Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. BÖLÜM OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNET İ M İ - Örgüt Kavramı - Örgütlenmenin Nedenleri - Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Ortak Özellikleri - Çevre – Örgüt Yapısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. BÖLÜM OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNET İ M İ - Örgüt Kavramı - Örgütlenmenin Nedenleri - Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Ortak Özellikleri - Çevre – Örgüt Yapısı."— Sunum transkripti:

1 6. BÖLÜM OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNET İ M İ - Örgüt Kavramı - Örgütlenmenin Nedenleri - Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Ortak Özellikleri - Çevre – Örgüt Yapısı

2  İ nsanların belirli amaçları gerçekleştirmek için işbirli ğ i yapma gereksinmesinden do ğ an örgütler insanlık tarihi kadar eskidir.  Örgütlerin özellikleri arasında, bürokratik ve biçimsel bir yapıya sahip olma, yetki ve sorumlulu ğ un hiyeraşik olarak da ğ ılımı yer almakta ve bu ba ğ lamda e ğ itim kurumları da birer örgüt olma özelli ğ i taşımaktadır.

3 ÖÖrgütler, insanların karmaşık ilişkiler a ğ ı ile birbirlerine ba ğ lı oldu ğ u sosyal yapılardır. OOkullar da birer sosyal örgüttür. DDi ğ er örgütlerde oldu ğ u gibi okul örgütlerinde de farklı konumlardaki bireyler arasındaki ilişki çeşitli ve karmaşıktır. BBu ilişkiler bireyler tarafından anlaşılır ve genel kabul görürse okul örgütleri etkili bir şekilde amacına ulaşabilir.

4  Toplumun e ğ itim kavramı ve hizmeti ile özdeşleştirdi ğ i kurum, okuldur.  Okulu di ğ er e ğ itim kurumlarından ayıran temel özellik, okulun insan üzerinde çalışması ve onu farklılaştırma yetene ğ idir.  Okul, bireyi farklılaştırma işlevini ö ğ retim yolu ile gerçekleştirir.  Bu özellikler nedeniyle okul yöneticilerinin ilgi odakları, okullarındaki gerçekleştirilen ö ğ retim eylemlerine ilişkin olarak toplumun istek ve sorunları, çocuklar, ö ğ renciler, veliler ve okul çalışanlardır.

5  Yönetim, insanların işbirli ğ ini sa ğ lama ve onları bu amaca do ğ ru yöneltme iş ve çabalarının toplamıdır.  Yönetim süreci, özde insanı konu alır,yöneten ya da yönetilen olarak onun sorumluluk, statü ve rolünü inceler.  Örgüt içinde hangi konumda olursa olsun insanın ilişkisi, insan için, insanca yaşama ve çalışma ilkesini birlikte getirir.

6  Toplumdaki sosyal, politik ve ekonomik de ğ işmelerden etkilenen e ğ itim kurumu ve yöneticisinin çevredeki de ğ işikliklere aynı hızla uyum göstermesi beklenmektedir.  Bir okul yöneticisinin en önemli rolü, bu de ğ işim ve gelişmelere göre gerekli ö ğ retimi sa ğ lamak ve karşılaşılan problemleri çözmektir.

7 ÖRGÜT KAVRAMI ÖÖrgüt belirli amaçlar do ğ rultusunda bir araya gelmiş insanların gerekli di ğ er fiziksel ö ğ elerle oluşturdukları yapıdır. ÖÖrgütün en temel unsuru insandır ve örgütler ancak insanların etkili eylemleri do ğ rultusunda hedeflerine ulaşabilir. ÖÖrgüt, bireylerin tek başlarına ulaşamaycakları amaçlarına başkaları ile birlikte ulaşabilmelerini sa ğ layan bir araçtır.

8 ÖÖrgüt, bireylerin amaçlarına ulaşabilmeleri için birlikte, uyum içinde ve grup halinde gayret göstermeleridir. ÖÖRGÜTLENME; ortak amaçlara ulaşmayı sa ğ layan işlevlerin gruplanması ve her grupta da, bu işlevleri yapan bireyleri denetleyen ve yetkisi olan yöneticileri görevlendirmektir. BBöylece, örgütlenme temelde iş bölümü yapmak ve gerekli yetki devrinde bulunmaktır. BBir bakıma örgütler, toplumun işleyiş biçimini belirleyen temel araçtır.

9 ÖRGÜTLENMEN İ N NEDENLER İ  Örgütlenme genel olarak benzer işleri bir arada toplayıp ve uzmanlaşmış kişilerin bu işleri yapmalarını sa ğ layarak verimlili ğ i ve bu nedenle etkinli ğ i arttırmayı kapsar.  Bunu da en başta rastgele iş yapmayı önleyerek işbölümü ve birbirleri ile uyum içinde yaparak sa ğ lar.  İ yi bir örgütlenme, işletmenin koordinasyonunu da sa ğ laycaktır.

10  Bunları şu biçimde maddeleştirebiliriz;  İ şleri yapıbilecek parçalara bölerek ve aynı tür işleri bir araya toplayarak bu işlerin yapımını kolaylaştırır ve benzer işleri gruplandırır.  İ şleri yapacak bireylerin becerilerine göre yetiştirilmesini sa ğ lar.  Sinerji yoluyla verimlili ğ i ve iş kalitesini yükseltir.  Bireyler ve gruplar arasındaki haberleşme sa ğ lıklı olur.  Yetki zinciri oluşturur.

11 ÖRGÜTLER İ N AÇIK B İ R S İ STEM OLARAK ORTAK ÖZELL İ KLER İ  Katz ve Kahn bu ortak özellikleri şu şekilde açıklamaktadır:  Enerji alma  Enerjiyi işleme  Çıktı  Döngüsel özellik  Olumsuz Entropi  Kodlama

12 ÇEVRE-ÖRGÜT YAPISI İ L İ ŞK İ S İ  Örgütün içinde u ğ raşı gösterdi ğ i çevre yapısı tek başına olmamakla birlikte onun yapısını etkiler.  Bu çevre yapısını 3 gruba ayırabiliriz:  Basit (durgun) çevre: Bu tür çevrede ani ve büyük de ğ işmeler meydana gelmez.  De ğ işken (dinamik) Çevre: Basit çevrenin tersine büyük olmasa bile sürekli de ğ işiklikler gösterir. Bu tür çevre yapısı örgütün yapısını etkiler.  Karmaşık Çevre:Sürekli teknolojik yeniliklerin ortaya çıktı ğ ı, rekabetçi bir çevre yapısı.

13 Zühre ÇALIŞIR


"6. BÖLÜM OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNET İ M İ - Örgüt Kavramı - Örgütlenmenin Nedenleri - Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Ortak Özellikleri - Çevre – Örgüt Yapısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları