Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internette iki çe ş it adresleme kullanılır. IP numarası herhangi bir bilgisayar internete ba ğ landı ğ ı anda, dünya üzerinde sadece ona ait olan bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internette iki çe ş it adresleme kullanılır. IP numarası herhangi bir bilgisayar internete ba ğ landı ğ ı anda, dünya üzerinde sadece ona ait olan bir."— Sunum transkripti:

1 Internette iki çe ş it adresleme kullanılır. IP numarası herhangi bir bilgisayar internete ba ğ landı ğ ı anda, dünya üzerinde sadece ona ait olan bir numara alır. (örne ğ in 111.204.122.4) ve bu numara o bilgisayarın IP numarası olur. Bu numaraları akılda tutmak ve herhangi bir anda yazmak zor oldu ğ undan, alan adı sistemi (DNS-Domain Name System) adını verdi ğ imiz bir isimlendirme olu ş turulmu ş tur.

2 Alan isimleri 4 bölümden olu ş ur: 1- Servis ismi.( örnek: www, ftp gibi) 2- Kullanıcının alan adı.. (örnek: sseml, egitim gibi) 3- Kurumun dahil oldu ğ u grup kodu. (örnek: edu, com gibi) 4- Ülke kodu..( örnek: tr, it, jp gibi)

3 gov: Hükümet kurumları ("government" kelimesinden) edu: Akademik-E ğ itim kurumları, ( "education" kelimesinden) org: Ticari olmayan kurulu ş lar ("organization" kelimesinden) com: Ticari kurulu ş lar ("company" kelimesinden) mil: Askeri kurumlar ("military" kelimesinden)

4 A ğ üzerinde yer alan milyonlarca bilgisayar kullanıcısının do ğ ru ve düzenli olarak haberle ş mesini sa ğ lamak için olu ş turulan kural ve standartlar bütününe Protokol denir. Geli ş tirilen protokoller bilgisayarlar arasındaki arabirimlerin nasıl çalı ş aca ğ ını ve yapılması gereken görevlerin nasıl yerine getirilece ğ ini düzenler. Kullanıcılar birbirleriyle protokol aracılı ğ ı ile haberle ş irler.

5 Farklı sistemlere veya farklı donanıma sahip olan bilgisayarların birbirleriyle ileti ş im kurmalarını sa ğ lamak için TCP/IP protokolü kullanılır. İ nternet’in yanı sıra di ğ er a ğ larda da TCP/IP protokolü kullanılabilir. Özellikle LAN tipi yerel a ğ larda kullanımı yaygındır.

6 İ nternet’te kullanılan di ğ er bir önemli protokol de FTP’dir. Bu protokol dosya alma ve göndermeye yarar. Bu protokol ile bir kullanıcı uzaktaki bir bilgisayara ula ş abilir ve bu bilgisayardaki bilgileri verilen izinler ölçüsünde kendi bilgisayarına aktarabilir.

7 E-posta gönderme protokolü, bir e-posta göndermek için sunucu ile istemci arasındaki ileti ş im ş eklini belirleyen protokoldür. Sadece e-posta yollamak için kullanılan bu protokolde basitçe, istemci bilgisayar SMTP sunucusuna ba ğ lanarak gerekli kimlik bilgilerini gönderir, sunucunun onay vermesi halinde gerekli e-postayı sunucuya iletir ve ba ğ lantıyı sonlandırır.

8 İ nternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin "ba ş kaları tarafından" okunamayacak ş ekilde nasıl aktarılaca ğ ına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Özellikle internet üzerinden yürütülen bankacılık i ş lemleri için banka siteleriyle ba ğ lantı kuruldu ğ unda ya da kredi kartıyla ödeme yapılan sistemlerde kullanılır.

9 WAP kablosuz ileti ş im için geli ş tirilmi ş, lisansa ba ğ lı olmaksızın kullanılabilecek, cihazlar arasındaki e ş güdümü sa ğ lamak üzere geli ş tirilen bir standarttır. Bu protokol sayesinde, ileri telekomünikasyon servisleri yaratmak ve cep telefonlarından internet sayfalarına ula ş mak mümkündür.

10 İ nternette yer alan belgelerin yazıldı ğ ı bilgisayar dilini de ş ifre edip; sizin bu belgeleri monitörünüzde yazılar, resimler ve benzeri belgeler olarak görmenizi sa ğ layan aracı programlardır. internet belgelerini sizin anlayabilece ğ iniz hale getiren tarayıcılar olmadan internetten faydalanamazsınız. Örnek olarak Internet Explorer, Mosaic, Mozilla FireFox ve Opera gösterilebilir.

11 Ara ş tırma yapılan herhangi bir konu ile ilgili bilgileri bulmak için kullanılan Web sitelerine arama motorları adı verilir. En yaygın olarak kullanılan arama motoru siteleri arasında google, hotbot, altavista, yahoo, bing örnek olarak verilebilir. Anahtar kelimelerle arama kuralları arama motorlarına göre de ğ i ş iklik gösterebilir.

12 URL: Tarayıcı programlar kullanılarak bir www servisine veya di ğ er bazı internet servislerine eri ş ebilmeyi mümkün kılan komut biçimlerine URL (Uniform Resource Locators) denir. Tarayıcı programlardan uygun URL girilerek WWW, FTP eri ş imi yapılabilir.

13 HTML: (Hyper Text Markup Language) Web sayfası hazırlama ve formatlama dilidir. Bu dil, daha çok, yazılı bir dökümanı formatlamak ve bir objeden ba ş ka bir objeye linkler sa ğ lamak ile ilgili komutlar içerir. HTML dosyası ses, yazı, video, animasyon, script içerir.

14  Virüs : Virüs, kendini bir programa veya bir dosyaya ili ş tirerek bilgisayardan bilgisayara atlayabilen bir bilgisayar kodu parçasıdır. Yeni bilgisayarlara atladıkça bula ş ır. Virüsler yazılımınıza, donanımınıza ve dosyalarınıza hasar verebilir.

15 Firewall: (Internet Güvenlik Sistemi), Internet üzerinden ba ğ lanan ki ş ilerin, bir sisteme giri ş ini kısıtlayan/yasaklayan ve genellikle bir internet gateway servisi (ana internet ba ğ lantısını sa ğ layan servis) olarak çalı ş an bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır.


"Internette iki çe ş it adresleme kullanılır. IP numarası herhangi bir bilgisayar internete ba ğ landı ğ ı anda, dünya üzerinde sadece ona ait olan bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları