Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Kuramları. Uyaran – Tepki Modeli  1940’lı yılların sonuna kadar egemen olan yakla ş ım..  Uyarana yine bu uyaranın hedefi do ğ rultusunda cevap.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Kuramları. Uyaran – Tepki Modeli  1940’lı yılların sonuna kadar egemen olan yakla ş ım..  Uyarana yine bu uyaranın hedefi do ğ rultusunda cevap."— Sunum transkripti:

1 İletişim Kuramları

2 Uyaran – Tepki Modeli  1940’lı yılların sonuna kadar egemen olan yakla ş ım..  Uyarana yine bu uyaranın hedefi do ğ rultusunda cevap ya da bir tepki vermedir.  İ leti ş im araçlarının bireylerin tutum ve davranı ş ları üzerinde nasıl bir etki yaptı ğ ıdır.  Etki: “bireylerin tutum ve davranı ş ları üzerinde kitle ileti ş im araçları vasıtasıyla de ğ i ş iklik yapmadır”.

3 Uyaran – Tepki Modeli  Kitlesel İ leti ş im araçları sahipleri ile siyasal alandaki egemen olan siyasetçilerin istedi ğ i do ğ rultuda tutum ve davranı ş de ğ i ş ikli ğ i  NEDEN!!! Propaganda sava ş ları  Kitle toplumunda bireylerin medya mesajları kar ş ısında hayli savunmasız olaca ğ ı ön kabulüdür.

4 Uyaran – Tepki Modeli  İ leti ş im alanında gerçekle ş tirilen ampirik ara ş tırmaların neredeyse tamamı yöntem olarak tutum ölçme odaklıdır.  Günümüzde  reklamcılık alanında,  İ maj çalı ş malarında,  Propaganda ara ş tırmalarında..

5 Algı  İ nsanların çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlama süresidir.  İ nsan sahip oldu ğ u 5 duyu organıyla dı ş dünyadan bilgi edinir.  Ayrıca, psikolojik ve sosyal olarak, içinde ya ş adı ğ ı ekonomik, politik ve toplumsal ortamda nasıl bir etkile ş ime sahip oldu ğ u ve bu özelli ğ i ile de dı ş müdahaleler aracılı ğ ı ile örne ğ in propaganda çalı ş maları gibi, kontrol edilme çabalarıdır.

6 Algı  Üç tip algı türü vardır.  Görsel Algı  Duygusal Algı  Seçimleyici Algı

7 Algı Türleri  Görsel Algı: İ nsanlar dı ş çevreye ili ş kin izlenimlerini önemli oranda göz ile yaparlar. Görsel algılama biyolojik bir süreç olmakla birlikte psikolojik etkenler de etkilidir. İ nsanlar renkler, ş ekiller ve cisimlerden olu ş an bir dünya ile çevrelenmi ş bir ş ekilde ya ş arlar. Görsel algılamanın gerçekle ş mesi için psikolojik hatta duygusal yönden de görmeye hazır olması gerekmektedir.

8

9 Algı Türleri  Duygusal Algı: İ nsanlar olay ya da nesneleri algılarken aynı zamanda onu sevme ya da sevmeme, ho ş lanma ya da ho ş lanmama gibi duygusal bazı izlenimlerin etkisine de sahiptirler. Algılama sürecine duygusal tavırlar ve e ğ ilimlerde karı ş maktadır.

10 Algı Türleri  Seçimleyici Algı: Bireyin algılamasında o zamana de ğ in almı ş oldu ğ u e ğ itim, sosyal ortamlar ve onların kültür yapısı, inançlar, gelenek ve görenekler hep yönlendirici etkilere sahiptir.  Bireysel tavır ve tutumlar gerçekte bireyin kendine özgü yapısının de ğ il, içinde do ğ up büyüdü ğ ü yapının birer dı ş a vurumudur.  İ nsanların trafi ğ in akı ş ı içerisinde pek çok araba modeli olmasına ra ğ men sevdi ğ i ya da almak istedi ğ i modelde arabaları hemen algılaması ve bu ne kadar çok oldukları hissine kapılması gibi..

11 Tutum  Bireysel olarak konulara, olaylara ya da nesnelere yakla ş ırken, bireylerin o güne kadar sahip oldukları tüm deneyim, bilgi birikimi ve güdülerini harmanlayarak bir de ğ erlendirme i ş lemi sonucunda dı ş a vurma ya da davranı ş larına yansıtma tarzıdır. (McD örne ğ i)

12 Sihirli Mermi Kuramı  Medya mesajlarının insanlar üzerindeki etkileri, insanların tutumlarını istendik yönde etkileme ve yönlendirme…  Eskiden, televizyon, radyo ve gazete gibi kitle ileti ş im araçları tehlikeli bulunurken, ş imdi internet ve sosyal a ğ lar tehlikeli bulunmaktadır.  Öyleki, Montesquieu’nin ortaya attı ğ ı güçler ayrılı ğ ı teorisi’ne daha sonra medyanın da gücü eklenmi ş tir.  Kuramı savunanlara göre, medyanın güçlü bir etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olması ve onu tüketenlerin hayli savunmasız kaldı ğ ı dü ş üncesindeler.  Yapılan ileti ş im faaliyetleri ile medya sahipleri ile siyasi iktidarın istedi ğ i yönde tutum de ğ i ş ikli ğ ine rahatlıkla yaptırabilece ğ i dü ş üncesi hakimdir.

13 Sihirli Mermi Kuramı  Uyarıcı bireylerin görece ğ i veya duyaca ğ ı bir ses, söz ve uzun bir konu ş ma olabilece ğ i gibi bir ş ekil, simge ya da sembol ş eklinde bir etkende olabilir.  Bireyler bu mesajları algılar, içsel dünyasında de ğ erlendirir ve bu uyarıdan hareketle bir tepki gösterir. Etki (Uyarıcı) Süreç ( İş lem) Davranı ş ( İş lem) Girdi İ nsan Beyni Çıktı

14 “Dünyalar Savaşı” ve New York’ta Panik  Radyo, önemli anonslar için en önemli araç olarak kabul edilmektedir.  Anonsta adı geçen ki ş isel itibar sahibidir. Dolayısıyla yorumun etkisi daha güçlü olmu ş tur.  Bazı özel olaylar gerçek yer isimleri kullanılarak anlatılması olayın gerçek oldu ğ u duygusu uyandırmı ş tır.  Yayın boyunca yüksek bir gerilim ba ğ lamının olması dinleyicilerde gerçeklik hissi yaratmı ş tır. Bir uyaran olarak radyo programının “gerçek” gibi algılanması tepkinin bir panik olarak dı ş a vurulmasına neden olur.

15 Harold Lasswell ve İletişim Zinciri Modeli -1948yılında Harold Lasswell tarafından geli ş tirilmi ş tir. - Kendisi Siyaset Bilimcisidir. - Lasswell’e göre, ister yüz yüze isterse dolaylı olsun her ileti ş im eylemi bu formüldeki ö ğ elerin tümünü ya da bir kaçını içermektedir. - Her ileti ş imde kaçınılmaz olarak bir “etki” söz konusudur.

16 Harold Lasswell ve İletişim Zinciri Modeli - Mesaj tek bir kanaldan de ğ il, farklı kanallardan izleyiciye ula ş ır. Model üzerinde ö ğ elerden birindeki de ğ i ş iklik etki de de ğ i ş iklik yaratmaktadır. - Model geri bildirim içermeyen tek yönlü, düz ve çizgiseldir. Ona göre alıcılar pasif konumdadır. - Lasswell’e göre ileti ş im bir ikna sürecidir.

17 Shannon ve Weaver’ın Matematiksel Modeli -Claude Elwood Shannon ve Warren Warer tarafından 1948 yıllında “ İ leti ş imin Matematiksel Teorisi” geli ş tirilmi ş tir. - Kaynaktan hedefe mesajın ta ş ınması esnasında herhangi bir nedenle veri kaybı olmaması; dolayısıyla yüzde yüzlük bir mesaj aktarımının imkanlarını ara ş tırır.

18 Shannon ve Weaver’ın Matematiksel Modeli -Sinyal gürültüden etkilenerek azalmı ş veya bozulmu ş olabilir. Gönderilen mesaj ile alınan mesaj farklıla ş abilir. Kaynak tarafından üretilen ve hedefe ula ş an mesaj aynı anlamı ta ş ımıyor olabilir. Bu veri kaybı nedeniyle ileti ş imde aksamalara neden olabilir.

19 Wilbur Schramm ve İletişim Modelleri Mesaj Yorumlayıcı Kodlayıcı Mesaj Kodlayıcı Yorumlayıcı -Wilbur Lang Schramm 1954 yıllında Aristo’nun görü ş lerinden etkilenmi ş tir. - Aristo’ya göre, ileti ş imin bile ş enleri “konu ş macı”, “konu” ve hedeflenen “dinleyici”’dir. - Aristo’nun modelinde dileyici çok önemli yere sahiptir. Çünkü, ileti ş imin gerçekle ş ip gerçekle ş meyece ğ i tamamen dinleyiciye ba ğ lıdır.

20 Wilbur Schramm ve İletişim Modelleri  W.L. Schramm göre, olumlu bir ileti ş im gerçekle ş ebilmesi için kaynak ve hedef arasında bazı ortak ş eylerin olması zorunludur.  İ leti ş im sürecini sosyolojik olarak ele almı ş tır.  Schramm’a göre, ileti ş im sürecinde hem kodlayıcı hem de hedef aynı ki ş i olabilir.  Schramm ayrıca kitle ileti ş im araçlarının bireylere do ğ rudan etki etmedi ğ ini, öncelikle bireylerin içinde bulundukları grupları etkiledi ğ i ve medya mesajlarının grup dinami ğ inin içinden süzülerek bireylere nüfus etti ğ i söylenebilir. Kitle ileti ş im mesajları gruplardan bireylere ula ş an bir yansımadır.

21 Wilbur Schramm ve İletişim Modelleri

22 Propaganda Kavramı  Propaganda: “Örgütlü inandırma etkinli ğ i; çe ş itli inandırıcı araçlarla fikirlerin ve de ğ erlerin yayılması” olarak tanımlanır.  Belli çıkarları olan bireylerin ya da grupların, ba ş kalarının kanılarını ve davranı ş larını etkileme amacıyla önceden tasarlanmı ş, ikna ve telkin tekniklerini kullanarak yaptıkları eylemler propaganda olarak de ğ erlendirilir.  Propagandanın temel i ş levi, insan davranı ş larını belirli bir fikir etrafında güdüleme ve yönlendirmedir.

23 Propaganda Stratejisi ve Taktikleri  Strateji ve taktik, propagandanın tekni ğ ini olu ş turur.  Propaganda stratejisi, propagandanın amaçları do ğ rultusunda belirlenir.  Örne ğ in, bir siyasi parti kampanyasında temel strateji, di ğ er partilerin olumsuzluklarını aktarırken, kendi partisinin olumlu yanlarını öne çıkarmaktır.  Bahçeli konu ş ması Bahçeli konu ş ması

24 Propaganda Stratejisi ve Taktikleri  AD TAKMA  Bir dü ş ünce ya da grubu kötü nitelendirici bir isim takma olarak da bilinir. Ad takma daha çok siyasal kampanyalarda kullanılır. (Örnek: Kemal Kılıçtaro ğ lu’nun Recep Efendi söylemi)  Reklamcılık alanında firmanın adı telaffuz edilmez. (Örnek: Avea Reklamları) Avea Reklamları  GÖSTER İŞ L İ GENELLEME  Bir ş eyi etkin bir sözcükle “iyi” kabul edilen bir deyimle ili ş kilendirmek demektir. Reklamcılık alanında yo ğ un olarak kullanılır. (Örnek: “kola hayat verir”) OMO Reklamı

25 Propaganda Stratejisi ve Taktikleri  TANIKLIK  Toplumda itibarlı ki ş ilerin deste ğ ini kullanmaktır.  Danone Danone  HALKTAN B İ R İ  İ zleyicilerde aynı gruptan olan bir bireyin ortalama insanlara yakınlı ğ ını ve benzer özelliklerini vurgulamak ş eklinde tanımlanır.  Parti Reklamı Parti Reklamı

26 Propaganda Stratejisi ve Taktikleri  HERKES YAPIYOR  Evrensel destek temasının desteklenmesi anlamına gelir.  Örnek: “Herkes bu ürünü alıyor, sen de al”  KA Ğ IT DERME  Bir dü ş ünce ya da tezin do ğ rulu ğ unu anlatmak için onu destekleyen görü ş ve uygulamalara yermedir.

27 İKNA KAVRAMI  Bir ürünün satılması, siyasi bir lidere oy verilmesi, sigarayı bırakma ya da kan davasını sürdürmenin anlamsızlı ğ ına insanları ikna etmek gereklidir.  İ kna, akılcı ya da sembolik yollarla insanları yeni bir eyleme yöneltme, bir fikri ya da ürünü benimsetmede kılavuzluk etmektir.  İ knada baskı ve zorlayıcı teknikler de ğ il, fikri çekici kılma esastır.  İ kna, bir davranı ş yada tutum de ğ i ş ikli ğ i gerçekle ş tirmektedir.

28 İKNA KAVRAMI  Siyasal anlamdan dini söylemlere kadar kamu spotları, büyük afi ş ler, el ilanları ve bro ş ürler, kısa ya da uzun metrajlı filmler gibi pek çok yöntem kitle ileti ş im araçları aracılı ğ ıyla insanları ikna etmede hep kullanılmı ş tır.

29 İKNA ÇALIMALARI  İ kna çalı ş malarının öncülerinde biri de Yale Universite’nden Hovland’dır.  Hovland, ikna çalı ş malarında “Kaynak Güvenirli ğ i” ve “Korku Çekicili ğ i” ön plana çıkmı ş tır.  İ kna için,  Kaynak Güvenirli ğ i: İ leti ş im etkinliklerinde ileti ş imcinin üzerinde kontrol kurabildi ğ i de ğ i ş kenlerden biri kayna ğ ın seçimidir. Kayna ğ ın inanılırlı ğ ı ve kayna ğ ın sevilmesi iknanın kabulünü ve inanırlı ğ ını etkileyen önemli etkenlerdir. (Di ş Macunu)Di ş Macunu  Korku Çekicili ğ i: Kitle ileti ş iminde kullanılan tekniklerden biri korku yaratmak ya da onu tehdit etmektir. Bu durum, ileri sürülen tavsiyelere uymadıklarında ba ş larına gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekerek izleyicilerin korku aracılı ğ ıyla ikna edilmeye çalı ş ılır. (Kamu Spotları) (Kamu Spotları I)Kamu SpotlarıKamu Spotları I


"İletişim Kuramları. Uyaran – Tepki Modeli  1940’lı yılların sonuna kadar egemen olan yakla ş ım..  Uyarana yine bu uyaranın hedefi do ğ rultusunda cevap." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları