Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ YA Ş Lı BAKıM GÜVENCE SISTEMINDE FINANSMAN MODELLERI III. ÇALI Ş MA GRUBU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ YA Ş Lı BAKıM GÜVENCE SISTEMINDE FINANSMAN MODELLERI III. ÇALI Ş MA GRUBU."— Sunum transkripti:

1 + YA Ş Lı BAKıM GÜVENCE SISTEMINDE FINANSMAN MODELLERI III. ÇALI Ş MA GRUBU

2 + Bakım sigortası neden önemlidir? Bireylerin kar ş ıla ş acakları olası bakıma muhtaçlık riskine kar ş ı korunmasını esas alr Bireyin onur ve saygınlı ğ ını korumayı hedefler Sosyal adalet duygusunu güçlendirir Bakıma muhtaç bireye bakım sa ğ layan aile bireylerinin bakım yükünü hafifletir Bireyler,n yoksulla ş masını önler Bireylerin ya ş am kalitesini korur. Vatanda ş aidiyetini yükseltir.

3 + SWOT ANALIZI

4 + GÜÇLÜ YANLARIMIZ Hali hazırda bellir bir ödene ğ in mevcut olması (evde bakım parası, 2022 Genç nüfus fazla Aktif çalı ş an fazla Kültürel yapımız Aile ili ş kileri Dü ş ük enflasyon GSS Yeni bir hizmet modeline açık

5 + Zayıf yanlarımız Kalifiye eleman yetersiz uzmanla ş ma yetersiz kayıt dı ş ı ekonomi Aktf-pasif dengesi güçlü de ğ il Gelir da ğ ılımı dengesizli ğ i Adil vergilendirmenin olmaması Hizmet sunan kurulu ş ların denetimsizli ğ i Sürdürülebilir bakım sigortası olmaması Kurumların insanlara güvensizli ğ i Ki ş ilerin kurumlara güvensizli ğ i Bakıma muhtaç kitlenin veri yetersizli ğ i Koruyucu hizmetler yetersiz,hizmet sunan kurumların çok ba ş lılı ğ ı Bakıma muhtaç kriteri yok Birçok bakanlı ğ ı/kurumu ilgilendirmesi Vergi kaça ğ ı Ekip çalı ş ması anlayı ş ı yok Özel bakım sigortacılı ğ ının geli ş memi ş olması

6 + Zayıf yönlerimiz (devam) Karar vericilerinin isteksizli ğ i Prim kesintilerinin çalı ş an-i ş verene ek yük getirmesi Maliyetlerin yüksek olma dü ş üncesi Yasal düzenlemelerin eksikli ğ i Toplmumsal bilinç ve farkındalı ğ ının eksikli ğ i

7 + Fırsatlar ASPB’nın “Bakım Stratejisi Eylem Planı” olması ÖYHM yeni kurulmu ş olması Geli ş mi ş ülke örneklerinden yararlanma olana ğ ı Genç nüfusumuz Aile yapısının güçlü olması Bakım hizmetlerine talep ve duyarlılı ğ ın artması Yeni bir bakım tur,izmi fırsatı

8 + tehditler Glabal ekonomik kriz beklentisi Bakıma muhtaç sayısının öngörenden daha fazla artacak olması Sürdürülebilir bakım sigortasının olmaması Kadın istihdamının artmasıyla bakıma muhtaç bireylerin bakımında ortaya çıkan bakım sorunu I ş gücü kaybı (kadınların) Geleneksel aile yapısının de ğ i ş mesi Bakım ücretinin ailenin gelir kayna ğ ı haline gelmesi Kayıt dı ş ı (illegal) kurulu ş ların artması Törör ve sava ş Aktif ya ş lanma bilincinin olmaması Kaliteli ve yeterli bakım elemanı olmaması Yönetimlerin yerel yönetimlere katılmadaki isteksizli ğ i

9 + F İ NANSMAN ÇÖZÜMLER İ sosyal sigorta primleri Vergiler Özel sigorta Katkı payı Vergi te ş vik uygulamaları cepten ödeme

10 + TÜRK İ YE ? Bazı gruba mı? HAK TEMELL İ ? Bakım parası mı? Tüm vatanda ş lar ? Gelir düzeyine göre mi? Hizmet mi? KAPSAM YARARLANM A SUNUM

11 + ÖNER İ LEN YÖNTEM (KARMA SISTEM) ÖZEL BAKIM S İ GORTASI VERG İ TE Ş V İ K

12 + Bakım sigortasından yararlanma

13 + ÖNER İ LER HERKES İ KAPSAMALI HAK TEMELL İ OLMALI BAKIMA MUHTAÇLI Ğ A GÖRE KADEMELEND İ R İ LMEL İ, BA Ğ IMSIZ B İ R BAKIM S İ GORTASI OLU Ş TURULMALI


"+ YA Ş Lı BAKıM GÜVENCE SISTEMINDE FINANSMAN MODELLERI III. ÇALI Ş MA GRUBU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları