Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuvars Kristali : Yüzyıllardır tedavi ve sihir alanlarında kullanılan Kuvars Kristali, bugün tedavi edici nitelikleri en fazla olan ta ş ların ba ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuvars Kristali : Yüzyıllardır tedavi ve sihir alanlarında kullanılan Kuvars Kristali, bugün tedavi edici nitelikleri en fazla olan ta ş ların ba ş."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kuvars Kristali : Yüzyıllardır tedavi ve sihir alanlarında kullanılan Kuvars Kristali, bugün tedavi edici nitelikleri en fazla olan ta ş ların ba ş ında gelir. Duygusal dengeleyicidir. Beyin fonksiyonlarını stimüle eder. Kahinlerin kristal küreler kullanarak yorumlarda bulunmaları, onun zihinsel konsantrasyona ne kadar etki etti ğ inin de bir göstergesidir.

4 Ametist : Ametist, kuvars ailesinden mor ya da mavi-mor renkli bir ta ş tır. Eski ça ğ larda "Sarho ş lu ğ u yok eden ta ş " diye bilinirdi. O zamanlarda bir kısım kadeh,çanak, kap gibi ş eylerin birço ğ u ametistten yapılmaktaydı. Ametist, ba ğ ı ş ıklık sistemini kuvvetlendirir, kanı temizler ve enerji verir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatı ş tırıcı etkisi vardır. Eski ça ğ larda ki ş ileri hırsızlıklara kar ş ı korundu ğ u söylenir. Meditasyon için en ideal ta ş lardandır.

5 Lapis Lazuli : Gece Ta ş ı ya da gerçek Ta ş ı olarak da adlandırılan Lapis Lazuli, renginden dolayı göklerin sembolü olarak kabul edilir. Küçük çocukları korkularından ve solunum yolu hastalıklarından uzak tuttu ğ u için Çocuk ta ş ı da denir. İ skeleti kuvvetlendirir, tiroid bezlerini harekete geçirir. Tansiyon ve kaygıyı azaltıcı, canlandırıcı etkisi vardır. Zihinsel açıklık ve aydınlanma için kullanılır. Yaratıcı ifade, fiziksel yetenekler ve ileti ş im yetene ğ ini kuvvetlendirir.

6 Akik : Bedensel ve zihinsel kuvvetlendirici bir ta ş olan akik,ta ş ıyanı tehlikeden korur, uyumsuzluklarına son verir. Akik ta ş ının bunların yanı sıra uykusuzlu ğ a, korkaklı ğ a, karabasana,nazara ve hatta metabolizmaya faydası oldu ğ u da bilinen güçleri arasındadır. Gerçeklerin farkına varılmasında yardımcı rol oynar. Eski Romalılar gücüne inandıkları bu ta ş tan yüzük yaptırarak parmaklarına takarlardı.

7 Yakut : Ki ş iyi imitasyonlarından kurtardı ğ ı gibi,kendinden fazla di ğ erlerini dü ş ünmesine yol açar. Cesaret, ruhsal geli ş me, liderlik, mutluluk duygularını arttırır. Cinsel a ş ırılıklara da iyi geldi ğ i söylenir. İ nsanları mutsuzlu ğ a kar ş ı korudu ğ una inanılır. Tasa, korkular, zehirlenmeler, zihinsel bozukluklara, erken ölüme ve hatta sel, fırtına gibi do ğ al afetlere kar ş ı da korudu ğ u bilinir. Kimi yerlerde ise ta ş sahibinin etine ya da di ş ine takıldı ğ ında daha fazla güç ve enerji verdi ğ ine inanılır.

8 Turkuvaz : Bilinen ta ş ların ve de tılsım olarak kullanılan ta ş ların en popüleridir, çok sayıda da koruyucu özellikleri bulunur. Tüm vücudu kuvvetlendirir, hücreleri yeniler, kan dola ş ımı, ci ğ erlerleri canlandırır. Sakinlik verir ve yaratıcı ifadeye güç kazandırır. Duygusal denge, ileti ş im, sadakat ve dostlu ğ u sembolize eder. Turkuvaz eski ça ğ larda hayvanları kötü etkilerden korumak için at tılsımı olarak da kullanılırdı. Aztek uygarlı ğ ında ise bu ta ş a "Tanrıların Ta ş ı " adı verilmi ş ti.

9 Zümrüt : Ba ğ ı ş ıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ci ğ er ve böbre ğ i kuvvetlendirdi ğ i bilinir. Beden-ruh- zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını da içerir. Zümrüde kimi yerlerde "Ko ş ulsuz A ş k Ta ş ı" da denmektedir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi arma ğ an olarak görülür. Kimi İ slam ülkelerinde zümrüdün var olan koruyucu tılsım gücünü bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildi ğ ine de rastlanmı ş tır.

10 Ayta ş ı : Ayta ş ı, lenfotik sistemdeki bozuklukları ortadan kaldırır. Duygusal dengeleyici vasıflara sahiptir. Tutumlarda esneklik yaratır. Hindistan da kutsal bir ta ş olarak kabul gören ayta ş ı, sevgilileri daha ihtiraslı yaptı ğ ı da söylenir. Ayta ş ı, kadınlar tarafından kısırlı ğ a iyi geldi ğ i ve üreme organlarının sorunlarını çözmesi ve de kolay do ğ um yapmaya yaradı ğ ı için ta ş ınır.. Ayta ş ı üzerine yapılan rivayetlerin en çarpıcısı da, onu tılsım olarak ta ş ıyan ki ş iyi ş öhretli ve görünmez yaptı ğ ıdır.

11 Kara Kehribar : Sahibini çe ş itli hastalıklardan korudu ğ una inanılan kara kehribar, takanı cinlere ve melankolik durumlara kar ş ı korumasıyla da çok popüler bir ta ş tır. Renginden dolayı Kara Kehribar denilen bu ta ş ı, İ talya'da küçük tılsımlar yapmak için kullanırlardı. Nazara kar ş ı en üst koruma yaptı ğ ına inanılan kara kehribar, ilk bulundu ğ u yıllarda kömür zannedilerek yakılmı ş daha sonraları ise zaman zaman yakılarak dumanının yılanları kovdu ğ una inanılmı ş tır.

12 Obsidyen : Renginden dolayı kimileri ona Kara Kadife de derler. Obsidyen in en tutulan cinsi üzerinde beyaz lekeler olan Kar Taneli obsidyendir. Bu tür aynı zamanda Saflık Ta ş ı olarak da bilinir. Karın ve ba ğ ırsakları etkileyerek, iyile ş tirir, zihin ve duyguyu birle ş tirir. Kaygıyı azaltır, bilinçaltında blokajları temizler. Akıl ve sevgi ile ba ğ larımızdan kopmamayı simgeler. Koruyucu tılsım olarak çok kullanılan bir ta ş tır. Kahinler tarafından kehanet ta ş ı olarak da kullanılmı ş lardır

13 Aquamarine : Cesaret ta ş ı olarak adlandırılır. Bu ta ş ı renginden dolayı özellikle denizciler tılsım diye kullanırlar. Renginden dolayı kahinler tarafından gelece ğ i görmek için de kullanıldı ğ ından Kahin Ta ş ı olarak da anılır. Akıl almaz renklerde olabilen Aquamarine, mücevheratta da kullanılır. Aquamarinin sinirleri yatı ş tırıcı özelli ğ inin yanı sıra dü ş üncenin berrakla ş ması ve yaratıcı gücün ortaya çıkmasında da büyük rolü vardır. Böbrek,karaci ğ er, dalak ve tiroid bezlerini kuvvetlendirir, vücudu temizler.

14 Ye ş im Ta ş ı : Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Ye ş im Ta ş ı'nı en de ğ erli ta ş lardan biri yapmı ş lardır. Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne bo ş alttı ğ ı tohumların donmu ş hali Ye ş im ta ş ı olmu ş tur. Günümüzde bile Çinli i ş adamları ellerinde ye ş imden tılsımlar ta ş ırlar, bir i ş e ba ş lamadan önce onu tutar, ok ş ar ve ondan güç alırlar. Bu ta ş ın hayvan biçiminde yontulmu ş ları bugün bile çok revaçtadır. Ayrıca ye ş im Ta ş ının akıl hastalıklarına, dahili hastalıklara, göz bozuklu ğ una ve kadınların adet ve do ğ um sancılarına iyi geldi ğ ine de inanılmaktadır.

15 Pembe kuvars: Pembe kuvarsa A ş k Ta ş ı denir. Onu üzerinde ta ş ıyanı öfkeden, suçluluktan, korku ve kıskançlıktan korudu ğ u ve kısırlı ğ a kar ş ıda faydalı oldu ğ u kabul edilir. Rüya Ta ş ı olarak da bilinen Dumanlı Kuvars, umutsuzlu ğ a, üzüntüye, öfkeye, depresyona ve di ğ er negatif etkilere kar ş ı ta ş sahibini koruma altına aldı ğ ına inanılır.

16 Sitrin : Sarıdan açık kahveye do ğ ru giden bir renk yelpazesi olu ş turan sitrin, birçok hastalı ğ ın iyile ş tirilmesinde kullanılmaktadır. Böbrek, kolon, ci ğ erler, hazım organları ve kalp için faydalıdır. Bir adı da Tüccar Ta ş ı olan Sitrini, bazı inanan ki ş iler kasalarına koyarlar. Bu, onların parasal güçlerini arttırdıklarına inancıdır. Kimi ki ş ilerde onun talihsiz bir ta ş oldu ğ u kanısındadırlar ve her ne olursa olsun ona el sürmemeye çalı ş ırlar.

17 Opal : Halk arasında Gökku ş a ğ ı Ta ş ı olarak da bilinen opal, karı ş ık bir de geçmi ş e sahiptir. Kimisi onu talihsizlikler getiren ta ş olarak nitelerken, kimisi de onu güven duygusunu taze tutmak ve dü ş manlara kar ş ı güçlü olmak için ta ş ır. Ayrıca negatif duyguları emdi ğ ine ve duygusal dengeleyici oldu ğ una da inanılır. Görme duyularını güçlendirip, sezgi arttırıcı etkisi vardır. Üst bene ula ş mak için kullanılabilir. Özellikle mücevheratta kullanılan opal, insanın avuç içi ısıyla renk de ğ i ş tirme özelli ğ ine de sahip yegane ta ş lardan biridir.

18 Hematit : Enerji ve canlılık verir, stresi azaltıcı etkisi vardır. Çekim gücü fazla oldu ğ undan, ki ş isel çekim, ne ş e, cesaret ve istek verir. Özellikle karar verme güçlüklerine birebirdir. Eski ça ğ larda tılsım olarak kullanılan ta ş ların ba ş ında gelir, ancak modern ça ğ da da insanlar bu ta ş ın bel so ğ uklu ğ una iyi geldi ğ i inancındadırlar.

19 Oniks : Kaygı azaltıcı, Kadın/erkek kutupla ş masını dengeler ve ilikleri kuvvetlendirir. Kontrol ve denge unsuru bir ta ş olan Oniks, ba ğ ımlılıklardan da kurtulmaya yardım eder. De ğ erli bir ta ş tır ve ki ş inin konsantrasyonunu sa ğ ladı ğ ı gibi nazara kar ş ı da kullanılır. Kimi yerlerde zaman zaman "Ayrılık Ta ş ı" diye de nitelendirilir. Çok çe ş itli renkleri olan oniks, ki ş inin hangi konuda enerji deste ğ ine ihtiyacı varsa onu sa ğ layan bir ta ş olarak da bilinir. Gelecek kaygılarını yok etti ğ i gibi ki ş ilerde farkındalı ğ ı da sa ğ lar.

20 Topaz (Sarı Yakut) : Eski zamanların en kudretli ta ş larından biri olan Topazın, göz hastalıklarını ve veba gibi salgın hastalıkları ortadan kaldırdı ğ ı söylenir. Bir adı da "A ş k Ta ş ı" olan Topazın bir çok rengi mevcuttur. Sa ğ lıksız insanları sa ğ lı ğ ına kavu ş turdu ğ u, onları korkaklıktan ve ahlaksızlılardan korudu ğ u bilinir. Çok güzel ve nadir bulunan ta ş lardan olan topaz, özellikle mücevher yapımında kullanılır.

21 Safir : Dünyanın en pahalı ve de ğ erli ta ş ları arasında bulunan safirler, krallar tarafından kötülükleri uzakla ş tırmak için kullanılırdı. Renginden dolayı ona Göklerin Temsilcisi denir. Sahibini masumiyete kar ş ı korudu ğ u söylenir. Ayrıca sevgilileri koruyan özel güçler de içerirler.. Kalp ve böbrekleri kuvvetlendirir ve tüm salgı bezlerini harekete geçirici özelli ğ i vardır. Psi ş ik yetenekleri arttırır ve sezgi gücünü güçlendirir. Bu bakımdan dolayı yaratıcı ifadenin geli ş mesinde büyük rol oynar. Karı ş ıklı ğ ın ortadan kalkmasına neden olup kozmik farkındalı ğ ı da arttırdı ğ ı söylenir.

22 Lal : Lal'in erkek türü koyu kırmızı, di ş i türü ise açık kırmızıdır. Üzerinde ta ş ıyanı, bedensel zayıflı ğ a ve acımasızlıklara kar ş ı korudu ğ u bilinir. "Hayal Kuran" ve " Merhamet Ta ş ı" olarak da bilinir. Cinsel enerjiyi ve duyarlılı ğ ı artırdı ğ ı, cinsel dengesizlik eksikli ğ ine kar ş ı koruma ta ş ı olarak bilindi ğ inden bazı yerlerde de "Tutkuların Ta ş ı" olarak bilinir. Kalp ş eklinde yapılmı ş tılsım Lal'ler, e ş leri ve sevgilileri cezbetmeye yaradıkları gibi, yatak ve tastık altına konuldu ğ unda kötü rüyaları ve gecenin kötü ruhlarını kovar. Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır.

23 Kaplan Gözü : Bir kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, kimi kesimlerde "Ba ğ ımsızlık Ta ş ı" diye de anılır. Buna sebep, ta ş ın, kendisini üzerinde bulunduran ki ş ileri ba ş ka ki ş ilere kar ş ı daha az ba ğ ımlı yaptı ğ ına inanılmasıdır. Bu özelli ğ i ikili ili ş kileri zedeledi ğ i gibi, i ş hayatında da ortaklıkları sona erdirebilir. Bu yüzden de çeli ş kili bir ta ş diye adlandırılır. Sindirim sistemi bozuklukları bu ta ş sayesinde giderilebilir. Dalak, pankreas ve kolon için faydalıdır. Duygusal denge unsuru ve inatçılı ğ ı azaltan bir ta ş olarak bilinir.

24


"Kuvars Kristali : Yüzyıllardır tedavi ve sihir alanlarında kullanılan Kuvars Kristali, bugün tedavi edici nitelikleri en fazla olan ta ş ların ba ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları