Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Buket ASAF- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi E Ş YANIN İ LG İ L İ REJ İ ME KAYIT YOLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Buket ASAF- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi E Ş YANIN İ LG İ L İ REJ İ ME KAYIT YOLU."— Sunum transkripti:

1 Buket ASAF- Gümrük Uzmanı buketc@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi E Ş YANIN İ LG İ L İ REJ İ ME KAYIT YOLU İ LE G İ R İŞİ

2 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

3 KAVRAM Kayıt yolu ile rejime giri ş usulü, e ş yanın ilgili rejime geçi ş inin yükümlünün i ş yerinde veya gümrük idaresi tarafından kabul edilen di ğ er bir yerde kayıt yoluyla yapılmasına imkan tanıyan bir uygulamadır.

4 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ Gümrük İş lemlerinin Basitle ş tirilmesi ve Kolayla ş tırılmasına İ li ş kin Revize Kyoto Sözle ş mesinde de kayıt yoluyla rejime giri ş usulü bir geçi ş standardı olarak yer almaktadır. Sözle ş me akit taraflara Geçi ş Standartlarına 60 ay içerisinde uyma yükümlülü ğ ü getirmektedir.

5 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ KOLAYLIK Beyan sahibinin e ş yayı gümrü ğ e sunma yükümlülü ğ ünden muaf tutulması Mali ve ticari kontrollerin gümrük idaresinde de ğ il de yükümlünün tesislerinde yapılması AMAÇ E ş yanın gümrük i ş lemlerinin hızlandırılarak bir an önce ekonomiye kazandırılması

6 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ Kayıt yolu ile rejime giri ş usulü yükümlü ile gümrük idaresi arasında güven ve i ş birli ğ i esasına dayalı olan bir uygulamadır.

7 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ Şirketler açısındanGümrük açısından Gümrük i ş lemlerinin kolayla ş tırılması Zaman kaybının ve maliyetlerin minimize edilmesi Vergilerin ertelenmesi ve toplu olarak ödenebilmesi uluslararası rekabet gücünde artı ş İş yükünün azalması Kontrollerin riskli işlemlere yönlendirilebilmesi Sonradan kontrolün yaygınlaştırılması denetimin etkinleştirilmesi

8 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ AB MEVZUATI (YASAL DAYANAK) 2913/92 sayılı Konsey Tüzü ğ ü ile tesis edilen; Topluluk Gümrük Kodu-Md.76 Kod’un uygulanması hakkındaki hükümleri içeren 2454/93 sayılı Komisyon Tüzü ğ ü ile tesis edilen; Topluluk Gümrük Yönetmeli ğ i-Md.253-289

9 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ MODERN İ ZE GÜMRÜK KODU Modernize Gümrük Kodunun gümrük beyan türleri ile ilgili 107’nci maddesinde bir beyan türü olarak sayılmı ş tır. Ancak beyan sahibinin kayıtlara giri ş i ş lemi yapmasının gümrük beyanı olarak kabul edilebilmesi için gümrük idaresinin beyan sahibinin elektronik sistemlerine eri ş mesi ve gümrük idareleri arasında gerekli bilgi de ğ i ş iminin sa ğ lanması ş art olarak ko ş ulmu ş tur.

10 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ TÜRK GÜMRÜK MEVZUATI 4458 sayılı Gümrük Kanunu-Md.71 Gümrük Yönetmeli ğ i-Md.140,149,157,166

11 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ Kayıt yolu ile rejime giri ş usulü izninin verilmesi, askıya alınması, geri alınmasına ili ş kin usul ve esaslar ile e ş yanın gümrük idaresine bildirilmesi, bildirimden sonraki bekleme süresi, tamamlayıcı beyanın verilmesi, vergilerin ödenmesi gibi uygulama esaslarını belirleyen bir Tebli ğ hazırlanması gerekmektedir.

12 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ K İ MLER YARARLANAB İ L İ R? Gümrük Yönetmeli ğ i Md.140 Yetkilendirilmi ş Yükümlü-Basitle ş tirilmi ş Gümrük İş lemleri Sertifikası Yetkilendirilmi ş Yükümlü-Basitle ş tirilmi ş Gümrük İş lemleri /Emniyet ve Güvenlik Sertifikası A Sınıfı Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesi sahibi gerçek ve tüzel ki ş ilerden 149,157 ve 166’ncı maddelerde belirtilen ko ş ulları sa ğ layanlar

13 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ KO Ş ULLAR Usulden yararlanabilmek için imalatçı olmanın yanında Ticari kayıtların tutulmasına, E ş yanın konulaca ğ ı yerlere ili ş kin fiziki ko ş ullara Bilgisayar altyapısına ili ş kin ko ş ulların sa ğ lanması gerekmektedir.

14 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ İZİN SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1 Gümrük idarelerinin belirledi ğ i ya da uygun gördü ğ ü yere gelen veya söz konusu yerden sevk edilen e ş yanın ilgili gümrük idaresine bildirilmesi, E ş yanın rejime giri ş ine ili ş kin hükümlerin uygulanması için gerekli olabilecek bütün belgelerin gümrük idaresinin incelemesi için hazır bulundurulması,

15 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ İZİN SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-2 E ş yanın i ş letmenin ticari kayıtlarına ya da stok kayıtlarına alınması, Bu kaydın e ş yanın te ş hisi için gerekli bütün bilgileri ve kaydın yapıldı ğ ı tarihi içermesi gerekmektedir. Çünkü kayıt i ş lemi beyanname tescili ile aynı hukuki sonucu do ğ urmaktadır.

16 UYGULAMA-Normal iş akışı (Karayoluyla TGB’ne gelen eşyanın SD Girişi) Türkiye Gümrük Bölgesine (TGB) gelen e ş yanın sınır gümrük idaresine sunulması HG İ -Ör: Kapıkule TIR Transit rejimi altında e ş yanın iç gümrü ğ e ta ş ınması VG İ - Ör:Ankara TIR E ş yanın varı ş gümrük idaresine sunulması,ta ş ıttan bo ş altılarak geçici depolama yerine alınması Transit rejiminin sonlandırılması Beyanname tescil edilmesi Beyannamenin teslim alınması ile muayene hat türünün belirlenmesi E ş yanın muayene/ kontrol i ş lemlerinin yapılması Vergilerin ödenmesi E ş yanın geçici depolama yerinden çıkarılması ve ta ş ıta yüklenmesi Yükümlünün tesislerine ta ş ınması ve ta ş ıttan bo ş altılması

17 UYGULAMA- Kayıt Yolu İş Akışı (Karayoluyla TGB’ne gelen eşyanın SD Girişi) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen e ş yanın sınır gümrük idaresine sunulması Hgi- Ör: Kapıkule TIR E ş yanın transit rejimi altında sınırdan izin sahibi firmanın tesislerine ta ş ınması E ş yanın yükümlünün tesislerine geldi ğ ine ili ş kin gümrük idaresine ve di ğ er kurumlara bildirim yapılması İ zinli alıcı statüsü bulunan izin sahibinin transit rejimini sonlandırması Bildirim üzerine öngörülen bekleme süreleri sonunda ya da kontrol sonrasında e ş yanın kayıtlara alınarak rejime geçi ş inin sa ğ lanması Bir ay içerisinde gerçekle ş tirilen i ş lemlere ili ş kin olarak tamamlayıcı beyan verilmesi Vergilerin ödenmesi

18 UYGULAMA Normal iş akışı-Kayıt Yolu iş akışı karşılaştırması Kapıkule TIR Ankara TIR Yükümlünün Gümrük Müdürlü ğ ü Gümrük Müdürlü ğ ü Tesisleri Normal usulde e ş yanın gümrük i ş lemlerinin sonuçlandırılma süresi günlerle ifade edilirken, Kapıkule TIR Yükümlünün Gümrük Müdürlü ğ ü Tesisleri Kayıt yoluyla rejime giri ş usulünde bu süre saatlerle ifade edilmektedir.

19 UYGULAMA E ş yanın sonradan kontroller kapsamında muhasebe kayıtları ve di ğ er ticari belgeler üzerinden incelenmesi temeline dayalı olan kayıt yoluyla rejime giri ş usulünün uygulanabilmesinin en önemli ş artı sonradan kontrollerin etkin bir ş ekilde yürütülebilmesidir.

20 UYGULAMA Kayıt yoluyla rejime giri ş usulü yükümlü-gümrük idaresi- di ğ er kurumlar arasında elektronik bildirim yapılması temeline dayandı ğ ından Gümrük-Firma-Di ğ er Kurumlar ve Gümrük İ darelerinin kendi arasında elektronik veri de ğ i ş iminin sa ğ lanmasını gerektirmektedir.

21 UYGULAMA Dı ş ticaret düzenlemeleri kapsamında ba ş ka idarelerin kontrol ve uygunluk de ğ erlendirmesine tabi e ş yanın kayıt yolu ile serbest dola ş ıma giri ş inde gümrük idarelerinin belirledi ğ i ya da uygun gördü ğ ü yere gelen e ş yanın ilgili kurumlara da elektronik ortamda bildirilmesi ve bu bildirim üzerine ilgili kurumların da e ş yanın bulundu ğ u yerde gerekli kontrolleri yapması ve kontrol sonuçlarını gümrük idaresine ve yükümlüye bildirmesi gereklili ğ i do ğ maktadır.

22 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI Aralık 2010 itibari ile; A sınıfı belge sahibi firma sayısı: 162 23’ü Tekstil firması 20’si Beyaz E ş ya-Elektronik firması 19’u Demir-Çelik firması 14’ü Otomotiv firması 11’i Gıda firması 6’sı Kimya firması 69’u Di ğ er (Plastik, çimento, tütün, ilaç, kozmetik firması)

23 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI A sınıfı onaylanmı ş ki ş i statü belgesi sahibi firmaların 2010 yılı dı ş ticaret hacmindeki payı; İ thalatta %33,6, İ hracatta %32,3’tür.

24 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI A sınıfı Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesi sahibi firmaların sayısı ve dı ş ticaret hacmindeki payı dikkate alındı ğ ında, usulün uygulamaya geçirilmesi ile gümrük i ş lemlerinden do ğ an zaman kayıplarının ve maliyetlerin hem gümrük idareleri hem de firmalar açısından büyük ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.


"Buket ASAF- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi E Ş YANIN İ LG İ L İ REJ İ ME KAYIT YOLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları