleri konusunda kamu kurum ve kurulu ş ları ile sivil toplum örgütlerini bir araya getiren danı ş ma organı

8 UYGULAMA  Gümrük Konseyi  Gümrük politikalarının olu ş turulması ve uygulanması  Gümrük Müste ş arlı ğ ı tüm kamu ve özel sektör payda ş ları  Görü ş alı ş veri ş i ve bilgilendirme organı  Üst düzey katılım

9 UYGULAMA  Politika A ğ ları Örnek çalı ş ma: TIR İ sti ş are Komitesi (2007)  TIR Sisteminin geli ş tirilmesi ve sorunların çözümünde i ş birli ğ i  Payda ş larla düzenli toplantı Gümrük Müste ş arlı ğ ı UNDTİMTİMUT İ KADTOBB

10 UYGULAMA  Politika A ğ ları  Uygulamayı geli ş tirme ve sorun çözümü odaklı  Etkile ş im ve kaynak payla ş ımı esası  Transit, Antrepo, Mü ş avirlik, İ thalat, NCTS vd. konular  Sınırlı sayıda kurum ve kurulu ş  Teknik düzeyde katılım

11 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI  Gümrük Konseyi  Gümrük uygulamalarında dünya standartlarının yakalanması için ortak akıl kullanılması  Sektörün projeler, mevzuat veya teknoloji kullanımındaki son geli ş meler hakkında bilgilendirilmesi  Yeni uygulamalara hızlı adaptasyon

12 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI  Politika A ğ ları  Uygulamanın geli ş tirilmesi ve sorun çözümünde sektörün uygulamaya dair bilgi ve tecrübesinden yararlanma  Gümrük i ş lemlerinde meydana gelen aksamaları ve bu aksamaların nedenleri hakkındaki dü ş ünceleri bildirme imkanı


"Ahmet Özkan KIZILCIK- Gümrük Uzmanı Aslı GÜRATEŞ- AB Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları