Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Konya'nın kuzey do ğ usun da, Çumra yakınlarında, Çar ş amba Çayı'nın besledi ğ i verimli bir düzlü ğ ün ortasında yer alıyor. Höyük ilk olarak 1951.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Konya'nın kuzey do ğ usun da, Çumra yakınlarında, Çar ş amba Çayı'nın besledi ğ i verimli bir düzlü ğ ün ortasında yer alıyor. Höyük ilk olarak 1951."— Sunum transkripti:

1

2  Konya'nın kuzey do ğ usun da, Çumra yakınlarında, Çar ş amba Çayı'nın besledi ğ i verimli bir düzlü ğ ün ortasında yer alıyor. Höyük ilk olarak 1951 yılında Ankara İ ngiliz Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde çalı ş an arkeolog James Mellaart tarafından bulunmu ş.

3

4  Çatalhöyükte saptanan yerle ş im katlarının kesin tarihlerini belirlemek güçtür, ancak bunların yakla ş ık elli ş er yıl sürdükleri kabul edilmektedir. Hemen hemen her kat, evlerin yeniden yapılmasını gerektiren bir yangınla tahrip olmu ş tur. Böylece, Çatalhöyük insanları 900 yıl aynı yerde ya ş amı ş lar ve kültürlerini sürdürmü ş lerdir

5

6  Çatalhöyük size ba ş ka bir tarihin kapılarını aralıyor. Bu tarihte sanat hayatın yanı ba ş ında de ğ il içinde akıyor, hiyerar ş i ve sava ş yok, kadın-erkek çeli ş kisi de. Binlerce yıl öncesini anlayabilmeniz için hayal gücünüzü kullanın Ş imdi saatlerinizi Çatalhöyük zamanına, 376 nesil, dokuz bin yıl öncesine ayarlayın ve ş a ş ırmaya hazır olun!

7

8  Çatalhöyükte evler birbirine yapı ş ıktı veya hiç sokak yoktu ya da çok az sayıda vardı. Bir evin ömrü ta ş çatlasın 80 yıldı, bu sürenin sonunda içinde ya ş anılan ev terk ediliyor, üstüne yeni bir ev in ş a ediliyordu. Eski evin kerpiçten duvarlarının üst kısmı yıkılıyor, alt bölümü toprakla, özenle dolduruluyordu.

9  Yeni duvarlar ise alt duvarların üzerinde yükseliyor, yeni ev ortaya çıkıyordu. Merdivenle üstten girilen evin iki odası vardı. Fırının da bulundu ğ u ı ş ıklı ana oda yemek pi ş irmek, sepet örmek, alet ve çanak çömlek üretmek için kullanılıyord

10

11  Çatalhöyükün izleyeni ş a ş kına u ğ ratan, dahası bugünün modasına, aksesuvar tasarımlarına ilham olan sanatı da ana odada yaratılırdı. Üç tip figürin görülüyordu; insan ve hayvan biçimliler ile tanımlanamayanlar. Mermer, kil ya da ta ş tan yapılan ş i ş man kadın figürinlerine, bo ğ a boynuzlu sekiler, sıvalı bo ğ a ba ş ı yerle ş tirmeleri, leopar kabartmaları e ş lik ediyordu.

12  Duvarlardaki, olgunla ş mı ş bir hayal gücünü gösteren resimler ise günlük ya ş amı, do ğ ayla ili ş kiyi, atalarla ba ğ ı anlatıyordu. Bu figüratif resimlerde hayvanlar, insanlar, geometrik desenler vardı, kırmızı Çatalhöyük için sanatın rengiydi. İ nsan bedenleri, ketenden dokunmu ş kuma ş lar ve deriler ise damga mühürleriyle süsleniyordu.

13

14

15

16

17  Be ş -on ki ş inin ya ş adı ğ ı varsayılan evin oca ğ ının yanında bir de depo olurdu. Kurutulmu ş et, bezelye, küçücük turp tohumları, mercimek, bu ğ day, arpa, kabuklu yiyecekler bu depodaki yine kerpiçten yapılmı ş gözlerde saklanırdı.

18  Ana odanın iç kısmında daha yüksek ve temiz alanlar mezarlıklarıydı. Büyük olasılıkla, mezarların hemen üstü uyumaya ayrılmı ş tı, ölümle ya ş am arasındaki bu yumu ş ak geçi ş in nedeni ölüye olan saygıydı. Bedenini gömmü ş olsalar da ölünün günlük ya ş amlarında kendileriyle birlikte oldu ğ una inanıyorlardı.

19

20

21

22

23

24

25

26

27  İ ZZET BARAN


" Konya'nın kuzey do ğ usun da, Çumra yakınlarında, Çar ş amba Çayı'nın besledi ğ i verimli bir düzlü ğ ün ortasında yer alıyor. Höyük ilk olarak 1951." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları