Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Şevket ALP Şube Müdürü /4274

2 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

3 Bu Yönetmelik 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Amacı ve kapsamı İl düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikasının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerin belirlenmesini, muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü piyasa analizlerinin yapılmasını,

5 Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki eğitim çerçeve programlarının ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirilmesini, Mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmayı, Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve önerilerin incelenmesini

6 Mesleki eğitimin planlanması, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planların onaylanmasını ve bunların uygulama sonuçlarının izlenmesini kapsar.

7 Kurulun Yapısı Kurul Yürütme kurulu Denetim kurulu Sekretarya

8 Kurulun Oluşumu (1) Kurul valinin başkanlığında; a) Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya genel sekreteri veya yardımcısı. b) İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. c) İl Millî Eğitim Müdürü. ç) İl Sanayi ve Ticaret Müdürü.

9 d) İŞKUR İl Müdürü. e) İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı. f) İşçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci. g) İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı. ğ) İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluşur.

10 Kurulun gündem maddesindeki konularla ilgili olarak Kurul başkanının gerekli görmesi halinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bir temsilci kurula bilgi vermek amacıyla çağrılabilir.

11 Kurulun Görevleri a) İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak. b) İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü piyasa analizleri yapmak-yaptırmak, bu amaçla gerektiğinde ilgili alan uzmanlarından komisyonlar oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları değerlendirmek ve yayınlamak, gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kurullara sunmak. c) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirmek.

12 ç) Mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.
d) Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak. e) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek. f) İşgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları onaylamak ve bunların uygulama sonuçlarını izlemek.

13 g) Mesleki eğitimin geliştirilmesine ilişkin tam gün tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili görüş bildirmek ğ) Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet sonucu yörede faal durumdaki işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, işletmede mesleki eğitime alınacak ve beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının belirlenmesine ilişkin oranların oluşturulması konusunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesine göre görüş bildirmek. h) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

14 Yürütme KurullarInIn Görevleri
a) Kurulun il istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturabilmesi için gerekli bilgi ve dokümanları hazırlamak, b) İşgücü piyasası araştırmaları da dikkate alınarak yerel düzeyde istihdam ve mesleki eğitim politika önerileri belirlemek, c) İlin işgücü piyasası analizlerini yapmak/yaptırmak konusunda Kurulun vereceği görevleri yerine getirmek, ç) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için kurula görüş ve öneriler sunmak, ç) Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için Kurula görüş ve öneriler sunmak,

15 d) Mesleki ve teknik eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak Kurula görüş sunmak, e) Kurul tarafından alınan kararlar ile il düzeyinde uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerin uygulanmasını izlemek, gerektiğinde kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, f) Kurulda alınan kararlara ilişkin eylem planları hazırlayarak Kurulun onayına sunmak ve onaylanan eylem planları doğrultusunda sorumlu kuruluşlar tarafından hazırlanan faaliyet planlarının uygulanmasını izlemek, uygulama sonuçları hakkında kurula bilgi vermek,

16 g) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları inceleyerek Kurulun onayına sunmak ğ) Kurul toplantıları için gündem hazırlamak h) Belirlenecek konularda kendi üyeleri arasından veya üye kurumların konularında uzman kişilerinden alt komisyonlar oluşturmak ı) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Kurulun onayına sunmak,

17 Sanayi bölgeleri ile esnaf ve sanatkârların sektörel düzeyde ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere il düzeyinde istihdam ve eğitim konularında inceleme, araştırma yapmak için Kurul üyesi kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personel ile alt komisyonlar oluşturabilir.

18 Denetim Kurulu Kurul başkanının onayı ile; Kurum, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kurul üyesi işçi ve işveren konfederasyonu tarafından belirlenecek birer üyeden oluşur. Üyeler yapacakları ilk toplantıda denetim kurulu başkanını oy çokluğuyla seçerler.

19 Sekretarya oluşumu ve görevleri
Kurul ve Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetleri Kurum İl Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

20 SekretaryanIn görevleri
Kurulun ve yürütme kurulunun toplantı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, gündemini, yerini ve saatini üyelere bildirmek, Kurulun ve yürütme kurulunun raportörlük, dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Kurul ve yürütme kurulunun toplantı tutanaklarını düzenlemek, başkan ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak, İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek, Kurul ve komisyon toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

21 TEŞEKKÜRLER


"Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları