Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ.  KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK N İ Ç İ N BU KADAR ÖNEML İ D İ R?  KADIN OLMAK NE DEMEKT İ R?  FARKINDALI Ğ INI FARK EDEN KADIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ.  KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK N İ Ç İ N BU KADAR ÖNEML İ D İ R?  KADIN OLMAK NE DEMEKT İ R?  FARKINDALI Ğ INI FARK EDEN KADIN."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

2  KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK N İ Ç İ N BU KADAR ÖNEML İ D İ R?  KADIN OLMAK NE DEMEKT İ R?  FARKINDALI Ğ INI FARK EDEN KADIN K İ MD İ R?

3  Kadın Demek; Hayat demektir. Kadın demek ya ş amın tam kendisidir. Kadına yüklenen manalar co ğ rafyaya, ça ğ lara, ki ş ilere göre de ğ i ş se de;  ”Kadın hayata ba ğ lıdır hayatın devamlılı ğ ı da kadına ba ğ lıdır.”

4  Ya ş adıkları ş ehir, sahip oldukları çevre, ya ş ları, evli veya bekar olmaları, tahsil durumları, güzellikleri, zevkleri hiç fark etmeden ortak bir noktaları var, oda anla ş ılamadıklarına olan inançları. Kadın hayatın merkezi, ve onda ne kadar karı ş ıklık ya ş anırsa hayatta o kadar karma ş ıkla ş ıyor.

5  Kadın farkındalı ğ ı yüksek ve her zaman geli ş ime açık olan taraftır. Bilir bir sorunu var, hayatında yanlı ş giden bir ş eyler, çözüm için kollarını sıvar. Ki ş isel geli ş imi, kendini bulma çabaları, partneri ile sorunları, çocu ğ u ile ya ş adı ğ ı sıkıntılar, i ş ya ş amının üzerindeki a ğ ır baskısı, sosyal ili ş kileri; yorar kadını. Güçlüdür aslında sorunlarının kaçmadan üstüne gidecek yüzle ş ecek kadar güçlüdür kadınlar.

6  Çalı ş malarımıza katılan kadınların sayısı, erkeklere nazaran çok daha fazladır. Binlerce kadınla yaptı ğ ım görü ş melerin sonucu diyebilirim ki, Kadınlar sorunlarının üstüne yürüyorlar ve artık sorunları ile ya ş amak istemiyorlar. De ğ i ş im belki acı verebilir, ama sonuç ne olursa olsun kaliteli ya ş am istiyorlar. Ve bu konuda engel tanımıyorlar.

7  Kimi sevgilisi ile sorunlar ya ş ıyor, kar ş ısındaki belki farkında bile de ğ il, ama kadın beklentilerini bulmak istiyor ya ş adı ğ ı ili ş kinin kalitesini arttırmak istiyor oda hak etti ğ i mutlulu ğ u yakalamak istiyor.

8  Kimi e ş iyle problemler ya ş ıyor, ço ğ u zaman kendini anlamayan bir koca ile, ihtiyacı olan duygusal tatmini ya ş ayamama, aynı evde o yeminler ederek hayatını birle ş tirdi ğ i adamı tanıyamama, tahsiline kariyerine ra ğ men, her türlü ş iddete maruz kalma, kadınlık onurunun kırılması gibi sebepler ile, kadın artık bu evlili ğ i bu ş ekilde götürmemesi gerekti ğ inin farkındadır. Ertelemeden gerekirse yolları ayırmayı ve hayatına tek ba ş ına devam edebilmeyi göze alarak, istedi ğ i dingin ve huzurlu hayatı yakalamak için adımlar atar.

9  Bazen de kapasitesini bilir, i ş hayatının tırmanı ş larında kendini en yüksekte görmek ister, daha iyisini hak etti ğ ini, daha iyisi olması gerekti ğ ini dü ş ünür. Bir ş eyler yapmak ister, Hedefini belirlemek, yolunu çizmek, ve içindeki kaynakları tekrar ke ş fedip, ”Oldu ğ u ki ş iden, olmak istedi ğ i ki ş iye dönü ş me yolculu ğ una” tam gaz devam eder.

10  Kimisi de en kıymetlileri evlatları geli ş irken onun geli ş imine nasıl katkıda bulunurum nasıl daha iyi bir anne olabilirim diye dü ş ünür. Ve de ğ i ş en dünya düzeninde çocu ğ una e ş lik etme noktasında en do ğ rusunu bulmaya çabalar. Olan sorunlarını arkada bırakıp, daha mutlu çocuklarla daha mutlu geleceklere yürümek için çabalar.

11  Elbette gerçek duygularınız ne oldu ğ u önemli. Olumsuz duygulardansa bunlara nasıl çözüm getirece ğ inize odaklanın. Ba ş kalarının sizi sevmesini bekleyip beklentiye girmektense, önce siz kendinizi sevin. Kendinize de ğ er verin. Ve içinizdeki öz sevginin farkına varın.

12  Bediüzzaman Said Nursi’nin dedi ğ i gibi;  “Bir gemide 9 tane kötü insan olsun bir tane de iyi insan olsun o gemiyi batıramazsınız” Hayatınızda da durum aynıdır aslında, memnun olmadı ğ ınız durumların içinde bile muhakkak sizi memnun eden bir ş eyler vardır, bunları görmeye çalı ş ın.  Ve onlar için ş ükredin. Ş ükretme duygusu sahip olduklarınızın kıymetini bilme ve onlara odaklanmaktır.  İ nsanların genelinin yapısında maalesef, içinde bulundu ğ u durumdan ş ikayet etme alı ş kanlı ğ ı vardır.  Her ş ikayet; etti ğ imiz konuya bizi biraz daha yakla ş tırır yada ş ikayet ettiklerimizi hayatımızda fazlala ş tırır.  Ş ükür ise ki ş inin enerjisini yükseltir. Ve hayatınıza memnun oldu ğ unuz ş eyleri çekersiniz.  Ş ükür; ş ükür duyaca ğ ımız ş eyleri hayatımızda artırır.

13  İ nsan hayatında olumsuzluklar ya ş aya bilir.  Hastalıklar, İ li ş kilerin bitmesi, i ş lerinizin yolunda gitmemesi daha benzeri durumlarla kar ş ıla ş abilirsiniz.  Böyle durumlarda hissetti ğ iniz olumsuzlukları olumlamaya çevirmeye çalı ş ın.  İ syan eden tavırlar için de bulunmak sizin enerjinizi daha da dü ş ürecektir.  ”Bu benim ba ş ıma niye geldi’‘,”Niçin ben”gibi olumsuz dü ş üncelere odaklanmaktansa; ”Bu durumu nasıl de ğ i ş tirebilirim” deyip buna odaklanmaya çalı ş ın.

14  Elbette a ğ lanıp sızlanmak, ş ikayet etmek çok daha kolaydır. Fakat bu güne kadar size ne kazandırdı? Neyi çözdü? Moralinizin daha da bozulmasından ba ş ka ne i ş e yaradı.  Böyle durumlarda enerjinizi olumsuzluklar üzerinde tüketmek yerine, daha yararlı i ş ler yapabilirsiniz.  Aslına bakarsanız hayatta kar ş ıla ş tı ğ ımız olumsuzluklar yada kendi yaptı ğ ımız hatalar bizim hayat pusulamızdır. Onları iyi takip etmek ve aynı hatalara tekrar dü ş memek gerekir.  İ çinde bulundu ğ unuz durumu oldu ğ u gibi kabule geçin ve sizi olumlu ruh haline ta ş ıyacak dü ş üncelere yollara odaklanın.

15  Hiçbirimiz son ş ekli verilmi ş, bütün kıvrımları istedi ğ imiz gibi biçimlenmi ş “ideal” ve “mükemmel” insanla kar ş ıla ş mıyoruz.  Hayat ilk günde iyili ğ i yada kötülü ğ ü belli olan bir piyango de ğ il; kötüyse iyile ş ebilecek, iyi oldu ğ u halde bile kötüle ş ebilecek sürekli bir yolculuktur.

16  Hayatınızda ki Her olayın size kazandırdıklarını fark etmeye niyet edin

17  Eric Fromm’un bir sözü vardır: “Ça ğ da ş la ş manın önündeki en büyük engel, özgürlük korkusudur.” İ nsan özgürlük korkusu ya ş amadan özgürle ş melidir.  E ğ er bir kadın, bireysel yeteneklerini geli ş tirerek özgürlük kazanırsa, toplumsal role dahil olmakta cinsel kimli ğ ini kullanmaya hiç ihtiyaç duymayacaktır.

18  ”Bir kadının isteyip de de ğ i ş tiremeyece ğ i, hiç bir ş ey yoktur. Yeter ki isteyin”  Bir karar verin ve bunu ertelemeyin, ”Sizde hayatınızı yeniden yazmaya cesaret eden güçlü bir kadın iseniz, biz sizinle çalı ş mak için buradayız”. Bize ula ş abilirsiniz. Sevgiyle Kalın…

19 Değerli Kadınlar; Yaşamınızın tüm alanlarına geniş bir vizyon ile bakıp, hayattan ne almak istediğinizi fark ederek, emin ve doğru adımlarla ilerleyin. Bu yaklaşım, sizin yolun sonunda istediğiniz noktada olmanıza yardımcı olacaktır Bütün Kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar günü Kutlu Olsun. Sevgiyle kalın.

20 Değerli Kadınlar; Yaşamınızın tüm alanlarına geniş bir vizyon ile bakıp, hayattan ne almak istediğinizi fark ederek, emin ve doğru adımlarla ilerleyin. Bu yaklaşım, sizin yolun sonunda istediğiniz noktada olmanıza yardımcı olacaktır Bütün Kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar günü Kutlu Olsun. Sevgiyle kalın.


"DÜNYA KADINLAR GÜNÜ.  KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK N İ Ç İ N BU KADAR ÖNEML İ D İ R?  KADIN OLMAK NE DEMEKT İ R?  FARKINDALI Ğ INI FARK EDEN KADIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları