Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTLER VE A Ğ LAR. MCDONALDS: MODERNL İĞİ N B İ R METAFORU Mcdonaldla ş ma: Fast-Food restoran ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın geri kalanında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTLER VE A Ğ LAR. MCDONALDS: MODERNL İĞİ N B İ R METAFORU Mcdonaldla ş ma: Fast-Food restoran ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın geri kalanında."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTLER VE A Ğ LAR

2 MCDONALDS: MODERNL İĞİ N B İ R METAFORU Mcdonaldla ş ma: Fast-Food restoran ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın geri kalanında oldu ğ u gibi gittikçe daha fazla oranda yönetmeye ba ş laması sürecini ifade etmektedir. Dört ilke: – Verimlilik, hesaplanabilirlik, tekbiçimlilik, otomasyon yoluyla denetim

3 TEOR İ DE BÜROKRAS İ “Memurların (yazılı) kuralları” Weber’in ideal tip kavramının örne ğ i Bürokrasinin be ş özelli ğ i: – Emir komuta zinciri – Yazılı kuralların yönetimi – Tam gün ücretli, terfi ile çalı ş an memurlar, – Örgüt içi ve örgüt dı ş ı ya ş am ayrımı –İş çilerin üretim araçlarından kendilerini ayırması

4 UYGULAMADA BÜROKRAS İ Blau’un çalı ş maları örgütlerde resmi olmayan ili ş kilerin varlı ğ ını gösterir. Sıklıkla sadece görünü ş teki i ş lemler vardır, fakat gerçek çalı ş ma dünyasında kuralları olmayan sorunlarla bir ş ekilde ba ş a çıkılması gerekir. Bürokrasinin esnemeyen içsel do ğ ası yıkıcı sonuçlara götürür (i ş lev bozuklu ğ u). – Ayinsellik (ritüalizm) – Araçların hedefin önüne geçmesi – Oligar ş inin demir kanunu (veya demokrasi)

5 KÜRESEL ÖRGÜTLER Devlet örgütleri – Avrupa Birli ğ i, NATO, Birle ş mi ş Milletler Sivil toplum örgütleri – Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası Ekonomik örgütler – Kapitalist Kurulu ş lar: Aile Kapitalizmi, Yönetsel Kapitalizm, Refah Kapitalizmi, Kurumsal Kapitalizm – Ulusa ş ırı Ş irketler: Etnosentrik, Polisentrik, Geosentrik Ulusa ş ırı Küresel a ğ lar(Barnet ve Cavanagh) – Kültürel Pazar, Alı ş veri ş Merkezi, İş yeri, Para A ğ ı

6 BÜROKRAS İ N İ N ÖTES İ M İ ? Japon örgüt modeli Üstlerin astlarla birlikte karar vermesi Daha az uzmanla ş ma İş güvenli ğ i Grup odaklı üretim İş ve özel ya ş amın birle ş tirilmesi

7 YÖNET İ MSEL DÖNÜ Ş ÜM Yönetim teorilerinin yaygınla ş an iki dalı: İ nsan Kaynakları Yönetimi (HRM) –İş gücü rekabet üstünlü ğ ünde ya ş amsal önemdedir. – Çalı ş anların kendilerini i ş yerinde yatırım yapmı ş gibi hissetmelerini sa ğ lamak gerekir. –İ nsan kaynakları en öncelikli konu olmalıdır. Ş irket Kültürü Yakla ş ımı – Ritüeller, olaylar veya gelenekleri kapsayan, payla ş ılan ve benzersiz bir kültür in ş a edilmesi. – Örn. Saturn otomobil ş irketi

8 A Ğ LARIN ÖNEM İ “Ne bildi ğ in de ğ il, kimi tanıdı ğ ın önemlidir!” Mikro-a ğ lar(ba ğ lantılar) benzer özellikteki bireyleri kapsar (sınıf, etnisite, arkaplan). Granovetter - “gev ş ek ba ğ ların güçlülü ğ ü” Makro-a ğ lar – Castelles’e göre bu ba ğ lantılar ça ğ ımızın örgütsel yapısını belirler. Bilgisayarlar ve teknoloji alanında ya ş anan müthi ş ilerlemeler “ İ nternet Galaksi” nin yaratılmasına ve örgütlerin biçimlerini yeniden düzenlemelerine hizmet etmekte.

9 SOSYAL SERMAYE Örgütsel üyeli ğ inin meyveleri Kar ş ılıklı bir ödev ve güven duygusu Sosyal sermayedeki farklılıklar toplumdaki e ş itsizliklerin aynasıdır. Bireylerin yanı sıra ülkeler de sahip olabilir. Putnam: iki tip sosyal sermaye – Köprü Kuran ve Ba ğ layıcı Seküler gerileme? – “Tek Ba ş ına Bowling Oynamak”


"ÖRGÜTLER VE A Ğ LAR. MCDONALDS: MODERNL İĞİ N B İ R METAFORU Mcdonaldla ş ma: Fast-Food restoran ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın geri kalanında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları