Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bili ş imsel dü ş ünme Dr Arma ğ an ATE Ş KAN Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bili ş imsel dü ş ünme Dr Arma ğ an ATE Ş KAN Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu."— Sunum transkripti:

1 21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bili ş imsel dü ş ünme Dr Arma ğ an ATE Ş KAN Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

2 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Temel alanlara ve 21. yüzyıl temalarına Ö ğ renme ve yenilikçi olma becerilerine Bilgi, medya ve teknoloji becerilerine Hayat ve kariyer becerilerine sahip bireyler… (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

3 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları İ ngilizce, okuma ve dil sanatları Dünya dilleri Sanatlar Matematik Fen bilimleri Co ğ rafya Tarih Vatanda ş lık Ekonomi Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators

4 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Bu derslerin yanı sıra: Küresel farkındalık Finans, ekonomi,i ş okur yazarlı ğ ı Sa ğ lık ve çevre okur yazarlı ğ ı da verilmelidir. Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators

5 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Yaratıcılık (Creativity) Ele ş tirel dü ş ünme ve problem çözme (Critical thinking and problem solving) İ leti ş im kurabilme (Communication) İş birlikçi yakla ş ım (Collaboration) Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Ö ğ renme ve yenilikçi olma beceriler (4C) (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators

6 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Bilgi okuryazarlı ğ ı Medya okuryazarlı ğ ı Bilgi, İ leti ş im ve Teknoloji (ICT) okuryazarlı ğ ı Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Bilgi, medya ve teknoloji becerileri (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators

7 21. Yüzyıl Ö ğ rencileri Esnek ve adapte olabilen Giri ş ken ve kendi kendine yön verebilen Sosyal ve çok kültürlülü ğ e adapte olabilen Üretici ve sorumlu Lider Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Hayat ve kariyer becerileri (http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators sitesinden çeviri yapılmı ş tır)http://www.p21.org/our-work/resources/for-educators

8 Nasıl bir ö ğ renci? Nasıl bir ö ğ renme yöntemi? Nasıl bir ö ğ renme ortamı? Nasıl bir ö ğ retmen? Nasıl bir yönetici? …….. Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

9 “Ben hala ders kitabını takip ediyorum. Wikipedia’nın ne dedi ğ i umrumda de ğ il”

10 Anket http://bilisimseldusunme.weebly.com Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

11 Mardan Palace’dan Antalya’nın merkezine gidecek birisine yolu nasıl tarif edersiniz? Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

12 Mardan Palace’dan Antalya’nın merkezine gidecek birisine yolu nasıl tarif edersiniz? https://www.mentimeter.com/s d323a9da015f092a3620401ddfa85ca2 A. Bir basamak (örn. Navigasyon aletine Antalya merkez yazın) B. İ ki basamak (örn. Mardan Palace’dan ş ehir merkezine giden bir servise binin, ve merkezde inin) C. Bir kaç basamak (örn. Mardan Palace’dan çıkıp kuzeye do ğ ru gidin, önce sa ğ a sonra sola dönüp, döner kav ş a ğ ın ilk çıkı ş ından çıkarak yola devam edin) D. Yukardakilerden hiçbirisi (örn. Yol tarif etmeyi hiç beceremem) Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Purdue Üniversitesi’nin bir çalı ş masından izin alınarak adapte edilmi ş tir

13 Arabayla gitmek için yol tarifini nasıl bulursunuz? https://www.mentimeter.com/s/d323a9da015f09 2a3620401ddfa85ca2 https://www.mentimeter.com/s/d323a9da015f09 2a3620401ddfa85ca2 A. Zaten biliyorum; sadece hatırlamam gerekir B. Ka ğ ıda yolu çizerim ve onu takip ederim C. Olası bütün alternatifleri dü ş ünürüm ve içlerinden birisini seçerim D. Mardan Palace-Antalya merkez arasını modelleyip, en kısa yol algoritmasıyla problemi çözüp, uygularım. Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

14 Hep beraber soruları nasıl cevapladı ğ ımızı dü ş ünelim.. Problemi nasıl çözümlemeyi dü ş ündünüz? Kafamdan direkt olarak dü ş ündüm- Akıl modeli Basamak basamak güzergah geli ş tirdim- Algoritma En iyi nasıl giderim; en az trafik lambası ve dönü ş le- Verimlilik Di ğ er dü ş ünceler ……. “ya bunlar olursa” senaryoları- Mantıksal dü ş ünme Yollardan birisi kapalıysa Günün hangi zamanı, hava ko ş ulları, kazalar… Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

15 Soyutlama- Etkili bir ş ekilde herhangi bir yönergeyi vermek Otomasyon- Google Map gibi bir sistemin tasarlanması Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

16 Bili ş imsel Dü ş ünme (BD) ne demektir? Tanım “BD, konseptleri bilgisayar bilimleri ile ili ş kilendiren, problem çözümleri, sistem tasarımları ve insan davranı ş larının anla ş ılması ile ilgili her ş eyi kapsar”. Vizyon 21. yüzyılın ortalarında herkes tarafından kullanılacak temel beceri J.M. Wing, “ Computational Thinking, ” CACM viewpoint, vol. 49 no. 3, March 2006, pp. 33-35. Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

17 BD’ye günlük hayattan örnekler Alfabetik olarak sıralanmı ş listede isim aramak (ikili arama) Örn. Her sayfada 100 isim, ve toplamda 150 000 isim var Bakılacak sayfa sayısını nasıl en aza indirirsiniz? Siz ve arkada ş ınız sinema için bilet alacaksınız (Paralel i ş lem) Üç ba ğ ımsız sıra var Biletleri en kısa zamanda nasıl alırsınız? Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

18 60 tane ö ğ renciye 20 adet pizzayı en iyi ş ekilde nasıl servis edersiniz? https://www.mentimeter.com/p/fc903f72eecb/60-tane-ac- ogrenciye-20-adet-pizzayi-en-iyi-sekilde-nasil-servis- edersiniz (örn. En kısa sürede) A. Bir masanın üzerine pizzaların hepsini koyarak (genellikle olan durum) B. Üzerinde dört adet pizza olan be ş tane masa hazırlayarak C. Herkes yerlerine geçince, pizzaları elden ele geçirerek D. Dört servis elemanına pizzayı servis ettirerek Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

19 Bili ş imsel Dü ş ünme (BD) Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu Ele ş tirel Dü ş ünme Bili ş im gücü Karar verme ve yaratıcı çözümler bulma

20 Neden BD öncelik kazanmı ş tır? Genç ö ğ renenler Bili ş imsel dü ş ünebilen Bugünün dijital araçları Yarının problemlerini çözebilen Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

21 BD’in İş levsel Tanımı BD a ş a ğ ıdaki becerileri (bunlarla sınırlı kalmayabilir) kullanarak problem çözme sürecidir Bilgisayar veya ba ş ka araçlar kullanarak problemlerin çözülmesi için formüle edilmesi Verilerin mantıksa l olarak düzenlenmesi ve analiz edilmesi Soyutlama yoluyla verilerin sunulması (modeller ve simülasyonlar) Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu http://www.iste.org/docs/ct-documents/computational-thinking-operational-definition-flyer.pdf?sfvrsn=2

22 BD’in İş levsel Tanımı Algoritmik dü ş ünme (bir dizi düzenli basamak) ile çözümlerin otomatikle ş tirilme si Basamak ve kaynakların en verimli ve etkili kombinasyonlarıyla muhtemel çözümleri tanımlama, analiz etme, ve uygulama Bu problem çözme sürecini genelleme ve de ğ i ş ik, çe ş itli problemlere transfer edebilme. Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu http://www.iste.org/docs/ct-documents/computational-thinking-operational-definition-flyer.pdf?sfvrsn=2

23 BD’nin kazandırdı ğ ı e ğ ilim ve tutumlar Karma ş ık i ş lerle u ğ ra ş ırken kendine güvenme Zor problemleri çözerken bıkmadan devam etme Belirsizliklere tolerans gösterebilme Ucu açık problemlerle ba ş a çıkma Aynı çözüm ve hedefi gerçekle ş tirebilmek için ba ş kalarıyla çalı ş abilme Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu http://www.iste.org/docs/ct-documents/computational-thinking-operational-definition-flyer.pdf?sfvrsn=2

24 BD söz da ğ arcı ğ ı Veri toplama Veri analizi Veri temsili Problemin parçalara ayrılması Soyutlama Algoritma ve prosedürler Otomasyon Simulasyon Paralelle ş tirme Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

25 BD söz da ğ arcı ğ ı Veri toplama Uygun bilginin toplanması süreci Veri analizi Verilerin anlamlandırılması, örüntülerin bulunması, sonuçlara varılması Verilerin temsili Grafik, tablo, kelime veya resimlerle verinin betimlenmesi ve organize edilmesi Problemin parçalara ayrılması Görevlerin yönetilebilir küçük parçalara bölünmesi Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

26 BD söz da ğ arcı ğ ı Soyutlama Ana fikrin tanımlaması için karma ş ıklı ğ ına zaltılması Algoritma ve prosedürler Bir sonuca ula ş mak veya bir problemi çözmek için gerçekle ş tirilen adımlar serisi Otomasyon Bilgisayarlara veya makinelere tekrarlı veya külfetli i ş lemlerin yaptırılması Simülasyon Sürecin modeli veya temsili. Simülasyon, aynı zamanda modeller kullanarak deneylerin gerçekle ş tirilmesini kapsar Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

27 BD söz da ğ arcı ğ ı Paralelle ş tirme Ortak hedefe ula ş mak için e ş zamanlı olarak görevleri yerine getirecek kaynakların organize edilmesi Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

28 Örnek:5-8.sınıflar için Veri toplama: Ö ğ renciler “Küresel ısınma hayatın kalitesini etkiliyor mu?” sorusunu cevaplamak için anket soruları hazırlarlar Veri analizi: Topladıkları verileri elektronik tablo yardımıyla analiz ederler Veri temsili: Soruya verilen cevaba göre ö ğ renciler grafiklerle verilerini de ğ i ş ik ş ekillerde temsil ederler Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

29 Örnek:5-8.sınıflar için Problemin parçalara ayrılması: Aylık çıkartılacak derginin planlaması için rollerin belirlenmesi, sorumluluklara karar verilmesi, zamanlamanın yapılması, ve projenin tamamlanması için gerekli kaynakların belirlenmesi Soyutlama: Tarih dersinde bir dönemi bitirdikten sonra, o dönemi en çok temsil eden sembollerin, temaların, olayların, anahtar ki ş ilerin ve verilerin tanımlanması Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

30 Örnek:5-8.sınıflar için Algoritma ve prosedürler: Belirlenen en kısa zamanda robotu labirentten çikartmak için programlamak Otomasyon: Kirlilik ile ilgili verileri toplamak için sensörün programlanması ve bilgisayar kullanarak okunan CO 2 düzeyinin maksimumdan minimuma do ğ ru sınıflandırılması Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

31 Örnek:5-8.sınıflar için Simülasyon: “Üreticilerin belirli bir yüzdesi ölürse ekosisteme ne olur?” sorusunu cevaplayacak deneylerin yapılabilece ğ i basit bir ekosistem modeli kullanmak Paralelle ş tirme: Ö ğ renci takımları, senaryo, dekor, videonun montajındaki ki ş ilerin görevlerini içeren video filmi çekmeyi planlarlar. E ş zamanlı olarak yapılacak görevleri, ve planlamaları, ne zaman her ş eyi bir araya getireceklerini belirlerler Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

32 A ğ Ara ş tırması Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

33 Referanslar ISTE (2011). Computational thinking teacher resources. Retrieved from http://www.iste.org/learn/computational- thinking/computational-thinking_toolkit.aspx. http://www.iste.org/learn/computational- thinking/computational-thinking_toolkit.aspx Wing, J. M. (2006, March). Computational thinking. Communications of the ACM. 49 (3). pp. 33-35. National Research Council of the National Academies (2011). Report of workshop of pedagogical aspects of computational thinking. Washington, D.C.: National Academies Press. p21.org Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu

34 a Dinledi ğ iniz için te ş ekkürler… Dr Arma ğ an Ate ş kan ateskan@bilkent.edu.tr @armaganateskan Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu


"21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bili ş imsel dü ş ünme Dr Arma ğ an ATE Ş KAN Özel Okullar Birli ğ i E ğ itim Sempozyumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları