Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evren YENİ- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi TEK PENCERE S İ STEM İ VE TEK DURAKTA KONTROL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evren YENİ- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi TEK PENCERE S İ STEM İ VE TEK DURAKTA KONTROL."— Sunum transkripti:

1 Evren YENİ- Gümrük Uzmanı eyeni@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi TEK PENCERE S İ STEM İ VE TEK DURAKTA KONTROL

2 TEK PENCERE S İ STEM İ

3 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

4 KAVRAM  Tek Pencere, ticaret ve ta ş ımacılık ile u ğ ra ş an tarafların standart bilgi ve belgeleri tek bir giri ş noktasından sunarak ihracat, ithalat ve transit ile ilgili tüm yasal gereklilikleri yerine getirmelerine olanak sa ğ layan bir sistemdir.  Tek Pencere sisteminin uygulanması, uluslararası ticaret erbabının çe ş itli yerlerde bulunan birçok kamu kurumuna ayrı ayrı gitmelerine gerek kalmadan yasal belgeleri tek bir noktadan ibraz edebilmelerine olanak tanır. Tek Pencere vasıtasıyla ba ş vuruda bulunanlar, ilgili tüm yanıtları yine aynı tek noktadan alırlar.

5 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ  Tek Pencere sistemi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için gerekli bilginin temin edilmesi ve payla ş ılması sürecini hem i ş dünyası hem de devlet açısından makul bir düzeye gelecek ş ekilde sadele ş tirir ve kolayla ş tırır.  Sistem, resmi kontrollerin etkinli ğ i ile etkilili ğ ini artırır, ayrıca kaynakların daha iyi kullanılmasını sa ğ ladı ğ ı için hem devlet hem de i ş dünyası açısından maliyetleri dü ş ürür.  Dı ş ticaret i ş lemlerinde Tek Pencere’nin uygulanması, en ba ş ta BM Ticaretin Kolayla ş tırılması ve Elektronik Ticaret Merkezi (UN/CEFACT)olmak üzere DGÖ ve DTÖ tarafından te ş vik edilmektedir.  AB’de 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle tüm üye devletlerde tam olarak uygulanıyor olması öngörülmektedir.

6 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ  24 Haziran 2008 tarihinde kısmen yürürlü ğ e giren AB Modernize Gümrük Kodu, Tek Pencere kavramını bünyesinde bulundurarak bu uygulamanın ilk defa topluluk mevzuatına girmesini sa ğ lamı ş tır.  Ülkemizde Tek Pencere hakkında herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır.  Tek Pencere’nin uygulanması, birçok kamu kurumu ve farklı mevzuat ile ilgili oldu ğ undan, yetki ve yasal dayanak çatı ş ması ya ş anmaması açısından, ba ş langıç kararının ardından yürütülecek teknik çalı ş malara paralel olarak mevzuat temeli de olu ş turulmalıdır.

7 UYGULAMA  Devlet veya ve i ş dünyasında yer alan tüm aktörler Tek Pencere uygulanmasına sıcak bakmayabilirler. Böyle durumlarda, kar ş ıt tutum içerisinde olanların kaygıları en hızlı ş ekilde tanımlanarak ele alınmalıdır.

8 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI İş Dünyası açısından getiriler:  Gecikmelerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması  İş lemlerin hızlı tamamlanması ve e ş yanın seri bir ş ekilde serbest bırakılması  Öngörülebilir ba ş vuru süreci ve kurallar  Kaynakların daha etkili ve etkin kullanımı  Yüksek saydamlık Devlet İ çin Getiriler:  Kaynakların daha etkili ve etkin da ğ ılımı  Hatasız (ve ço ğ unlukla artmı ş ) vergi kazancı  İş dünyasının sisteme uyumunun artması  Geli ş mi ş emniyet ve güvenlik  Yüksek saydamlık

9 TEK DURAKTA KONTROL

10 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

11 KAVRAM  Tek Durakta Kontrol, aynı e ş ya üzerindeki gümrükle ilgili ve/veya di ğ er muayenelerin ve dı ş ticaretle ilgili de ğ i ş ik düzenlemeler (sa ğ lık, çevre, vb.) uyarınca yapılan fiziki kontrollerin tüm yetkili idareler tarafından aynı yer ve aynı zamanda yapılmasını gerektirmektedir.  Yapılacak bu kontrollerin, koordineli ve yapısal bir organizasyon içerisinde yürütülmesi esastır.

12 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ  Tek Durakta Kontrol sistemi sayesinde ilgili tüm yetkili idarelerce aynı yer (liman sahası, antrepo vb.) ve zamanda kontrol edilen e ş ya serbest bırakılacaktır.  Bu ş ekilde i ş leyen bir süreç, tacirleri de ğ i ş ik idarelere numune götürme veya bu idarelerden kontrol amacıyla farklı zamanlarda farklı çalı ş anların gelmesini bekleme külfetinden kurtaracak, i ş süreçlerini önemli ölçüde kolayla ş tıracak ve kısaltacaktır.  AB’de 2013 yılından sonra üye devletlerde tam olarak uygulanıyor olması öngörülmektedir.

13 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ  24 Haziran 2008 tarihinde kısmen yürürlü ğ e giren AB Modernize Gümrük Kodu’nun 26’ncı Maddesi, Tek Durakta Kontrol’un topluluk bünyesindeki yasal dayana ğ ını olu ş turmaktadır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10/A Maddesi’nin dördüncü fıkrası, Gümrük idareleri dı ş ındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekle ş tirilecek kontroller gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün oldu ğ u ölçüde aynı yer ve zamanda yapılaca ğ ını hüküm altına almı ş tır.  Söz konusu fıkra, Modernize Gümrük Kodu’ndan önceki Topluluk Gümrük Kodu’nun konu ile ilgili maddesi ile paralellik göstermekte ve e ş ya üzerinde gerekli kontrollerin yetkili idareler arasında i ş birli ğ i içinde ve “mümkün oldu ğ u ölçüde” aynı yer ve zamanda yapılması hususunda bir nevi temenni mahiyetindedir.  “Mümkün oldu ğ u ölçüde” ifadesinin madde metninden çıkarılması uygulamayı zorunlu hale getirebilecektir.  Ayrıca kurumlararası yetki ve mevzuat çakı ş masının önlenmesi adına alt mevzuat düzenlemeleri de yapılmalıdır.

14 UYGULAMA  Yetkili idarelerin, serbest dola ş ıma girecek veya ihraç edilecek e ş yanın oldu ğ u yere giderek kontrolünü yapacak yeterli personeli olmaması, kontrolü yapacak görevlilerin öngörülen zamanda öngörülen yerde olmaları kar ş ısında lojistik engeller bulunması, kontrolün yapılaca ğ ı gümrüklü sahalarda e ş yanın incelenmesinde kullanılacak ekipman ve malzeme bulunmaması veya hepsinden önemlisi kurumların faaliyet alanı ile ilgili mevzuatın Tek Durakta Kontrol’e imkan vermemesi, olası engellerden bazılarıdır.  Bu sorunları a ş mak adına ilgili kurum personelinin tek bir idari çatı altında toplanması için gerekli mevzuat de ğ i ş ikli ğ i yapılması, mutlak olarak de ğ erlendirilmesi gereken bir seçenektir.

15 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI İş Dünyası açısından getiriler:  İş lemlerin hızlanması  Gecikmelerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması  Kaynakların daha etkili ve etkin kullanımı Devlet İ çin Getiriler:  Kaynakların daha etkili ve etkin da ğ ılımı  Yersiz beklemelerin önlenerek i ş dünyasında nezdinde daha olumlu bir imaj olu ş turulması


"Evren YENİ- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi TEK PENCERE S İ STEM İ VE TEK DURAKTA KONTROL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları