Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERp SOFTWARE Hasan HASANOV 2120203603. Slayt içerikleri  ERP Software nedir?  Türkiye’de ERP Uygulamaları  İ nternet ERP  ERP den Önce  ERP den Sonra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERp SOFTWARE Hasan HASANOV 2120203603. Slayt içerikleri  ERP Software nedir?  Türkiye’de ERP Uygulamaları  İ nternet ERP  ERP den Önce  ERP den Sonra."— Sunum transkripti:

1 ERp SOFTWARE Hasan HASANOV 2120203603

2 Slayt içerikleri  ERP Software nedir?  Türkiye’de ERP Uygulamaları  İ nternet ERP  ERP den Önce  ERP den Sonra  ERP Avantajları  ERP Dezavantajları  Kaynaklar

3 Nedir?

4 ERP - E nterprise R esource P lanning (Türkçe: K urumsal K aynak P lanlaması ya da i ş letme kaynak planlaması), i ş letmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken i ş gücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir ş ekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünle ş ik yönetim sistemlerine verilen genel addır. ERP, orijinal olarak " MRP - M anufacturing R esource P lanning " teriminden türetilmi ş tir (Türkçe: Ü retim K aynakları P lanlaması - ÜKP). ERP sistemleri, bir i ş letmenin tüm veri ve i ş lemlerini bir araya getirmeye yardımcı olmaya çalı ş an ve kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı i ş lem yapabilmek için bilgisayarın çe ş itli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak de ğ i ş ik verilerin saklanabildi ğ i bütünle ş ik bir veritabanı kullanırlar.

5

6 İş letmenler, kâr amacı olmayan kurulu ş lar, vakıflar, hükümetler veya di ğ er varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler. ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Bu paketler hem maa ş bordro akı ş larını hem de muhasebe i ş levlerini bünyesinde barındırır. Tek bir veritabanı, a ş a ğ ıdaki alanlarında dahil oldu ğ u çe ş itli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;  Üretim  Tedarik Zinciri Yönetimi  Mali Yönetim  Proje Yönetimi  İ nsan Kaynakları Yönetimi  Mü ş teri İ li ş kileri Yönetimi

7

8 İ nternet ERP

9 İ nternet geli ş ene kadar, ş irketler dı ş arıdan getirilen danı ş manların, standart yamaları yüklemesi için bilgisayarları kullanmasına izin verirdi. Uzman yardımı olmadan bir ERP uygulaması, büyük ş irketler ve özellikle uluslararası ş irketler için çok masraflı olabilmektedir. Günümüzde ayrıca internet tabanlı ERP sistemleri mevcuttur. Bazı i ş letmeler, herhangi bir yazılım yüklemeye gerek duymadan, birbirinden farklı birçok yazılımı, merkezden kullanabildi ğ i için, internet tabanlı ERP sistemlerini kullanmaktadır. Internet ba ğ lantısı oldu ğ u sürece ya da LAN üzerinde bir a ğ ba ğ lantısı oldu ğ u sürece, isteyen ki ş i klasik bir internet tarayıcısını kullanarak, internet tabanlı bir ERP sistemine girip, i ş lem yapabilir.

10 ERP Öncesi

11 ERP sistemlerinden önce, i ş letme departmanları kendi bilgisayar sistemlerine sahip olmalıydı. Her sistem birbirine ortak veriler yollayarak ileti ş im içinde olmalıydı. Örnek verecek olursak, insan kaynakları bölümünde her çalı ş anın bir numarası olurdu, aynı numara bordrolama bölümünde de mevcut olmalıydı. Bu sayede insan kaynakları bölümünden, bordrolama bölümüne, çalı ş anın numarası ve maa ş bilgisini yollanır, bilgiler bordrolama sisteminde kontrol edildikten sonra, maa ş bordrosu kesilirdi. Mali i ş ler departmanı ise çalı ş anların verileri ile ilgilenmez, sadece bordrolama departmanından yapılan, vergi, kesinti, i ş çi ücretleri vb. ödemelerle u ğ ra ş ırdı. Departmanlar arasındaki bu sistem karı ş ıklıklara yol açardı. Örne ğ in, ödeme sisteminde çalı ş an numarası olmayan bir i ş çiye ödeme yapılmayabiliyordu.

12 ERP Sonrası

13 ERP yazılımları, eskiden kullanılan ve birbirinden farklı birçok uygulamanın verilerini birbirine ba ğ ladı. Bu i ş lem, birden fazla sistemde kayıtlı tutulan çalı ş an/i ş çi numaralarında sorun çıkma endi ş esini ortadan kaldırdı. Ayrıca büyük i ş letmelerdeki yazılım uzmanı ihtiyacı azaldı ve standart bir hale geldi. Raporlama i ş lemleri tek bir sistem üzerinde yapıldı ğ ından, eskiye nazaran çok daha kolay bir hal aldı. Ayrıca ERP sistemleri, i ş letme içindeki e ğ ilimlerin tespit edilip, uygun ayarlamaların daha çabuk yapılmasına imkân sa ğ lamasıyla, i ş letmelere yüksek seviyede analizleme i ş levi sa ğ ladı.

14 ERP Avantajları

15  Kullanımının kolay olması.  Tüm alt sistemlerin, i ş lemlerin ve bilgi giri ş lerinin entegre edilmesini sa ğ laması.  Satıcı ve mü ş terilerle on-line ileti ş ime imkan sa ğ laması.  Tüketicinin kendi isteklerine uygun mal sipari ş i verebilmesi.  Zamanlı ve istenen bilgi sa ğ layarak daha iyi ve do ğ ru karar verilmesini sa ğ laması.  Üretim sürecinin hızını artırması.  İş lemler üzerinde yönetimin uygulanabilirli ğ i ve kontrolü.  İ nternetle interaktif ileti ş im imkanları sunması.  Planlama hatalarını azaltmasıdır.

16 ERPERP DEZAVANTAJLARıDEZAVANTAJLARı

17  Ba ş arı i ş gücünün niteli ğ i ve tecrübesine ba ğ lıdır.  ERP sistemi olu ş turmak çok pahalı olabilir.  Sistemlerin kullanımı zordur.  İş letme sınırlarındaki belirsizlik, muhasebe i ş lemleri, güvenilirlik ve çalı ş an morali gibi konularda sorunlara yol açabilir.  Yazılımın verimlili ğ i azalabilir.  Departmanlarda çe ş itli eski sistemlerin yarattı ğ ı uyum sorunları sıklıkla ortaya çıkmaktadır.  ERP sistemi tarafından önerilen, sanayi standartındaki bir yeniden mühendislik i ş lemi, ş irketin rekabet gücü avantajının kaybına yol açabilir. 

18 KAYNAKLAR  http://www.erpnedir.com http://www.erpnedir.com  http://www.nenedirvikipedi.comhttp://www.nenedirvikipedi.com  http://www.nenedirvikipedi.comhttp://www.nenedirvikipedi.com  https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_pla nlamas%C4%B1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_pla nlamas%C4%B1 Te ş ekkürler Thanks Спасибо Sag bolu ň


"ERp SOFTWARE Hasan HASANOV 2120203603. Slayt içerikleri  ERP Software nedir?  Türkiye’de ERP Uygulamaları  İ nternet ERP  ERP den Önce  ERP den Sonra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları