Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: SERDAR ÜNLÜCÖMERT EG İ AD ORTAOKULU BİLGİ GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: SERDAR ÜNLÜCÖMERT EG İ AD ORTAOKULU BİLGİ GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: SERDAR ÜNLÜCÖMERT EG İ AD ORTAOKULU BİLGİ GÜVENLİĞİ

2 Merhaba çocuklar! Bugün sizinle bilgi güvenli ğ imiz ile ilgili bilgiler ö ğ renece ğ iz.

3 Günlü ğ ümüzde yazdı ğ ımız ş eyleri ba ş kası okursa çok sinir oluruz, de ğ il mi? Peki günlü ğ ümüzde yazanları ba ş kasının okumaması için ne yapabiliriz?

4 Peki kilit vurma i ş lemini bilgisayarımızda da yapabilir miyiz?

5 Bilgisayarda bulunan bilgilerin güvenli ğ ini nasıl sa ğ larız o halde? Ş ifreleme ve güvenlik duvarı ile bunu sa ğ layabiliriz.

6 Ş ifreleme; ki ş isel bilgilerine ula ş ılmaması için ki ş i tarafından belirlenen harf, özel karakter ve sayılardan olu ş an parolanın kullanılmasıdır. Ş ifreleme; ki ş isel bilgilerine ula ş ılmaması için ki ş i tarafından belirlenen harf, özel karakter ve sayılardan olu ş an parolanın kullanılmasıdır.

7 Ş ifre seçerken dikkat etmemiz gereken bazı ş eyler vardır. Bunlar neler olabilir?

8 Ş ifre Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Kolay bulunamayacak bir ş ifre olmalı Aynı harften ve sayıdan olu ş an ş ifreler seçilmemeli Gerçek hayatta kullanılan özel numaralar olmamalı Yer isimleri seçilmemeli A r d ı ş ı k s a y ı l a r d a n v e a l f a b e s ı r a s ı n d a n o l u ş m a m a l ı

9 Peki güvenlik duvarı nedir çocuklar?

10 Güvenlik duvarı, internet üzerinden sizin bilginiz ve iste ğ iniz dı ş ında bilgisayarınıza eri ş ilmesini engellemek üzere kullanılan bir yazılım ya da donanımdır.

11 Güvenlik duvarı nasıl çalı ş ır, bileniniz var mı?

12 Güvenlik duvarı, bilgisayarımızın kapısında oturan bir güvenlik görevlisine benzer.

13 Kimlerin ya da hangi yazılımların bilgisayarımıza giri ş yapabileceklerini sıkı sıkı denetler.

14 Güvenlik duvarı, ilk ba ş ta internet dahil bütün giri ş çıkı ş ı engeller. Yazılımları da biz kullandıkça eri ş ilip eri ş ilmeyece ğ ini bize sorar.

15 Peki bir güvenlik duvarı bizi yüzde yüz tehlikelerden korur mu?

16 Güncellenmemi ş ve güvenlik açıkları olan i ş letim sistemleri, zayıflıkları giderilememi ş programlar ve zayıf parolalara sahip kullanıcı hesapları güvenlik duvarının arkasında olsa bile güvende sayılmazlar.

17 Bili ş im suçu neydi çocuklar, hatırlıyor musunuz?

18 Her türlü teknolojinin kullanılmasıyla i ş lenen suçlardı. Peki bu bili ş im suçlarına kar ş ı ne gibi önlemler alabiliriz?

19 Bili ş im Suçlarına Kar ş ı Alınabilecek Önlemler Yasadı ş ı siteleri 155@iem.gov.tr e-posta adresine bildirmeliyiz. Önemli bilgilerimizin bulundu ğ u bilgisayarlarımız ile güvenlik önlemleri almadan internete ba ğ lanmamalıyız. Sohbet ederken tanı ş tı ğ ımız ki ş ilere adres, telefon numarası, aile bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgilerimizi vermemeliyiz. İ nternette tanımadı ğ ımız ki ş iler ile sohbet etmekten kaçınmalıyız.

20 Beni dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim!


"Hazırlayan: SERDAR ÜNLÜCÖMERT EG İ AD ORTAOKULU BİLGİ GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları