Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Leonardo Da Vinci Programı Mustafa YEN İ CE 24259760690.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Leonardo Da Vinci Programı Mustafa YEN İ CE 24259760690."— Sunum transkripti:

1 Leonardo Da Vinci Programı Mustafa YEN İ CE 24259760690

2 Leonardo Da Vinci Programı Nedir ? Leonardo Da Vinci, Avrupa Birli ğ i’ne üye ve aday ülkelerin mesleki e ğ itime yönelik politikalarını desteklemek ve geli ş tirmek için yürütülen bir programdır.

3 Leonardo Da Vinci Programı’nden Kimler Faydalanabilir ? Bütün resmi ve özel kurum ve kurulu ş lar, e ğ itim kurumları ile KOB İ, STK ve yerel idareler Leonardo Da Vinci programına proje sunabilmektedirler.

4 Leonardo Da Vinci Programı’nın Amacı Nedir? Bu program ile ülkeler arası i ş birli ğ i kullanılarak mesleki e ğ itim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geli ş tirilmesini, yeniliklerin te ş fik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmi ş tir.

5 Leonardo Da Vinci Programı’nın Hedefleri Nelerdir?  Ki ş ilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki e ğ itimlerinde beceri ve yeterliliklerinin arttırılması,

6 Leonardo Da Vinci Programı’nın Hedefleri Nelerdir?  Teknolojil ve örgütsel de ğ i ş imi güçlendirmek amacıyla sürekli-mesleki e ğ itimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilik kazanmada katilenin yükseltilmesi ve bunlara eri ş imin kolayla ş tırılması,

7 Leonardo Da Vinci Programı’nın Hedefleri Nelerdir?  Rekabet edebilmeyi ve giri ş imcili ğ i geli ş tirmek üzere mesleki e ğ itimin yenile ş me sürecini arttırmak.

8 Leonardo Da Vinci Programı’nın Hedefleri Nelerdir?  Sürekli mesleki e ğ itim ve ömür boyu ö ğ renme iste ğ inin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik de ğ i ş imlere uyumun te ş vik edilmesi.

9 Leonardo Da Vinci Programı Uygulanırken !!!  Yenilikçi danı ş ma ve rehberlik yakla ş ımlarına,  Isgücü piyasasında en fazla dezavantajlı konumda bulunanların e ğ itim almasını kolayla ş tıracak uygulamaların geli ş tirilmesine,  Kadın ve erkeklere e ş it fırsatlar sunulmasına, Dikkat edilecektir…

10 Leonardo Da Vinci Programı İ le İ lgili Detaylar…  Ba ş vuru Formuna,  Ba ş vuru Rehberine,  Ba ş vuru Için Gerekli Ko ş ul ve Belgelere,  Sözle ş me Bilgi Formuna,  Ba ş vuru Formuna, http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=4346664B25 AF3AE8D4C9DEE660A477D125F01http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=4346664B25 AF3AE8D4C9DEE660A477D125F01 linkinden ula ş abilirsiniz…

11 Leonardo Da Vinci Programı THE END


"Leonardo Da Vinci Programı Mustafa YEN İ CE 24259760690." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları