Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN 2012-2015 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
1.BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Haziran 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 NEDEN BURADAYIZ (sunum planı)
Stratejik Planlamayı Anlamak Stratejik Planlama hazırlıklarına başlanması

3 TOPLANTIYA KATILANLARIN SEÇİMİ
Katılımcılık Stratejik Planın Üniversitemiz açısından önemi

4 SÜREÇ TAKVİMİ 1 Ön Hazırlıklar (Kasım 2009-Mayıs 2010)
Rektörlük Bilgilendirme ve Benimsetme Toplantısı ( ) Rektörlük Stratejik Plan Çağrısı ( ) Stratejik Planlama Ekibinin seçimi ( ) Stratejik Planlama Ekibinin Onayı ( ) Stratejik Plan Ekibi Bilgilendirme Toplantısı ( )

5 Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez”
Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

6 STRATEJİK PLAN Stratejik Plan; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kamu idarelerinin; - orta ve uzun vadeli amaçlarını, - temel ilke ve politikalarını, - hedef ve önceliklerini, - performans ölçütlerini, - bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içeren plandır. (5018 sayılı Kanun madde 3/n)

7 STRATEJİK PLANIN AMAÇLARI
• Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak, • Nitelikli kamu hizmeti sunmak, • Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak, • Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek, • Toplumsal beklentileri karşılamak, • Yaşam kalitesini arttırmak, • Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

8 STRATEJİK PLANIN ÖNEMİ
A) Bütçe, Stratejik Plana Dayalı Olmak Zorundadır. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarına dayalı olarak hazırlarlar. (5018 sayılı Kanun madde 9/2-4) B) Harcamalar, Stratejik Plana Uygun Olmak Zorundadır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının stratejik plana, bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata uygun olmasından sorumludur. (5018 sayılı Kanun madde 32/2, 13/c-d) C) Stratejik Planla ilgili Faaliyet Raporu Verme Zorunludur. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Rapor kamuoyuna açıklanır, birer örneği Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilir. (5018 sayılı Kanun madde 41/1-5)

9 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ UYGULAMA Stratejik Plan Performans Programı
İdare Bütçesi • Misyon • Vizyon • Stratejik amaçlar • Stratejik hedefler Faaliyet/Proje • Öncelikler • Performans hedefleri • Faaliyet/projeler • Kaynak ihtiyacı • Performans Göstergeleri Harcama birimleri Kaynak tahsisi Performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Denetim ve Değerlendirme TBMM • Faaliyet/proje sonuçları • Performans hedef ve gerçekleşmeleri • Sapma ve nedenleri • Öneriler • Hesap verme sorumluluğu • İç Denetim • Dış Denetim

10 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?
Sonuçların planlanmasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Günü kurtarmaya yönelik değildir. Bir şablon değildir. Salt bir belge değildir. Sadece bütçeye dönük değildir. Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

11 ANAHTAR 1 Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein

12 STRATEJİK PLANLAMA 3 Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde:
kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını, ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

13 STRATEJİK PLANLAMA 4 Stratejik planlama;
kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkeler inden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

14 STRATEJİK PLANLAMA

15 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR NE DEĞİLDİR
Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve değerlendirme önemli

16 STRATEJİK PLANLAMANIN PLANLAMASI temel sorular 1
Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?

17 STRATEJİK PLANLAMANIN PLANLAMASI temel sorular 2
Kişilere yönelik: Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?

18 STRATEJİK PLANLAMANIN PLANLAMASI temel sorular 3
Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

19 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Planlama Ekibinin Oluşturulması Aşamasındaki Sorular: Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyor mu? Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi? Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı? Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi?

20 4N STRATEJİK PLANLAMA 1 Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

21 STRATEJİK PLANLAMA 2 Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Faaliyetler, Projeler ve Bütçe Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü


"STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları